งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.) 5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.) 5/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.) 5/1

2 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ผลิต - จ่าย ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา ความถี่ : รายวัน วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ดิบ น้ำผลิต น้ำจ่ายและผลทดสอบการทำจาร์เทสต์ ตามแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา 5/2

3 กระบวนการบันทึกข้อมูล ระบบการควบคุมคุณภาพน้ำ ผลิต - จ่าย ข้อมูลผลคุณภาพน้ำดิบ งานผลิต – กปภ. สาขา รายวัน ข้อมูลผลคุณภาพน้ำผลิต ข้อมูลผลคุณภาพน้ำจ่าย ข้อมูลผลการทดสอบจาร์เทสต์ บันทึกเดือนละ 2 ครั้ง หรือตาม ความเหมาะสม บันทึกวันละ 3 กะ 5/3

4 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต - จ่าย หน้าจอ : ข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1: เพิ่มข้อมูล การตรวจวัด คุณภาพน้ำ 5/4

5 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต - จ่าย หน้าจอ : ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ 1: กรอก รายละเอียด ข้อมูล เช่น โรง กรอง, ชื่อแหล่ง น้ำที่ทำการ ตรวจวัด 2: เลือก tab ที่ 1 “ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำดิบ ” 3: กดปุ่ม “ เพิ่มรายการ ” เพื่อทำการเพิ่มผลที่ได้จาก การตรวจวัดคุณภาพน้ำดิบ ในแต่ละวัน 5/5

6 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต - จ่าย หน้าจอ : ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ 1: ทำการป้อนข้อมูล ในแต่ละวันที่มีการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ 2: กด “ บันทึก ” เพื่อ ทำการบันทึกข้อมูล ผลวิเคราะห์คุณภาพ น้ำดิบ 5/6

7 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต - จ่าย หน้าจอ : ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผลิต 2: กดปุ่ม “ เพิ่มรายการ ” เพื่อทำการเพิ่มผลที่ได้จาก การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต ในแต่ละวัน 1: เลือก tab ที่ 2 “ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำผลิต ” 5/7

8 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต - จ่าย หน้าจอ : ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผลิต 1: ทำการป้อนข้อมูล ในแต่ละวันที่มีการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ 2: กด “ บันทึก ” เพื่อ ทำการบันทึกข้อมูล ผลวิเคราะห์คุณภาพ น้ำผลิต 5/8

9 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต - จ่าย หน้าจอ : ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจ่าย 1: เลือก tab ที่ 3 “ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำจ่าย ” 2: กดปุ่ม “ เพิ่มรายการ ” เพื่อทำการเพิ่มผลที่ได้จาก การตรวจวัดคุณภาพน้ำจ่าย ในแต่ละวัน 5/9

10 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต - จ่าย หน้าจอ : ข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจ่าย 1: ทำการป้อนข้อมูล ในแต่ละวันที่มีการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ 2: กด “ บันทึก ” เพื่อ ทำการบันทึกข้อมูล ผลวิเคราะห์คุณภาพ น้ำจ่าย 5/10

11 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต - จ่าย หน้าจอ : ข้อมูลการทำจาร์เทสต์ 1: เลือก tab ที่ 4 “ การทำจาร์ เทสต์ ” 2: กดปุ่ม “ เพิ่มรายการ ” เพื่อทำการเพิ่มผลที่ได้จาก การทดสอบจาร์เทสต์ในแต่ ละวัน 5/11

12 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต - จ่าย หน้าจอ : ข้อมูลการทำจาร์เทสต์ 1: ทำการป้อนข้อมูล ในแต่ละวันที่มีการ ทดสอบจาร์เทสต์ 2: กด “ บันทึก ” เพื่อ ทำการบันทึกข้อมูล การทดสอบจาร์ เทสต์ 5/12

13 การตรวจวัดคุณภาพน้ำผลิต - จ่าย รายงานที่เกี่ยวข้องกับทำงานในระดับ กปภ. สาขา ประกอบ ไปด้วย 4 รายงานดังนี้ 1. รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ 2. รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำผลิต 3. รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำจ่าย 4. รายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบจาร์เทสต์ รายงานที่เกี่ยวข้องกับทำงานในระดับ กปภ. สาขา ประกอบ ไปด้วย 4 รายงานดังนี้ 1. รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ 2. รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำผลิต 3. รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำจ่าย 4. รายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบจาร์เทสต์ 5/13

14 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ 1: ทำการเลือก เงื่อนไขที่ต้องการ ออกรายงาน 2: กด “ ค้นหา ” เพื่อ ทำการเปิดรายงาน ขึ้นมา 5/14

15 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบ 5/15

16 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผลิต 1: ทำการเลือก เงื่อนไขที่ต้องการ ออกรายงาน 2: กด “ ค้นหา ” เพื่อ ทำการเปิดรายงาน ขึ้นมา 5/16

17 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผลิต 5/17

18 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจ่าย 1: ทำการเลือก เงื่อนไขที่ต้องการ ออกรายงาน 2: กด “ ค้นหา ” เพื่อ ทำการเปิดรายงาน ขึ้นมา 5/18

19 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจ่าย 5/19

20 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการการทดสอบจาร์เทสต์ 1: ทำการเลือก เงื่อนไขที่ต้องการ ออกรายงาน 2: กด “ ค้นหา ” เพื่อ ทำการเปิดรายงาน ขึ้นมา 5/20

21 รายงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หน้าจอ : รายงานข้อมูลผลการการทดสอบจาร์เทสต์ 5/21


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.) 5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google