งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO 1. 2 3 การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนและเกิด น้ำหลากในช่วงฤดูฝน ทำให้ต้องหาระบบ เซนเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำใน แหล่งน้ำ ซึ่งระบบตรวจวัดระดับน้ำใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO 1. 2 3 การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนและเกิด น้ำหลากในช่วงฤดูฝน ทำให้ต้องหาระบบ เซนเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำใน แหล่งน้ำ ซึ่งระบบตรวจวัดระดับน้ำใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO 1

2 2

3 3

4 การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนและเกิด น้ำหลากในช่วงฤดูฝน ทำให้ต้องหาระบบ เซนเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำใน แหล่งน้ำ ซึ่งระบบตรวจวัดระดับน้ำใน ปัจจุบันนั้นยังมีการติดตั้งไม่แพร่หลาย เนื่องจากมีราคาสูงมาก รวมทั้งการติดตั้ง ยังมีความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายสูง 4

5  เพื่อนำเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพและ หลักการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลมาใช้ใน ด้านระบบตรวจวัดและระบบเตือนภัย  เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้เครื่องตรวจวัด ระดับน้ำให้มีความสะดวกในการใช้งาน รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการเตือนภัยให้ ทันท่วงที 5

6 ออกแบบและสร้างระบบตรวจวัดและ เตือนภัยระดับน้ำโดยใช้กล้องถ่ายภาพและ หลักการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล 6

7  หลักและวิธีการใหม่ในการวัดระดับน้ำที่มี ราคาถูกลง  ระบบใหม่ที่ทดแทน Sensor แบบเดิม  การลดต้นทุนนำเข้า Sensor ที่มีราคา แพง  สามารถนำไปใช้พัฒนาสถานีเตือนภัย ในช่วงฤดูน้ำแล้งหรือน้ำหลาก 7

8 8 Hardware  Friendly ARM9 Mini 2440 Board  Canon PowerShot G7 Digital Camera  ET-GSM SIM300CZ Module Software  Microsoft Visual Studio 2008  Microsoft Window CE 6.0

9 9  ศึกษาข้อมูลเครื่องตรวจวัดและเตือนภัยระดับ น้ำที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน  ศึกษาข้อมูลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน โครงการ  ศึกษากล้องถ่ายภาพที่ใช้ในการพัฒนา โครงการ  ศึกษาหลักการทำงานของการประมวลผลภาพ เชิงดิจิทัล  การออกแบบระบบ  การออกแบบอัลกอริธึม  การพัฒนาโปรแกรม  สร้างและทดสอบเครื่องตรวจวัดและเตือนภัย ระดับน้ำ  วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ

10 10 ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  ส่วนที่ 1 : การควบคุมกล้องดิจิทัลให้ ถ่ายภาพและการตั้งค่าเริ่มต้นของผู้ใช้เพื่อ นำไปใช้ในการคำนวณ  ส่วนที่ 2 : การนำภาพถ่ายที่ได้จากกล้อง ดิจิทัลไปประมวลผลเพื่อคำนวณหาความสูง ของแท่งวัด

11 11

12 12 ซอฟต์แวร์สำหรับการเชื่อมต่อกล้องคือ Canon Digital Camera Software Developers Kit ซึ่งเป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ ประกอบด้วยชุดไฟล์ API, DLLs และ Library ใช้สำหรับการเข้าถึงกล้องดิจิทัลและ ข้อมูลที่สร้างโดยกล้องดิจิทัลสำหรับกล้อง Canon EOS DSLR และกล้องดิจิทัล Canon PowerShot

13 13 ซอฟต์แวร์สำหรับกล้อง Canon PowerShot G7 คือ PS-ReC SDK 1.1.0e ทำหน้าที่ อินเตอร์เฟสสำหรับการเข้าถึงข้อมูลของกล้อง ดิจิทัล รวมถึงการถ่ายภาพและการแสดงภาพ ผ่านทาง Video out โดยการควบคุมระยะไกล ผ่านทาง USB Port ประกอบด้วย PRSDK.dll, PRSDK.lib, PRLIB.dll

14 14 การเชื่อมต่อ  Connect Camera  Start SDK and Get Camera  Show List of Device  Start Live Viewer  Show Frame

15 15 การกำหนดค่าเริ่มต้น ของผู้ใช้  Diagonal of sensor size  Distance between Object  Timer  Image size default Large  Path

16 16 โปรแกรมส่วนที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  Preprocess คือ การเตรียมความพร้อม ของรูปภาพให้ สามารถนำไปหาค่า ความสูงของแท่งวัดภายในภาพได้  Process คือ การนำภาพที่ได้จาก Preprocess ไปทำการหา ความสูงของ แท่งวัด จากนั้นนำผลที่ได้ รวมทั้งค่าเริ่มต้น จาก ผู้ใช้ไปคำนวณค่าความสูงของแท่ง วัดจริง

17 17

18 18 Original Image Cropped Image Gray Image Skelaton Image Inverse Image Threshold Image Pre- process

19 19 Proc ess

20 20 Proc ess

21 21 1 line Image Width (pixel) Pixel(i,j) Pixel(i-1,j+1)Pixel(i,j+1)Pixel(i+1,j+1) Pixel(i,j)Pixel(i+11,j) Proc ess

22 22 Proc ess

23 23 Proc ess

24 24 Proc ess

25 25  พัฒนาโปรแกรมให้ User interface ง่าย ต่อการใช้งาน  พัฒนาอัลกิอริธึมให้มีการคำนวณที่มี ความแม่นยำมากขึ้น  พัฒนาโปรแกรมให้สามารถนำลงบอร์ด Friendly ARM9 Mini 2440  พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการเชื่อม SMS Module และการส่งข้อความแจ้งเตือน

26 โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเทคโนโลยี กล้องถ่ายภาพมาใช้ร่วมกับหลักการ ประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล เพื่อออกแบบและ สร้างระบบตรวจวัดและเตือนภัยระดับน้ำ 26

27  Mohammad Reza Khosravi.Range Finder.[online] 2009 30 Apr [cited 2010 25 DEC]. Available from: http://www.codeproject.com/KB/graphics/RangeFinder.aspx  Lev Danielyan.ExifTagCollection - An EXIF metadata extraction library.[online] 2008 25 Jun [cited 2010 25 DEC]. Available from: http://beta.codeproject.com/KB/graphics/exiftagcol.as px  Christian Graus and Benjamin Liedblad.A wrapper for the canon CDSDK and PRSDK for remote capture.[online] 2007 18 May [cited 2010 25 DEC]. Available from: http://www.codeproject.com/KB/audio- video/Canon_camera_wrapper.aspx  Canon U.S.A., Inc.Canon Digital Camera Software Developers Kit General Information.[online] 2010 11 Oct [cited 2010 25 DEC]. Available from: http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/standard_ display/sdk_homepage  Canon Singapore Pte Ltd.Canon Digital Camera Software Development Kit.[online] 2010 [cited 2010 25 DEC]. Available from: http://www.canon- asia.com/section/developerresource/digitalimaging.jsp 27

28 LOGO 28


ดาวน์โหลด ppt LOGO 1. 2 3 การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนและเกิด น้ำหลากในช่วงฤดูฝน ทำให้ต้องหาระบบ เซนเซอร์เพื่อใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำใน แหล่งน้ำ ซึ่งระบบตรวจวัดระดับน้ำใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google