งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระบบการควบคุมคุณภาพน้ำผลิต-จ่าย

2 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต-จ่าย
ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา ความถี่ : รายวัน วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำดิบ น้ำผลิต น้ำจ่ายและผลทดสอบการทำจาร์เทสต์ ตามแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา

3 กระบวนการบันทึกข้อมูล ระบบการควบคุมคุณภาพน้ำผลิต-จ่าย
กระบวนการบันทึกข้อมูล ระบบการควบคุมคุณภาพน้ำผลิต-จ่าย รายวัน ข้อมูลผลคุณภาพน้ำดิบ บันทึกวันละ 3 กะ ข้อมูลผลคุณภาพน้ำผลิต ข้อมูลผลคุณภาพน้ำจ่าย บันทึกเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ข้อมูลผลการทดสอบจาร์เทสต์ งานผลิต – กปภ.สาขา

4 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต-จ่าย
หน้าจอ : ข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1: เพิ่มข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

5 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต-จ่าย
หน้าจอ : ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล เช่น โรงกรอง , ชื่อแหล่งน้ำที่ทำการตรวจวัด 2: เลือก tab ที่ 1 “วิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ” 3: กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” เพื่อทำการเพิ่มผลที่ได้จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำดิบในแต่ละวัน

6 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต-จ่าย
หน้าจอ : ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ 2: กด “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ 1: ทำการป้อนข้อมูลในแต่ละวันที่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

7 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต-จ่าย
หน้าจอ : ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผลิต 1: เลือก tab ที่ 2 “วิเคราะห์คุณภาพน้ำผลิต” 2: กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” เพื่อทำการเพิ่มผลที่ได้จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิตในแต่ละวัน

8 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต-จ่าย
หน้าจอ : ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผลิต 2: กด “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผลิต 1: ทำการป้อนข้อมูลในแต่ละวันที่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

9 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต-จ่าย
หน้าจอ : ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจ่าย 1: เลือก tab ที่ 3 “วิเคราะห์คุณภาพน้ำจ่าย” 2: กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” เพื่อทำการเพิ่มผลที่ได้จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำจ่ายในแต่ละวัน

10 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต-จ่าย
หน้าจอ : ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจ่าย 2: กด “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจ่าย 1: ทำการป้อนข้อมูลในแต่ละวันที่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

11 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต-จ่าย
หน้าจอ : ข้อมูลการทำจาร์เทสต์ 1: เลือก tab ที่ 4 “การทำจาร์เทสต์” 2: กดปุ่ม “เพิ่มรายการ” เพื่อทำการเพิ่มผลที่ได้จากการทดสอบจาร์เทสต์ในแต่ละวัน

12 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต-จ่าย
หน้าจอ : ข้อมูลการทำจาร์เทสต์ 2: กด “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกข้อมูลการทดสอบจาร์เทสต์ 1: ทำการป้อนข้อมูลในแต่ละวันที่มีการทดสอบจาร์เทสต์

13 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต-จ่าย
รายงานที่เกี่ยวข้องกับทำงานในระดับ กปภ.สาขา ประกอบไปด้วย 4 รายงานดังนี้ รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำผลิต รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำจ่าย รายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบจาร์เทสต์

14 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ 1: ทำการเลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการเปิดรายงานขึ้นมา

15 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ

16 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผลิต 1: ทำการเลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการเปิดรายงานขึ้นมา

17 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผลิต

18 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจ่าย 1: ทำการเลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการเปิดรายงานขึ้นมา

19 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจ่าย

20 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการการทดสอบจาร์เทสต์ 1: ทำการเลือกเงื่อนไขที่ต้องการออกรายงาน 2: กด “ค้นหา” เพื่อทำการเปิดรายงานขึ้นมา

21 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการการทดสอบจาร์เทสต์


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google