งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE นายปารเมศ จันทรโคตร นางสาวสุรีย์พร ศรีภิรมย์

2 COE อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. วาธิส ลีลาภัทร

3 COE หัวข้อการนำเสนอ • เกี่ยวกับโครงการ • แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้า • การออกแบบการทำงาน • วงจรป้อนกระแสและแรงดันสำหรับวัดค่ากำลัง งาน • การทดลองวัดค่า • วงจรสำหรับอ่านค่าสัญญาณกำลังงาน • ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข • แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป

4 COE เกี่ยวกับโครงการ

5 COE แผนการดำเนินงานและ ความก้าวหน้า

6 COE การออกแบบการทำงาน MCP390 6A AT89C5 2, AT89S8 252 LCD i( t) v( t) Active Real Power Pulse Power, Energy

7 COE วงจรป้อนกระแสและแรงดันสำหรับ วัดค่ากำลังงาน

8 COE การทดลองวัดค่า

9 COE วงจรสำหรับอ่านค่าสัญญาณกำลัง งาน

10 COE ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข • การทดลองวัดค่าเอาท์พุทจาก MCP3906A – สัญญาณที่วัดค่าและสัญญาณเอาท์พุทไม่คงที่ • ส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ –LCD 16x1 ไม่แสดง 8 ตัวอักษรหลัง – อินเตอร์รัพท์ (External Interrupt 0) ไม่ทำงาน – จำนวนพัลส์ที่แสดงบน LCD ยังไม่ถูกต้อง

11 COE แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป • วัดค่ากำลังงานไฟฟ้าที่ได้โดยใช้เครื่องมือวัด เฉพาะ และแก้ไขวงจรให้แสดงผลลัพธ์ ใกล้เคียงกับเครื่องมือวัดที่อ้างอิง • เพิ่มการแสดงผลให้แสดงผลได้ทั้งค่ากำลังงาน และพลังงานไฟฟ้า

12 COE

13 COE


ดาวน์โหลด ppt COE2007-151 มิเตอร์ดิจิตอลวัดกำลังงาน และพลังงานไฟฟ้าสำหรับ แหล่งกำเนิดพลังงานขนาด เล็ก รหัสโครงการ COE2007-15 นายปารเมศ จันทรโคตร 473040598-6 นางสาวสุรีย์พร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google