งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2010-09 Carbon Footprint Calculator  Chayuda Thambandalsuk 503040220-8 2. Nophakoon Sarawong 503040235-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2010-09 Carbon Footprint Calculator  Chayuda Thambandalsuk 503040220-8 2. Nophakoon Sarawong 503040235-5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-09 Carbon Footprint Calculator  Chayuda Thambandalsuk 503040220-8 2. Nophakoon Sarawong 503040235-5

2 Agenda • หลักการและเหตุผล • วัตถุประสงค์ของโครงการ • ขอบเขตของโครงการ • แผนการดำเนินงาน • งานที่ได้ทำ • เว็บแอปพลิเคชันในขั้นตอนการพัฒนา • สิ่งที่คาดว่าจะทำ

3 หลักการและเหตุผล จากความตื่นตระหนกถึงผลกระทบ จากภาวะโลกร้อน ทำให้หลายหน่วยงาน เริ่มให้ความสนใจในการปล่อยก๊าซเรือน กระจก และ Carbon Footprint เริ่มเป็น ที่รู้จักกันมากขึ้น แต่ข้อมูลยังมีการเข้าถึง ได้ยาก จึงนำความรู้ที่มีช่วยพัฒนาระบบ คำนวน Carbon Footprint ที่เป็นเว็บ แอพพลิเคชัน ซึ่งทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ ง่ายยิ่งขึ้น

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ • พัฒนาระบบการคำนวณ Carbon Footprint ออนไลน์ • พัฒนาระบบที่สามารถจัดเก็บข้อมูล Carbon Footprint ที่เป็นข้อมูลด้าน สิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศไทย • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสใน การเพิ่มความสามารถในการนำสูตร คำนวณนี้ไปใช้ได้กว้างขวางมากขึ้น

5 ขอบเขตของโครงการ • พัฒนาเป็นระบบคำนวณ Carbon Footprint ออนไลน์

6 แผนการดำเนินงาน

7 งานที่ได้ทำ

8 Use case diagram ของระบบการคำนวณ Carbon Footprint

9 Use case diagram ของระบบเว็บเซอร์วิส

10 Dataflow diagram level 0 ของการ คำนวณ Carbon Footprint

11 Dataflow diagram level 1 ของการ คำนวณ Carbon Footprint

12 Dataflow diagram level 2 ของการคำนวณ Carbon Footprint ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชัน

13 Dataflow diagram level 2 ของการคำนวณ Carbon Footprint ในส่วนของเว็บเซอร์วิส

14 เว็บแอปพลิเคชันในขั้นตอน การพัฒนา

15 สิ่งที่คาดว่าจะทำ • ปรับปรุงเว็บแอปพลเคชันให้สมบูรณ์ • พัฒนาเป็นเว็บเซอร์วิส

16 Q & A


ดาวน์โหลด ppt COE2010-09 Carbon Footprint Calculator  Chayuda Thambandalsuk 503040220-8 2. Nophakoon Sarawong 503040235-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google