งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO 1. 2 ที่มาของโครงการ 1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของ โครงการ 2 ผลที่คาดว่าจะได้รับจาก โครงการ 3 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำที่มีใช้ อยู่ในปัจจุบัน 4 เครื่องมือที่ใช้ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO 1. 2 ที่มาของโครงการ 1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของ โครงการ 2 ผลที่คาดว่าจะได้รับจาก โครงการ 3 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำที่มีใช้ อยู่ในปัจจุบัน 4 เครื่องมือที่ใช้ในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO 1

2 2

3 ที่มาของโครงการ 1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของ โครงการ 2 ผลที่คาดว่าจะได้รับจาก โครงการ 3 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำที่มีใช้ อยู่ในปัจจุบัน 4 เครื่องมือที่ใช้ในการ พัฒนา 5 แนวทางในการพัฒนา โครงการ 6 สรุป 7 3

4 - ปัญหาภาวะโลกร้อน - น้ำท่วม - แห้งแล้ง - ก่อให้เกิดความเสียหาย - เครื่องตรวจวัดติดตั้งยาก - ค่าใช้จ่ายสูง 4

5  เพื่อนำเทคโนโลยีกล้องเว็บแคมมาใช้ ในด้านระบบเตือนภัยระบบตรวจวัด  เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้เครื่องตรวจวัด ระดับน้ำให้มีความสะดวกในการใช้งาน รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการเตือนภัยให้ ทันท่วงที 5

6  ออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดและ เตือนภัยระดับน้ำที่สามารถทำการส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือนได้  โปรแกรมที่พัฒนาสามารถใช้กับ Embedded Board ที่มีหน่วยแสดงผล เป็นจอ LCD ได้ 6

7  ได้หลักและวิธีการใหม่ในการวัดระดับ น้ำที่มีราคาถูกลง  ได้ระบบใหม่ที่ทดแทน Sensor แบบเดิม  ลดต้นทุนการนำเข้า Sensor ที่มีราคา แพง  สามารถนำไปใช้พัฒนาสถานีเตือนภัย น้ำแล้ง / น้ำหลาก 7

8 8

9 9

10 10

11 ความ ละเอียด 8 ล้าน pixels ปรับ แสง อัตโนมั ติ USB 1.1/2. 0 ทำเป็นกล้อง วงจรปิด CCTV ได้ อินฟราเรด ภาพ คมชัด สูงมาก 11

12 12

13 4. การคำนวณเพื่อการแสดงผล 3. การ matching ค่าหรือภาพที่ต้องการ 2. การตั้งค่าค่าโฟกัสตามระยะห่างที่ตั้งกล้อง 1. การเก็บข้อมูลค่าโฟกัสที่ดีที่สุดที่ระยะห่างจากวัตถุที่ระยะต่างๆ 5. การแจ้งเตือนแก่ผู้ควบคุม 13

14 14

15  1. บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) [ ออนไลน์ ] ไม่ ระบุปีที่พิมพ์ [ อ้างเมื่อ 21 กรกฎาคม 2553 ]. จาก http://pyuhun.googlepages.com/ag-met- water_level.pdf  2. การตรวจวัดระดับ (Level Sensor) [ ออนไลน์ ] 16 สิงหาคม 2552 [ อ้างเมื่อ 21 กรกฎาคม 2553]. จาก http://voravich1.exteen.com/  3.Mini2440|s3c2440 ARM9 Board [online] 2010 [cited 2010 July 21]. Available from : http://www.friendlyarm.net/products/mini2440  4.Chapter 1.5 Windows CE Characteristic. FriendlyARM English User Manual [serial online] 2009 Aug 9 [cited 2010 July 21]. Available form: http://www.thaieasyelec.com/Free-Service- from-ThaiEasyElec/ARM9-mini2440--micro2440- FriendlyARM-Tutorial.html 15

16 LOGO 16


ดาวน์โหลด ppt LOGO 1. 2 ที่มาของโครงการ 1 วัตถุประสงค์และขอบเขตของ โครงการ 2 ผลที่คาดว่าจะได้รับจาก โครงการ 3 เครื่องตรวจวัดระดับน้ำที่มีใช้ อยู่ในปัจจุบัน 4 เครื่องมือที่ใช้ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google