งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO COE2007-12COE2007-12 ผู้จัดทำโครงการ นายณัฐพงษ์ ทุมมาลา นายทินกร เหมหงษ์ การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกม ไมโครซอฟต์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์สตูดิโอ Developing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO COE2007-12COE2007-12 ผู้จัดทำโครงการ นายณัฐพงษ์ ทุมมาลา นายทินกร เหมหงษ์ การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกม ไมโครซอฟต์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์สตูดิโอ Developing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO COE2007-12COE2007-12 ผู้จัดทำโครงการ นายณัฐพงษ์ ทุมมาลา นายทินกร เหมหงษ์ การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกม ไมโครซอฟต์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์สตูดิโอ Developing 3D Game with Micresoft XNA Game Studio

2  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ รุจชัย อึ้งอารุณยะวี  อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1. ผศ. ดร. ดารณี หอมดี 2. ผศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ วัตถุประสงค์โครงการ 1 แนะนำ XNA 2 ผลการทำงานของ ซอฟต์แวร์เกม 3 ปัญหาและแนวทางการ แก้ไข 4 สรุป 5

4 วัตถุประสงค์โครงการ  เพื่อเรียนรู้การพัฒนาเกมบน ระบบปฏิบัติการ window xp  เพื่อเรียนรู้การใช้งานชุดพัฒนาเกม ไมโครซอฟต์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกม สตูดิโอ

5 แนะนำ XNA  XNA ย่อมาจาก Xbox/DirectX New generation Architecture เป็นชุดเครื่องมือพัฒนาเกมจาก บริษัท Microsoft ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน หลัก ดังนี้ 1.XNA Framework 2.XNA Game Studio Express

6 ผลการทำงานของซอฟต์แวร์ เกม ในการทำงานของซอฟต์แวร์เกมจะถูกแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนหลักดังนี้  ในการทำงานของซอฟต์แวร์เกมจะถูกแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนหลักดังนี้ 1. เมนูเกม 2. ตัวเกม

7 เมนูเกม  เมนูเกมจะประกอบไปด้วย 4 โหมดหลักดังนี้ 1. Play Game 2. High Scores 3. Instructions 3.1. Rules 3.2. Key Controls 3.3. Game Elements 4. Exit

8 ตัวเกม (1/2)  ตัวเกม จะประกอบไปด้วยตัวแสดงสถานะ ดังนี้ 1. Time Remain 2. Your Score 3. Speed Level

9 ตัวเกม (2/2)  ข้อกำหนดภายในเกม 1. จำนวนเป้ากระสุน 2. ความเร็วของยาน 3. เวลาที่เหลือ 4. การคิดคะแนน 5. การจบเกม

10 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข  ปัญหา  การเชื่อมโยงกันระหว่างเมนูเกมและตัว เกมที่อยู่ต่างโปรเจ็คต์  ในขณะที่ทำการหยุดเกมชั่วคราวเวลา ของเกมไม่หยุดด้วย  แนวทางการแก้ไข  ทำการรวมโปรเจ็คต์ทั้งสองให้เป็นโปร เจ็คต์เดียวกัน  นำเวลาของเกมมาหักลบกับเวลาทั้งหมด ที่หยุด

11 สรุป  ได้ตัวเกม 3 มิติ ในรูปแบบการจำลองการ บินเพื่อใช้ในความบันเทิง  สามารถนำไปพัฒนาหรือดัดแปลงเพื่องาน ทางด้านการจำลองสภาวะแวดล้อมต่างๆ (Simulator)  เรียนรู้หลักการและรูปแบบการพัฒนาเกม  เรียนรู้การพัฒนาเกมด้วย Microsoft XNA Game Studio

12 Q & A

13 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO COE2007-12COE2007-12 ผู้จัดทำโครงการ นายณัฐพงษ์ ทุมมาลา นายทินกร เหมหงษ์ การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกม ไมโครซอฟต์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์สตูดิโอ Developing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google