งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

General Purpose Prepaid Payment System COE2007-18 ระบบชำระค่าบริการ ด้วยบัตรเงินสด ผู้จัดทำ โครงการ นายธนิด นะทะศิริ รหัส 473040583-9 นายพัฒนพงศ์ ศรีทวีกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "General Purpose Prepaid Payment System COE2007-18 ระบบชำระค่าบริการ ด้วยบัตรเงินสด ผู้จัดทำ โครงการ นายธนิด นะทะศิริ รหัส 473040583-9 นายพัฒนพงศ์ ศรีทวีกาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 General Purpose Prepaid Payment System COE ระบบชำระค่าบริการ ด้วยบัตรเงินสด ผู้จัดทำ โครงการ นายธนิด นะทะศิริ รหัส นายพัฒนพงศ์ ศรีทวีกาศ รหัส อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อาจารย์ร่วมประเมิน โครงการ อาจารย์ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ ดร. ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ วาธิส ลีลาภัทร

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ที่มาและความสำคัญของโครงการ 1 การดำเนินการส่วนของฮาร์ดแวร์ 2 3 การดำเนินการส่วน ของซอฟแวร์ 4 2 แผนการดำเนินงานที่วางไว้ 5 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต 6 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข 6 ถาม - ตอบ 7

3 ที่มาและความสำคัญ ของโครงการ 3

4

5 การดำเนินการส่วนของ ซอฟแวร์ 5

6 การดำเนินงานส่วน ฮาร์ดแวร์ ออกแบบลายวงจรโดยใช้โปรแกรม Eagle 4.16 ทำกล่องและจัดวางแผงวงจรลงในกล่อง ทดสอบโดยใช้โปรแกรม General Purpose Prepaid Payment System tester 6

7 แผนการดำเนินงาน ปัจจุบัน ก.พ.ก.พ. ม.ค.ม.ค. ธ.ค.ธ.ค. พ.ย.พ.ย. 7 มิ. ย.- ก. ย. ต.ค.ต.ค. ก.พ.ก.พ. ม.ค.ม.ค. ธ.ค.ธ.ค. พ.ย.พ.ย. ต.ค.ต.ค. - ค้นคว้าหาข้อมูลระบบตู้หยอด เหรียญ - จัดทำเว็บไซต์ - ค้นคว้าหาข้อมูลระบบการ ทำงานของเครื่องรูดบัตร - ออกแบบวงจรการทำงานของ ฮาร์ดแวร์ - ทดสอบและแก้ไขฮาร์ดแวร์ - ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม - ออกแบบโครงสร้างโปรแกรม - ออกแบบฐานข้อมูลและรูปแบบ โปรแกรมควบคุม - เขียนโปรแกรม - จัดทำในส่วนของฮาร์ดแวร์ ( กล่องควบคุม ) - ทดสอบระบบโดยรวม - พัฒนาและแก้ไขระบบ - เขียนรายงานและคู่มือการใช้ งาน

8 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป ในอนาคต 1 เขียน โปรแกรม ส่วนควบคุม การทำงาน ของระบบ ฝั่ง ผู้ใช้บริการ 2 ทดสอบ พัฒนาและ แก้ไข ข้อผิดพลา ดของ โปรแกรม 3 เชื่อมต่อเข้า กับระบบ ฮาร์ดแวร์ เพื่อทดลอง ใช้งานระบบ 8

9 ปัญหาที่พบและแนว ทางแก้ไข 9

10

11


ดาวน์โหลด ppt General Purpose Prepaid Payment System COE2007-18 ระบบชำระค่าบริการ ด้วยบัตรเงินสด ผู้จัดทำ โครงการ นายธนิด นะทะศิริ รหัส 473040583-9 นายพัฒนพงศ์ ศรีทวีกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google