งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wireless Sensor Network in Industrial Applications ระบบเครือข่าย เซ็นเซอร์ไร้สาย ในโรงงานอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wireless Sensor Network in Industrial Applications ระบบเครือข่าย เซ็นเซอร์ไร้สาย ในโรงงานอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wireless Sensor Network in Industrial Applications ระบบเครือข่าย เซ็นเซอร์ไร้สาย ในโรงงานอุตสาหกรรม

2 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อ. วาธิส ลีลาภัทร นักศึกษา 1. น. ส. ฐิติมา แสงพระจันทร์ 473040575-8 2. น. ส. ดุษฎี ทวีวรรณบูลย์ 473040579-0

3 สิ่งที่จะนำเสนอ  ที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  ขั้นตอนการดำเนินงาน  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  รายละเอียดที่ได้ไปศึกษา ค้นคว้า

4 เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องวัดค่าต่างๆ ซึ่งต้องการความ ถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ซึ่งทำได้ยาก ในโรงงานที่ไม่มีการเตรีอมพร้อมในการ เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีแนวคิดนำ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายมาใช้ โดยการใช้ อุปกรณ์ ZigBee ทำให้สะดวกในการติดตั้ง และบำรุงรักษา และยังสามารถสร้างเป็น เครือข่ายขนาดใหญ่ได้ ที่มาของโครงการ

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้ สาย 2. ทดสอบการใช้การของอุปกรณ์ ZigBee ในการสร้างเครือข่าย 3. นำระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายไป ประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

6 ขอบเขตของโครงการ 1. สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สายที่มีจำนวนมากกว่า 5 nodes 2. สามารถเรียกข้อมูล จากจุดต่างๆ และบันทึกค่า ณ เวลาต่างๆ เพื่อนำไป ประเมินผลได้

7 ตาราง ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถพัฒนาระบบเครือข่าย เซ็นเซอร์ไร้สาย ให้สามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้ในโทโปโลยีต่างๆ 2. สามารถนำระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ ไร้สายไปประยุกต์ใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรมได้

9 Wireless Sensor Network - เครือข่าย sensor - สิ่งสำคัญของ เครือข่าย sensor - การได้รับข้อมูล ข่าวสาร - Routing table

10 ZigBee - Based on มาตรฐาน IEEE 802.15.4 - มีขนาดเล็ก - มีขนาดเล็ก - ใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ - ใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ - รองรับ - Build-in Protocol Stack - ส่งสัญญาณได้ระยะไกล - สามารถเชื่อมต่อเป็น Network ขนาดใหญ่ได้ (65,536 nodes) - สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ภายนอกได้ โดยใช้การเชื่อมต่อ แบบ Serial RS232

11 มาตรฐาน IEEE 802.15.4 คุณสมบัติ - รองรับการรับส่งข้อมูลเทคโนโลยี เครือข่ายความเร็วต่ำ - ใช้กำลังไฟฟ้าน้อย - อุปกรณ์ราคาถูก - สามารถประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ พื้นฐานที่หลากหลายใน ชีวิตประจำวัน - ในชั้น Network สามารถรองรับได้ 3 แบบ คือ star, mesh และ cluster- tree

12 Zigbee Module - X-bee-pro by MaxStream - ISM 2.4 GHz operating frequency - 60 mW (18 dBm), 100 mW EIRP power output (up to 1 mile range) - Built-in AODV protocol

13 ZigBee Applications Application Profiles Application framework Network and security layers Media access control Layer Physical layer Silicon ZigBee stackApplication User ZigBee application profiles IEEE 802.1 5.4 ZigBee - Compl aint platfor m

14 วงจรสมบูรณ์ภาคส่ง 32 °

15 วงจรสมบูรณ์ภาครับ

16 สรุป สิ่งที่ทำไปแล้ว  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ  รวบรวมข้อมูล  ออกแบบวงจร สิ่งที่จะทำ  ทดสอบการทำงานของ ZigBee

17 ... Q & A...

18 Back up Slide

19 AODV Protocol - AODV เป็นโปรโตคอลที่เป็น method ของ routing message ระหว่าง mobile computer หรือ node ในการ ส่ง message ผ่านไปทาง neighbor เพื่อไปยัง node ที่ต้นทางไม่สามารถ ติดต่อได้โดยตรง - ระหว่างทางที่ message ถูกส่งผ่านไป AODV ก็จะทำการค้นหาเส้นทาง โดย มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการ loop และได้ เส้นทางที่สั้นที่สุด - AODV สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลง ของเส้นทางและสามารถสร้างใหม่หาก เกิดข้อผิดพลาดได้อีกด้วย

20 สรุปคุณสมบัติของ AODV - หาเฉพาะเส้นทางที่ต้องการเท่านั้น - ใช้ Sequence Number ในการเก็บ ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด - เก็บข้อมูลเฉพาะ next hop ของ route แทนการเก็บข้อมูลทั้งหมด - ใช้ periodic HELLO Message ใน การ track Neighbor

21 AODV Protocol (cont.) ภาพแสดงการตั้งขอบเขต ให้กับ node ต่างๆใน wireless network

22 การทำงานของ AODV Protocol

23 การทำงานของ AODV Protocol (cont.)


ดาวน์โหลด ppt Wireless Sensor Network in Industrial Applications ระบบเครือข่าย เซ็นเซอร์ไร้สาย ในโรงงานอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google