งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wireless Sensor Network in Industrial Application COE2007-06.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wireless Sensor Network in Industrial Application COE2007-06."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wireless Sensor Network in Industrial Application COE2007-06

2 อาจารย์ที่ปรึกษา : อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ. ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย อ. วาธิส ลีลาภัทร นักศึกษา : น. ส. ฐิติมา แสงพระจันทร์ 473040575-8 น. ส. ดุษฎี ทวีวรรณบูลย์ 473040579-0

3 Agenda • ที่มาและวัตถุประสงค์ • หลักการของ Wireless Sensor Network • การทำงานของวงจร • ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ • ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ - ภาครับ • ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ - ภาคส่ง • ปัญหาและอุปสรรค • สรุป

4 ที่มาและวัตถุประสงค์ เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้อง วัดค่าต่างๆ ซึ่งต้องการความถูกต้องและ ความน่าเชื่อถือ ซึ่งทำได้ยากในโรงงานที่ ไม่มีการเตรีอมพร้อมในการเดินสายและ ติดตั้งอุปกรณ์ ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีแนวคิดนำอุปกรณ์ เครือข่ายไร้สายมาใช้ โดยการใช้อุปกรณ์ ZigBee ทำให้สะดวกในการติดตั้งและ บำรุงรักษา และยังสามารถสร้างเป็น เครือข่ายขนาดใหญ่ได้

5 หลักการของ Wireless Sensor Network Gateway sensor node

6 วงจรภาคส่ง การทำงานของวงจร PIC16F628A MAX232 RS232 DS1820 วงจรภาครับ

7 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ

8 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ (2)

9 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ (3) +++OK ATID 1111 ATDH 55 ATDL 33 ATCN OK

10 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ - ภาครับ

11 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ - ภาครับ (2) +++ OK Z Z i i g g b b e e e e

12 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ - ภาครับ (3)

13 ทดสอบการทำงานวงจร ภาครับ - ภาคส่ง

14 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ - ภาคส่ง (2).Temp-> 29.0 c...Temp-> 28.5 c...Temp-> 29.0 c..

15 ทดสอบการทำงานวงจรภาครับ - ภาคส่ง (2)

16 สรุป การดำเนินงานที่ผ่านมา • ทดสอบการทำงานของวงจรทั้งภาครับ และภาคส่ง โดยผลลัพธ์ที่ได้ คือ สามารถรับ - ส่งอุณหภูมิได้ ระยะทางที่ ได้ทดสอบคือลานจอดรถหน้าภาควิชา และชั้น 5 • แก้ไขวงจรภาคส่ง เพื่อจะนำไป ออกแบบลายวงจรพิมพ์

17 สรุป (2) แผนการดำเนินงานต่อไป • ออกแบบลายวงจรพิมพ์สำหรับวงจรภาคส่ง อีก 6 วงจรที่จะทำการสร้างเครือข่าย • สร้างเครือข่าย Wireless sensor network เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่างภาคส่ง 6 จุด กับ ภาครับ 1 จุด และเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อจัดเก็บ ไปยังฐานข้อมูล • ออกแบบ Interface • ทดสอบเครือข่ายใน topology ต่างๆ

18 Q & A

19 Back Up


ดาวน์โหลด ppt Wireless Sensor Network in Industrial Application COE2007-06.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google