งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO 1. 2 3 การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนและเกิด น้ำหลากในช่วงฤดูฝน ทำให้ต้องหาระบบ เซนเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำใน แหล่งน้ำ ซึ่งระบบตรวจวัดระดับน้ำใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO 1. 2 3 การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนและเกิด น้ำหลากในช่วงฤดูฝน ทำให้ต้องหาระบบ เซนเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำใน แหล่งน้ำ ซึ่งระบบตรวจวัดระดับน้ำใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO 1

2 2

3 3

4 การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนและเกิด น้ำหลากในช่วงฤดูฝน ทำให้ต้องหาระบบ เซนเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำใน แหล่งน้ำ ซึ่งระบบตรวจวัดระดับน้ำใน ปัจจุบันนั้นยังมีการติดตั้งไม่แพร่หลาย เนื่องจากมีราคาสูง รวมทั้งการติดตั้งยังมี ความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสูง 4

5  เพื่อนำเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพและ หลักการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลมาใช้ใน ด้านระบบตรวจวัดและระบบเตือนภัย  เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้เครื่องตรวจวัด ระดับน้ำให้มีความสะดวกในการใช้งาน รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการเตือนภัยให้ ทันท่วงที 5

6 ออกแบบและสร้างระบบตรวจวัดและ เตือนภัยระดับน้ำโดยใช้กล้องถ่ายภาพและ หลักการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 6

7  หลักและวิธีการใหม่ในการวัดระดับน้ำ ที่มีราคาถูกลง  ระบบใหม่ที่ทดแทนระบบเซนเซอร์ แบบเดิม  นำไปใช้พัฒนาสถานีเตือนภัยในช่วง ฤดูน้ำแล้ง และ น้ำหลาก  ประยุกต์ใช้วัดความสูงกับวัตถุอื่น 7

8 8  Computer  กล้อง Canon PowerShot G7  แท่งวัดระดับน้ำ  Microsoft Visual Studio 2008

9 9 วิธีการหาความสูงของวัตถุจริงจากรูปภาพ จากรูปจะได้ความสัมพันธ์ของสมการคือ

10 รูป EXIF Informatio n 10

11 11  การหาค่า (Focal Length in 35 mm. format )  การหาค่า ( ขนาดของวัตถุบนเซนเซอร์รับภาพ ) = FL Multiplier = = Focal Length of picture x FL Multiplier

12 12 ได้จากการวัดในสถานที่ จริง  การหาค่า ( ระยะห่างระหว่างแท่งวัดกับกล้อง )  การหาค่า ( ขนาดของแท่งวัดจริง ) =

13 13 การนำกล้องดิจิทัลเชื่อมต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อทำการถ่ายภาพแท่งวัดระดับน้ำ จากนั้นนำภาพไปประมวลผลหาค่าความสูงของ แท่งวัด และทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ควบคุมเมื่อ ระดับน้ำอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายผ่านทาง SMS

14 14 User Interface

15 15 SMS Settings

16 16 การเก็บข้อมูลเวลาที่ได้ถ่ายภาพ ความสูงของแท่งวัดที่คำนวณได้และระดับ การเตือนภัยในขณะนั้น History

17 17 Connection  Connect Camera  Start SDK and Get Camera  Show List of Device  Start Live Viewer  Show Frame  Telephone Number

18 18 Setting Measure  Distance between Object  Warning Level  Timer  Image size default Large  Path

19 Digital Image Processing 19

20 Resul t 20

21 Warning Status 21 การแจ้งเตือนแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ  ระดับ 1 : Safe Level  ระดับ 2 : Warning Level  ระดับ 3 : Dangerous Level

22 22

23 23 Cropped Image Gray Image Threshold Image Inverse Image

24 24 รูป Skelaton Image

25 25 1 line Image Width (pixel) Pixel(i,j) Pixel(i-1,j+1)Pixel(i,j+1)Pixel(i+1,j+1) Pixel(i,j)Pixel(i+11,j)

26 26 รูปผลการ ทดลอง

27 27

28 โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเทคโนโลยี กล้องถ่ายภาพมาใช้ร่วมกับหลักการ ประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล เพื่อออกแบบและ สร้างระบบตรวจวัดและเตือนภัยระดับน้ำ 28

29  Mohammad Reza Khosravi.Range Finder.[online] 2009 30 Apr [cited 2010 25 DEC]. Available from: http://www.codeproject.com/KB/graphics/RangeFinder.aspx  Lev Danielyan.ExifTagCollection - An EXIF metadata extraction library.[online] 2008 25 Jun [cited 2010 25 DEC]. Available from: http://beta.codeproject.com/KB/graphics/exiftagcol.as px  Christian Graus and Benjamin Liedblad.A wrapper for the canon CDSDK and PRSDK for remote capture.[online] 2007 18 May [cited 2010 25 DEC]. Available from: http://www.codeproject.com/KB/audio- video/Canon_camera_wrapper.aspx  Canon U.S.A., Inc.Canon Digital Camera Software Developers Kit General Information.[online] 2010 11 Oct [cited 2010 25 DEC]. Available from: http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/standard_ display/sdk_homepage  Canon Singapore Pte Ltd.Canon Digital Camera Software Development Kit.[online] 2010 [cited 2010 25 DEC]. Available from: http://www.canon- asia.com/section/developerresource/digitalimaging.jsp 29

30 LOGO 30


ดาวน์โหลด ppt LOGO 1. 2 3 การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนและเกิด น้ำหลากในช่วงฤดูฝน ทำให้ต้องหาระบบ เซนเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำใน แหล่งน้ำ ซึ่งระบบตรวจวัดระดับน้ำใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google