งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำโครงการ นายณัฐพงษ์ ทุมมาลา นายทินกร เหมหงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำโครงการ นายณัฐพงษ์ ทุมมาลา นายทินกร เหมหงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำโครงการ นายณัฐพงษ์ ทุมมาลา นายทินกร เหมหงษ์
COE การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกม ไมโครซอฟต์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์สตูดิโอ Developing 3D Games with Microsoft XNA Game Studio ผู้จัดทำโครงการ นายณัฐพงษ์ ทุมมาลา นายทินกร เหมหงษ์

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน
อาจารย์ รุจชัย อึ้งอารุณยะวี อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน 1. ผศ. ดร. ดารณี หอมดี 2. ผศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช

3 การดำเนินงานในปัจจุบัน
หัวข้อที่จะนำเสนอ ภาพรวมของโครงการ 1 การดำเนินงานในปัจจุบัน 2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 3 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 4 แผนการดำเนินงานในอนาคต 5

4 การออกแบบ และพัฒนาเกม
ภาพรวมของโครงการ โครงการ การออกแบบ และพัฒนาเกม การศึกษา และ วางแผนการพัฒนาเกม

5 การดำเนินงานในปัจจุบัน
เขียนโปรแกรมแสดงภาพและวัตถุ เขียนโปรแกรมติดต่อกับ keyboard การพัฒนา องค์ประกอบของเกม เขียนโปรแกรมติดต่อกับ mouse เขียนโปรแกรมใช้งานไฟล์เสียง การเขียนโปรแกรมแสดงข้อความ

6 เขียนโปรแกรมแสดงภาพและวัตถุ

7 เขียนโปรแกรมติดต่อกับ keyboard
Class ที่สำคัญ Keyboard KeyboardState Method ที่สำคัญ GetState() IsKeyDown() Class ที่สำคัญในการติดต่อกับ keyboard นะครับก็ได้แก่ คลาส Keyboard และ คลาส KeyboardState ครับ ส่วนเมธอดที่ต้องเรียกใช้ได้แก่เมธอด GetState() เพื่อใช้ในการเก็บสถานะของ keyboard และเมธอด IsKeyDown() เพื่อตรวจสอบว่าขณะนั้นผู้เล่นกดปุ่มใด

8 เขียนโปรแกรมติดต่อกับ mouse
Class ที่สำคัญ Mouse MouseState Method ที่สำคัญ GetState() การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ mouse ก็จะคล้ายๆกันกับติดต่อกับ keyboard แต่การตรวจสอบจะต่างกันคือ แทนที่จะตรวจสอบว่าผู้เล่นกดปุ่มใดเพียงอย่างเดียว ก็จะตรวจสอบว่าผู้เล่นได้เลื่อน mouse ไปอย่างไรจึงมีความยุ่งยากกว่าใช้ keyboard ส่วนคลาสและเมธอดหลักที่ใช้จะเหมือนกันกับของ keyboard

9 เขียนโปรแกรมเรียกใช้ไฟล์เสียง (1/2)
เครื่องมือที่ต้องใช้ Microsoft Cross-Platform Audio Creation Tool (XACT) Class ที่สำคัญ AudioEngine WaveBank SoundBank Cue ในการจัดการไฟล์เสียงจำเป็นจะต้องใช้ Microsoft Cross-Platform Audio Creation Tool ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกติดตั้งไว้อยู่แล้วเมื่อเราติดตั้ง XNA หลักจากที่เราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นไฟล์ .XAP ที่ XNA สามารถนำไปใช้ได้ สำหรับคลาสที่มักจะต้องใช้ได้แก่ AudioEngine, WaveBank, SoundBank และ Cue

10 เขียนโปรแกรมเรียกใช้ไฟล์เสียง (2/2)
Method ที่สำคัญ Update() Play() Pause() Resume() GetCue() PlayCue() ส่วนการเรียกใช้งานนั้นก็จะใช้เมธอด Update() เพื่อเรียกการ update เสียงในทุกครั้งที่มีการ update เมธอด Play() Pause() และ Resume จะเรียกใช้งานได้จาก Cue object เมธอด GetCue() ใช้กำหนดเสียงทีต้องการให้กับ Cue object และเมธอด PlayCue() จะเป็นการสั่งให้เล่นไฟล์เสียงที่ต้องการทันที

11 เขียนโปรแกรมแสดงข้อความ
Class ที่สำคัญ SpriteFont SpriteBatch Method ที่สำคัญ DrawString() SpriteFont กำหนดรูปแบบอักษร เช่นชนิดอักษร codia new ขนาดอักษร รูปแบบตัวหนา SpriteBatch แสดงข้อความออกไปบน window Display ที่ถูกกำหนดโดย draw sting DrawString() กำหนดลักษณะข้อความ hello world

12 ผลงานล่าสุด

13 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
การเรียกใช้ XACT ไม่สามารถทำงานได้ การตรวจจับการเลื่อนของ mouse ทำได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง การแก้ไข หยุดการใช้งาน service ของโปรแกรม Apache เปลี่ยนอัลกอริทึมในการตรวจจับ การเรียกใช้ XACT ที่เป็นตัวจัดการในเรื่องไฟล์เสียงของ XNA ไม่สามารถทำงานได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ service บางตัวของโปรแกรม Apache

14 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (1/2)
f มิ.ย.- ก.ค. หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเกม ศึกษาการใช้งานชุดเครื่องมือพัฒนาเกม XNA ศึกษาการใช้งานโปรแกรม 3Ds Max ก.ค.- ส.ค. ศึกษาการ export และ import ไฟล์วัตถุ 3 มิติ วางแผนการพัฒนาเกม เขียนโปรแกรมแสดงภาพและวัตถุ s ส.ค.- ก.ย. เขียนโปรแกรมติดต่อกับอุปกรณ์รับค่า เขียนโปรแกรมเรียกใช้ไฟล์เสียง เขียนโปรแกรมแสดงข้อความ

15 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (2/2)
มิ.ย. 50 ก.ค. 50 ส.ค. 50 ก.ย. 50 ต.ค. 50 พ.ย. 50 ธ.ค. 50 ม.ค. 51 ก.พ. 51 ศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการ ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเกม C# 3DsMax วางแผนและออกแบบการพัฒนาเกม พัฒนาเกม ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดตัวเกม จัดทำรายงาน ส่วนที่ดำเนินการเสร็จ ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

16 แผนการดำเนินงานในอนาคต
สร้างฉากจำลอง (sky box) และพัฒนาให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ภายในฉากจำลองนั้นๆได้ เขียนโปรแกรมให้วัตถุมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (เช่นการชนกันของวัตถุ) สร้าง menu ของเกมเพื่อติดต่อกับผู้ใช้

17 Question & Answer

18 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำโครงการ นายณัฐพงษ์ ทุมมาลา นายทินกร เหมหงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google