งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO COE2007-12 การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกม ไมโครซอฟต์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์สตูดิโอ Developing 3D Games with Microsoft XNA Game Studio ผู้จัดทำโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO COE2007-12 การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกม ไมโครซอฟต์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์สตูดิโอ Developing 3D Games with Microsoft XNA Game Studio ผู้จัดทำโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO COE2007-12 การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกม ไมโครซอฟต์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์สตูดิโอ Developing 3D Games with Microsoft XNA Game Studio ผู้จัดทำโครงการ นายณัฐพงษ์ ทุมมาลา นายทินกร เหมหงษ์ นายทินกร เหมหงษ์

2 LOGO  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  อาจารย์ รุจชัย อึ้งอารุณยะวี  อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน  1. ผศ. ดร. ดารณี หอมดี  2. ผศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช

3 LOGO หัวข้อที่จะนำเสนอ ภาพรวมของโครงการ 1 การดำเนินงานในปัจจุบัน 2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 3 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 4 แผนการดำเนินงานในอนาคต 5

4 LOGO ภาพรวมของโครงการ การศึกษา และ วางแผนการ พัฒนาเกม การ ออกแบบ และ พัฒนา เกม โครงการ โครงการ

5 LOGO การดำเนินงานในปัจจุบัน เขียนโปรแกรมแสดงภาพและวัตถุ เขียนโปรแกรมติดต่อกับ keyboard เขียนโปรแกรมติดต่อกับ mouse เขียนโปรแกรมใช้งานไฟล์เสียง การเขียนโปรแกรมแสดงข้อความ การพัฒนา องค์ประกอบ ของเกม การพัฒนา

6 LOGO เขียนโปรแกรมแสดงภาพและวัตถุ

7 LOGO เขียนโปรแกรมติดต่อกับ keyboard  Class ที่สำคัญ  Keyboard  KeyboardState  Method ที่สำคัญ  GetState()  IsKeyDown()

8 LOGO เขียนโปรแกรมติดต่อกับ mouse  Class ที่สำคัญ  Mouse  MouseState  Method ที่สำคัญ  GetState()

9 LOGO เขียนโปรแกรมเรียกใช้ไฟล์เสียง (1/2)  เครื่องมือที่ต้องใช้  Microsoft Cross-Platform Audio Creation Tool (XACT)  Class ที่สำคัญ  AudioEngine  WaveBank  SoundBank  Cue

10 LOGO เขียนโปรแกรมเรียกใช้ไฟล์เสียง (2/2)  Method ที่สำคัญ  Update()  Play()  Pause()  Resume()  GetCue()  PlayCue()

11 LOGO เขียนโปรแกรมแสดงข้อความ  Class ที่สำคัญ  SpriteFont  SpriteBatch  Method ที่สำคัญ  DrawString()

12 LOGO ผลงานล่าสุด

13 LOGO ปัญหาและแนวทางการแก้ไข  ปัญหา  การเรียกใช้ XACT ไม่สามารถทำงานได้  การตรวจจับการเลื่อนของ mouse ทำได้ ไม่ตรงกับความเป็นจริง  การแก้ไข  หยุดการใช้งาน service ของโปรแกรม Apache  เปลี่ยนอัลกอริทึมในการตรวจจับ

14 LOGO ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (1/2) f f มิ. ย.- ก. ค. - หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการ พัฒนาเกม - ศึกษาการใช้งานชุด เครื่องมือพัฒนาเกม XNA - ศึกษาการใช้งานโปรแกรม 3Ds Max ก. ค.- ส. ค. - ศึกษาการ export และ import ไฟล์วัตถุ 3 มิติ - วางแผนการพัฒนาเกม - เขียนโปรแกรมแสดงภาพและ วัตถุ s s ส. ค.- ก. ย. - เขียนโปรแกรมติดต่อกับ อุปกรณ์รับค่า - เขียนโปรแกรมเรียกใช้ไฟล์ เสียง - เขียนโปรแกรมแสดง ข้อความ

15 LOGO ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (2/2) การดำเนินงาน มิ.ย. 50 ก.ค. 50 ส.ค. 50 ก.ย. 50 ต.ค. 50 พ.ย. 50 ธ.ค. 50 ม.ค. 51 ก.พ. 51 ศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การทำโครงการ ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเกม • C# • 3DsMax วางแผนและออกแบบการ พัฒนาเกม พัฒนาเกม ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด ตัวเกม จัดทำรายงาน ส่วนที่ดำเนินการเสร็จส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

16 LOGO แผนการดำเนินงานในอนาคต  สร้างฉากจำลอง (sky box) และพัฒนาให้วัตถุ สามารถเคลื่อนที่ภายในฉากจำลองนั้นๆได้  เขียนโปรแกรมให้วัตถุมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ( เช่นการชนกันของวัตถุ )  สร้าง menu ของเกมเพื่อติดต่อกับผู้ใช้

17 LOGO Question & Answer

18 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO COE2007-12 การพัฒนาเกม 3 มิติ ด้วยชุดพัฒนาเกม ไมโครซอฟต์ เอ็กซ์เอ็นเอ เกมส์สตูดิโอ Developing 3D Games with Microsoft XNA Game Studio ผู้จัดทำโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google