งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องวัดชีพจรแบบไร้สาย Wireless Heart Rate Monitor รายงานโครงการหมายเลข EE2010/1-21 นาย ปฤณ ธีรมงคลรหัส 503040433-1 นาย วีรากร ฝ่าฝนรหัส 503040939-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องวัดชีพจรแบบไร้สาย Wireless Heart Rate Monitor รายงานโครงการหมายเลข EE2010/1-21 นาย ปฤณ ธีรมงคลรหัส 503040433-1 นาย วีรากร ฝ่าฝนรหัส 503040939-9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องวัดชีพจรแบบไร้สาย Wireless Heart Rate Monitor รายงานโครงการหมายเลข EE2010/1-21 นาย ปฤณ ธีรมงคลรหัส 503040433-1 นาย วีรากร ฝ่าฝนรหัส 503040939-9 1

2 หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันเครื่องมือทางการแพทย์ต้องการความ ถูกต้อง ความแม่นยำ และความสะดวกรวดเร็วในการ ใช้งาน เป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับบุคลากรทาง การแพทย์ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเครื่องมือเหล่านี้มีส่วน ต่อชีวิตของมนุษย์ แต่ในบางครั้งระยะทางที่ไกลเป็น เหตุที่ไม่เอื้ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการรักษา ผู้ป่วย ในปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่มีความพร้อมที่จะดูแล รักษาผู้ป่วยได้ ทันท่วงที 2

3 วัตถุประสงค์ • ศึกษาการส่งข้อมูลแบบไร้สายโดยใช้ Microwave Module • เขียนโปรแกรมรับส่งข้อมูล • เรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องมือวัดทาง การแพทย์ • ออกแบบวงจรวัดสัญญาณ ECG 3

4 ขอบเขตการศึกษา • ออกแบบรูปแบบการทำงานของเครื่องส่ง สัญญาณ • การใช้ตัวรับและตัวส่งสัญญาณ TRW-2.4G • ศึกษาการทำงานของเครื่องมือวัดชีพจร • เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมตัว TRW-2.4G โดย ใช้ Microcontroller • ทำการส่งสัญญาณและแก้ไขการทำงานให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด 4

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ • ทำการรับ - ส่งสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพ • ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการ แพทย์ • ได้เรียนรู้กับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆในการ ทำโปรเจค • ได้ทำการออกแบบวงจร ECG • เขียนโปรแกรมควบคุมภายใน ไมโครคอนโทลเลอร์เพื่อควบคุมภาครับและ ภาคส่ง และทำให้โปรแกรมทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ 5

6 เครื่องวัดชีพจรแบบไร้สาย 6

7 โครงสร้างการรับส่งสัญญาณ 7

8 TRW-2.4G 8

9 Transmit Mode • ใช้ Pin - CE, CLK1, DATA • เมื่อมี data จะส่ง CE จะถูกเซ็ตเป็น high •Microcontroller จะโหลด address, payload data • หลังจากนั้นจะคำนวณ CRC •preamble 9

10 Receive Mode • ใช้ Pin – CE, CLK1, DATA, DR1 • เซ็ต CE เป็น high TRW-2.4G จะ ค้นหาสัญญาณจาก Tx • เมื่อได้รับ package ที่ถูกต้อง TRW- 2.4G จะทำการตัดสัญญาณ preamble, address, CRC •TRW-2.4G จะส่ง interrupt จาก pin DR1 ไปยัง Microcontroller •Microcontroller จะ clock แต่ payload data ออกมา 10

11 ECG - Electrocardiography • ทาแขนที่จะต่อเข้าอิเล็กโทรดด้วยเกลือเพื่อลดความ ต้านทานของผิวหนัง • ต่ออิเล็กโทรดเข้าที่แขนสองข้าง ที่ต่อกับ Instrument amplifier • ทำการวัดค่า อ่านค่าจากกราฟ 11

12 ECG - Electrocardiography Instrument amplifier circuit การวัดชีพจร Gain ของวงจรที่ใช้วัดสัญญาณ ECG มีค่า เป็น 10,500 เท่า 12

13 คลื่นสัญญาณ ECG ที่วัดได้จาก การทดลอง 13

14 การทดลองรับส่งสัญญาณ ระยะ (m) ที่โล่งระหว่างห้อง 10// 30/x 50/x 70/x 90/x 110/x 130/x 150xx 170xx 14

15 เครื่องส่งและเครื่องรับ 15

16 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข 1. การเขียนโปรแกรม Configuration ของ TRW- 2.4G มีความซับซ้อน จึงใช้เวลาในส่วนนี้ มากกว่าที่วางแผนเอาไว้ 2. วงจร Instrument amplifier ที่ใช้วัดสัญญาณ ECG พบปัญหา จึงได้ทำการปรับแก้วงจรแต่ก็ ยังไม่สามารถเอาสัญญาณที่ได้มาคำนวณ จึง ต้องสร้างสัญญาณ pulse ที่มีความถี่ใกล้เคียงกับ สัญญาณชีพจร เพื่อทำการทดสอบการรับส่ง ข้อมูล 16

17 สรุป โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำการออกแบบและ สร้างเครื่องส่งสัญญาณที่จะช่วยส่งอัตราการเต้น ของหัวใจ โดยเป็นการนำเอาเครื่องส่งสัญญาณ ไมโครเวฟมาเป็นตัวรับและตัวส่ง และทำการ ออกแบบวงจร Instrument amp เพื่อวัดสัญญาณ ECG 17


ดาวน์โหลด ppt เครื่องวัดชีพจรแบบไร้สาย Wireless Heart Rate Monitor รายงานโครงการหมายเลข EE2010/1-21 นาย ปฤณ ธีรมงคลรหัส 503040433-1 นาย วีรากร ฝ่าฝนรหัส 503040939-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google