งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Low-speed UAV Flight Control Phase II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Low-speed UAV Flight Control Phase II"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Low-speed UAV Flight Control Phase II
นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส: นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส: อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วาธิส ลีลาภัทร 1

2 หัวข้อที่นำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ แผนการดำเนินงาน การทบทวนงานวิจัย สรุป 2

3 ที่มาของโครงการ ระบบอากาศยานไร้คนขับ(UAV) เริ่มพัฒนาขึ้นมาใช้ในทางการทหารเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรนักบินเนื่องจากการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ในส่วนของประเทศไทยเองยังไม่มีการใช้งานระบบอากาศยานไร้คนบังคับอย่างเป็นที่แพร่หลาย ผู้พัฒนาโครงการจึงต้องการพัฒนาต้นแบบเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างแพร่หลายมากขึ้น 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษาลักษณะการทำงานของระบบ GPS ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ ศึกษาและออกแบบโครงสร้างการทำงานของระบบอากาศยานความเร็วต่ำแบบไร้คนบังคับ สร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศยานความเร็วต่ำแบบไร้คนบังคับ 4

5 ขอบเขตของโครงการ ระบบควบคุมจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสั่งการการทำงานของระบบเคลื่อนที่ทั้งหมด การออกแบบระบบควบคุมจะอยู่บนหลักพื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้ 5

6 แผนการดำเนินงาน 5

7 การทบทวนงานวิจัย 5

8 โครงสร้างของระบบ servo GPS module DC motor 7

9 Flow chart diagram 10

10 Distance D Y ( Longitude ) Θ Θ = arctan ( X/Y ) X ( Latitude ) 13

11 Heading N Θ 360 - Θ 90º 270º 180 + Θ 180 - Θ 180º 14

12 Path finding 14

13 DC motor 14

14 Servo 14

15 สรุป 16

16 Q & A 17


ดาวน์โหลด ppt Low-speed UAV Flight Control Phase II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google