งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่อง สแกนวัตถุสามมิติ (Program development for 3D scanner ) หมายเลขโครงการ : COE2007-13 ผู้พัฒนาโครงการ : นางสาวนิรมล พันสีมา รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่อง สแกนวัตถุสามมิติ (Program development for 3D scanner ) หมายเลขโครงการ : COE2007-13 ผู้พัฒนาโครงการ : นางสาวนิรมล พันสีมา รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่อง สแกนวัตถุสามมิติ (Program development for 3D scanner ) หมายเลขโครงการ : COE2007-13 ผู้พัฒนาโครงการ : นางสาวนิรมล พันสีมา รหัส 473040590-2 นางสาวปฐมรัก วงศ์ดินดำ รหัส 473040592-8 อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์รุจชัย อึ้งอารุณ ยะวี อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : 1. ผศ. ดร. ดารณี หอม ดี 2. อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์

2 หัวข้อในการนำเสนอ  ที่มาและจุดประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  การออกแบบโครงการ  MicroScribe G2  Delaunay algorithm  โปรแกรมแสดงภาพกราฟิกที่มีรูปแบบของข้อมูล  โปรแกรมแสดงภาพกราฟิกสำหรับกลุ่มจุด (point cloud)  บทสรุปการดำเนินการ  ปัญหาในการดำเนินการ  ข้อเสนอแนะ

3 ที่มาและจุดประสงค์ของโครงการ  พ พัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่องสแกน วัตถุสามมิติเพื่อให้สามารถแสดง ภาพกราฟิกสามมิติของวัตถุที่ทำการ สแกนได้ พพัฒนาโปรแกรมให้สามารถติดต่อกับ เครื่องสแกนวัตถุได้โดยตรง เเพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อซอฟท์แวร์ สำเร็จรูป

4 ขอบเขตของโครงการ  พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้งานกับ เครื่องสแกนวัตถุสามมิติ MicroScribe G2 เท่านั้น  ใช้ software XNA ที่เขียนด้วย C# ในการ พัฒนาโปรแกรม  สามารถใช้กับชิ้นงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก

5 การออกแบบโครงการ สแกนวัตถุด้วยเครื่อง สแกน MicroScribe G2 แสดงการพล็อตจุด บนจอแสดงผล โปรแกรมประมวลผล ภาพกราฟิก ด้วย Software XNA แสดงผลทางจอภาพ เก็บข้อมูลพิกัดจุด ที่ได้จาก การสแกนไว้ใน ไฟล์ จบการ ทำงาน กดปุ่ม D สิ้นสุดการสแกน วัตถุ กดปุ่ม S กดปุ่ม L กดปุ่ม I ตำแหน่งของ วัตถุ

6 MicroScribe G2  MicroScribe เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท Immersion Corporation  สามารถ scan วัตถุได้อย่างรวดเร็วทั้งในแบบ อัตโนมัติและแบบ manual  ใช้งานสะดวก แขนกลสามารถปรับหมุน หรือกางออกได้  มี “Touch probe” ทำหน้าที่เป็น scanner  ใช้งานร่วมกับ application อื่นๆได้เช่น การส่ง ข้อมูลพิกัดของวัตถุที่ scan ได้ไปยังโปรแกรม NotePad, WordPad หรือ Excel  มีซอฟท์แวร์การใช้งานโดยเฉพาะ Touch Probe

7 Delaunay Algorithm เป็นอัลกอริทึ่มที่ใช้ในการ สร้าง wire frame โมเดล สามเหลี่ยม

8 โปรแกรมแสดงภาพกราฟิกที่มี รูปแบบของข้อมูล

9 โปรแกรมแสดงภาพกราฟิกสำหรับ กลุ่มจุด (point cloud)

10 โปรแกรมแสดงภาพกราฟิกสำหรับ กลุ่มจุด (point cloud)

11  การสร้างภาพกราฟิกของข้อมูลจุดการสแกน ที่มีรูปแบบในการเก็บข้อมูลนั้นสามารถทำ ได้ง่ายกว่า การสร้างภาพกราฟิกจากข้อมูล จุดที่มีการเก็บข้อมูลแบบสุ่มเป็นกลุ่มจุด ( point cloud )  เลือกใช้ Delaunay Algorithm ในการสร้าง เฟรมโมเดลสามเหลี่ยมของกลุ่มจุด ( point cloud )  Delaunay Algorithm มีข้อจำกัดในการ สร้างภาพกราฟิก ในเรื่องของรูปทรงของ วัตถุ บทสรุปผลการดำเนินการ

12 ข้อเสนอแนะ  ศึกษารูปแบบการทำงานของ XNA  ศึกษาทฤษฎีการสร้าง wire frame ของ Delaunay Algorithm  ศึกษาขั้นตอนในการสร้างภาพกราฟิก • การพล็อตข้อมูลจุดที่ได้จากการสแกน • การสร้าง wire frame • การสร้างพื้นผิวและเพิ่มแสงให้กับ ภาพกราฟิก

13 ปัญหาที่พบในการดําเนินงาน  การปรับปรุงโปรแกรมแสดงภาพกราฟิกให้ สามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่อง MicroScribe G2 เพื่อทำการรับข้อมูลมา แสดงภาพกราฟิก ต้องใช้เวลาในการศึกษา และแก้ไข  การสร้าง wire frame เพื่อแสดงภาพพื้นผิว มีความซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการค้นคว้า และทดสอบ  การสร้าง normal vector จาก point เพียง 1 point  ปัญหาขอบเขตการใช้งานของ delaunay algorithm คือ ไม่สามารถสร้าง wire frame ของวัตถุที่รูปทรงโค้งเว้าได้  MicroScribe G2 จะอ้างอิงจุด origin ใน การสแกนวัตถุระหว่างฐานของเครื่องกับ ตำแหน่งของวัตถุ จึงไม่สามารถเปลี่ยน ตำแหน่งของเครื่องสแกนและวัตถุได้จนกว่า การสแกนวัตถุนั้นจะเสร็จสิ้น

14 แนวทางในการประยุกต์และ พัฒนาต่อไป  ศึกษาหลักการและรูปแบบการทำงานของ ทฤษฎี Delaunay ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  ทำการสร้างอัลกอรึทึมในการสร้างเฟรม โมเดลสามเหลี่ยมขึ้นใช้งานเองซึ่งต้องใช้ เวลาในการศึกษาค้นคว้า  โปรแกรมนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ กับอุปกรณ์การสแกนอื่นๆ เพียงแต่ต้องทราบ ถึงรูปแบบการส่งข้อมูลของเครื่องสแกนนั้นๆ

15 ? Thank You Any question


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่อง สแกนวัตถุสามมิติ (Program development for 3D scanner ) หมายเลขโครงการ : COE2007-13 ผู้พัฒนาโครงการ : นางสาวนิรมล พันสีมา รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google