งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้าน จัดสรรน้ำ ของโครงการชลประทาน (IRRIPROSTAT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้าน จัดสรรน้ำ ของโครงการชลประทาน (IRRIPROSTAT)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้าน จัดสรรน้ำ ของโครงการชลประทาน (IRRIPROSTAT)

2 การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไป ด้านจัดสรรน้ำของโครงการชลประทาน ( โปรแกรม IRRIPROSTAT version1.50) วัตถุประสงค์  เพื่อเก็บสถิติข้อมูลทั่วไปด้านจัดสรรน้ำ ของโครงการชลประทานที่มีอ่างเก็บน้ำหรือ เขื่อนระบายน้ำ  เพื่อเก็บสถิติข้อมูลบุคลากรของโครงการ และข้อมูลสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำทั้งใน รายละเอียดข้อมูลและภาพถ่าย  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเป็น รายงานแบบรายวันและรายเดือน ทั้งแบบ ตารางและกราฟ ตามความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูล หลักสูตรโปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้าน จัดสรรน้ำ IRRIPROSTAT version 1.50 อบรมวันที่ 19-21 พ. ค. 2553

3

4

5 หน้าแรกโปรแกรมหน้าแรกโปรแกรม

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ผู้บริหารระดับโครงการฯ สามารถนำ ผลการวิเคราะห์ที่ได้ ไปตัดสินใจในการ บริหารงานด้านจัดสรรน้ำได้อย่าง รวดเร็วทันเหตุการณ์  สำนักชลประทานและกรมชลประทาน สามารถนำสถิติข้อมูลจากทุกอ่าง / เขื่อน ระบายน้ำไปใช้ติดตามประเมินผลใน ภาพรวมได้  กรมชลประทานสามารถนำฐานข้อมูล ที่ได้ไปพัฒนางานด้านการเฝ้าระวัง เตือนภัยและด้าน GIS ได้ รวมทั้ง สามารถนำไปใช้เชื่อมโยงแสดงผลออก ทาง Internet ได้ด้วย

32


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมเก็บสถิติทั่วไปด้าน จัดสรรน้ำ ของโครงการชลประทาน (IRRIPROSTAT)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google