งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Low-speed UAV Flight Control Phase II นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส : 493040417-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วาธิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Low-speed UAV Flight Control Phase II นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส : 493040417-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วาธิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Low-speed UAV Flight Control Phase II นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส : 493040417-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วาธิส ลีลาภัทร 1

2 2 • ที่มาของโครงการ • วัตถุประสงค์ของโครงการ • ขอบเขตของโครงการ • แผนการดำเนินงาน • การทบทวนงานวิจัย • สรุป หัวข้อที่นำเสนอ 2

3 3 ที่มาของโครงการ ระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เริ่ม พัฒนาขึ้นมาใช้ในทางการทหารเพื่อลด การสูญเสียทรัพยากรนักบินเนื่องจาก การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย ในส่วน ของประเทศไทยเองยังไม่มีการใช้งาน ระบบอากาศยานไร้คนบังคับอย่างเป็นที่ แพร่หลาย ผู้พัฒนาโครงการจึงต้องการ พัฒนาต้นแบบเพื่อให้สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างแพร่หลายมากขึ้น 3

4 4 วัตถุประสงค์ของโครงการ • ศึกษาลักษณะการทำงานของระบบ GPS • ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ • ศึกษาและออกแบบโครงสร้างการทำงาน ของระบบอากาศยานความเร็วต่ำแบบไร้ คนบังคับ • สร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของอากาศ ยานความเร็วต่ำแบบไร้คนบังคับ 4

5 5 ขอบเขตของโครงการ 5 • ระบบควบคุมจะใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสั่งการ การทำงานของระบบเคลื่อนที่ทั้งหมด • การออกแบบระบบควบคุมจะอยู่บน หลักพื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่ สามารถควบคุมได้

6 6 แผนการดำเนินงาน 5

7 7 การทบทวนงานวิจัย 5

8 8 โครงสร้างของระบบ GPS module 7 ser vo DC motor

9 9 Flow chart diagram 10

10 Distance X ( Latitude ) Y ( Longitud e ) D Θ = arctan ( X/Y ) Θ 13

11 11 Heading 0º0º 18 0º 90º90º 27 0º N Θ 180 - Θ 180 + Θ 360 - Θ 14

12 12 Path finding 14

13 13 DC motor 14

14 Servo 14

15 15 สรุป 16

16 Q & A 17


ดาวน์โหลด ppt 1 Low-speed UAV Flight Control Phase II นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส : 493040417-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วาธิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google