งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copyright © Wondershare Software การพัฒนาระบบประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงาน แทนที่กา​รใช้ระบบ SAP-ESS ในส่วนของกา​รประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copyright © Wondershare Software การพัฒนาระบบประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงาน แทนที่กา​รใช้ระบบ SAP-ESS ในส่วนของกา​รประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Copyright © Wondershare Software การพัฒนาระบบประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงาน แทนที่กา​รใช้ระบบ SAP-ESS ในส่วนของกา​รประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน เรื่องของ License

2 Copyright © Wondershare Software ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา [1] ในปัจจุบันหลายองค์กรชั้นนำที่ใช้งาน SAP ได้นำระบบ ESS (Employee Self-Service) ซึ่งเป็น Web Service ของระบบ SAP (System Application Products) เพื่อให้พนักงานใน องค์กรได้ใช้งานในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงาน สามารถเข้ามาประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองผ่านทาง Web Browser ผ่านระบบ Network ขององค์กร Page 1

3 Copyright © Wondershare Software ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา [2] Page 2 แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ธุรกิจในหลาย ๆ องค์กรจึง ต้องคอยปรับตัวให้ทันต่อภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ช่วยได้ คือการหาทางลดค่าใช้จ่ายในบางเรื่องลง เพื่อลดต้นทุนให้กับองค์กร ซึ่งจะนำมาสู่ผลกำไรที่มากขึ้น และคงเสถียรภาพขององค์กรเอาไว้ได้

4 Copyright © Wondershare Software ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา [3] ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าการใช้งานระบบ ESS ในส่วนของการ ประเมินผลนี้ ถึงแม้จะมีประโยชน์ต่อองค์กรมากก็จริง แต่ก็มีราคาค่า License ที่สูงมาก ซึ่งถ้าหากองค์กรมีการจ้าง Vendor เข้ามา Support ด้วยแล้ว ก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจ้าง Vendor ร่วม ด้วย ผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวความคิดว่า หากสามารถพัฒนาระบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้แทนที่การใช้งานผ่านระบบ ESS ได้ ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ License และการจ้าง Vendor Support ขององค์กรได้ด้วย Page 3

5 Copyright © Wondershare Software วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขึ้นมาใช้ ภายในองค์กรแทนที่การใช้งานผ่านระบบ ESS ที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ License สูง Page 4

6 Copyright © Wondershare Software แผนการดำเนินงาน Page 5

7 Copyright © Wondershare Software ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใน ESS ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในเรื่อง License ค่อนข้างสูง  ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน Vendor Support  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพ และ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น  อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการใช้งานระบบ เนื่องจากมี หน้าตาโปรแกรมที่ใช้งานง่าย (User Friendly) Page 6

8 Copyright © Wondershare Software ขอบเขตดำเนินงาน  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ใน การประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กร  ระบบประเมินผลที่จะทำ คือ - การตั้งเป้าประสงค์ - กำหนดตัวชี้วัด - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  ตัวแปรที่ใช้ - ตัวแปรต้น คือข้อมูลเป้าประสงค์, ข้อมูลตัวชี้วัด และการ ประเมินผล - ตัวแปรตาม คือคะแนนการประมวลผล Page 7

9 Copyright © Wondershare Software วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ระบบ SAP  SAP ESS Performance Appraisal  SAP & ESS License  Overview of SAP Interface Technologies  How to Connect SAP with ESS  What is.NET Framework  How to Connect SAP with.NET Application Page 8

10 Copyright © Wondershare Software หลักการคิด SAP ESS License ทั่วไป ปกติแล้วราคาของ SAP และ ESS License นั้นจะขึ้นอยู่กับการ ตกลงระหว่างองค์กรกับทาง SAP แต่โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ SAP License คิดตามจำนวนผู้ใช้งานใน SAP แบ่งย่อยเป็น 1.1 Professional License สามารถใช้งานได้ทุก Transaction 1.2 Limited Professional License ใช้งานได้บาง Transaction ตามที่ได้ตกลงกันไว้ ESS License คิดตามจำนวน User ที่ใช้งานผ่านระบบ ESS จาก Web browser ซึ่งราคาจะถูกกว่า SAP License มาก แต่ จะต้องซื้อในปริมาณมากเพราะจำเป็นต้องให้พนักงานทั้งหมดใช้งาน Page 9

11 Copyright © Wondershare Software ตัวอย่างการคำนวณ SAP License - ค่า License ต่อ User ซึ่งจะคิดตามจำนวน User ที่ใช้งาน โดย License ลักษณะนี้จะจ่ายเมื่อตอนซื้อครั้งแรกเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น พนักงานในองค์กรมีทั้งหมด 2,500 คน แต่ ต้องการให้พนักงานประเมินผล 2,000 คนเท่านั้น การคิด License จะคิดจากจำนวนพนักงานที่ใช้งาน คือ 2,000 License โดยให้นำไปคำนวณกับราคา License / User เช่น License ละ 10,000 บาท เบ็ดเสร็จค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือ 2,000 * 10,000 = 20,000,000 บาท Page 10

12 Copyright © Wondershare Software ตัวอย่างการคำนวณ SAP License - ค่า Maintenance License รายปี คิดเป็น % ของราคา License ต่อ User ทั้งหมด เช่น License ทั้งหมดราคา 20,000,000 บาท ถ้าคิด 15% เบ็ดเสร็จ 3,000,000 บาท / ปี (License รายปี ) Page 11

13 Copyright © Wondershare Software การเชื่อมต่อระหว่างระบบ ESS และ SAP [1] SAP Java Connector (JCo) Page 12

14 Copyright © Wondershare Software การเชื่อมต่อระหว่างระบบ ESS และ SAP [2] Page 13

15 Copyright © Wondershare Software แนวทางแก้ไข พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นมาใช้แทนที่ระบบ ESS โดยเลือกใช้ภาษา C#.NET ในการพัฒนา เนื่องจากการศึกษา พบว่า Application ทั่วไปที่ทำการเชื่อมต่อกับระบบ SAP ส่วนใหญ่ ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา C#.NET Page 14

16 Copyright © Wondershare Software ประหยัดค่า License ได้อย่างไร [1] C#.NET จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ SAP ผ่านทางตัวกลาง การเชื่อมต่อข้อมูลที่เรียกว่า SAP. NET Connector ซึ่งจะคล้าย ๆ กับ SAP Java Connector Page 15

17 Copyright © Wondershare Software ประหยัดค่า License ได้อย่างไร [2] สิ่งที่แตกต่างจากระบบ ESS คือ การคิดค่า License จะคิดจาก SAP License เพียงแค่ License เดียวผ่าน RFC Function ใน ระบบ SAP เท่านั้น ( ประมาณ 150,000 – 200,000 บาท ) ซึ่ง แตกต่างจาก ESS ที่คิด License ตามผู้ใช้งาน Page 16

18 Copyright © Wondershare Software ประหยัดค่า License ได้อย่างไร [3] Page 17


ดาวน์โหลด ppt Copyright © Wondershare Software การพัฒนาระบบประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงาน แทนที่กา​รใช้ระบบ SAP-ESS ในส่วนของกา​รประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google