งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Low-speed UAV Flight Control Phase II ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส : 493040417-8 1 อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Low-speed UAV Flight Control Phase II ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส : 493040417-8 1 อาจารย์ที่ปรึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Low-speed UAV Flight Control Phase II ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส : 493040417-8 1 อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ อ. วาธิส ลีลาภัทร COE 2009 - 02 อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. วิชชา เฟื่องจันทร์

2 • ที่มาของโครงการ • วัตถุประสงค์ของโครงการ • ขอบเขตของโครงการ • ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มเข้ามา • รูปแสดงการทำงานของแบบจำลอง • ปัญหาที่พบ • แนวทางการแก้ไข • สิ่งที่จะดำเนินงานต่อไป • สรุป หัวข้อที่นำเสนอ 2

3 ที่มาของโครงการ ระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) เริ่มพัฒนาขึ้นมาใช้ในทางการทหาร ในส่วนของประเทศไทยเองยังไม่มี การใช้งานอย่างเป็นที่แพร่หลาย ผู้พัฒนาโครงการจึงต้องการพัฒนา ต้นแบบเพื่อให้สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้าน ต่างๆอย่างแพร่หลายมากขึ้น 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ • ศึกษาลักษณะการทำงานของระบบ GPS • ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุม มอเตอร์ • ศึกษาและออกแบบโครงสร้างการ ทำงานของระบบ UAV • สร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้ กับแบบจำลอง • สร้างระบบที่ติดต่อสื่อสารระหว่าง ระบบ GPS กับระบบควบคุมการ เคลื่อนที่ 4

5 ขอบเขตของโครงการ 5 • ระบบควบคุมจะใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการสั่งการ การทำงานของระบบเคลื่อนที่ ทั้งหมด • โปรแกรมที่ใช้สำหรับระบบควบคุม การเคลื่อนที่จะใช้ได้กับระบบที่มี ลักษณะคล้ายคลึงกับแบบจำลองที่ สร้างขึ้น

6 ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มเติมเข้ามา 6 1) เพิ่มไอซี H-bridge driver 2 ตัว ( เบอร์ TA7291S) - ควบคุมทิศทางการหมุน - ควบคุมความเร็ว

7 ส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มเติมเข้ามา ( ต่อ ) 7

8 8

9 9 2) พัฒนาแกนหมุนหลักให้หมุนได้ในองศามากขึ้น 3) ต่อฺ H-bridge driver 2 ตัว เข้าไปในวงจร

10 รูปแสดงการทำงานของ แบบจำลอง 10

11 รูปแสดงการทำงานของ แบบจำลอง ( ต่อ ) 11

12 รูปแสดงการทำงานของ แบบจำลอง ( ต่อ ) 12

13 รูปแสดงการทำงานของ แบบจำลอง ( ต่อ ) 13

14 ปัญหาที่พบ 14 •Port A บิตที่ 4 – 5 สามารถใช้เป็นอินพุทได้ อย่างเดียว ทำให้ไม่สามารถต่อวงจรตามแบบ ที่ออกแบบไว้ตั้งแต่แรกได้ • โครงสร้างที่ใช้จำลองการทำงานของ UAV ไม่ ค่อยแข็งแรง ทำให้มีปัญหาเรื่องความสมดุล

15 แนวทางการแก้ไข 15 • ทำการเปลี่ยนหน้าที่ของ Port A บางพอร์ต โดยการตัดวงจร External oscillator ออก แต่ ก็ทำให้พบปัญหาใหม่ • สลับหน้าที่การทำงานระหว่าง Port A และ Port B เฉพาะในบิตที่มีปัญหา • โครงสร้างที่ไม่แข็งแรงและไม่สมดุล เนื่องจาก เป็นตัวต้นแบบจึงต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะ จุดเพื่อเพิ่มความสมดุล

16 สิ่งที่จะดำเนินงานต่อไป 16 • เขียนโปรแกรมในส่วนที่ใช้ติดต่อกับ GPS • นำวงจรลงแผ่น PCB

17 สรุป 17

18 18


ดาวน์โหลด ppt Low-speed UAV Flight Control Phase II ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส : 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส : 493040417-8 1 อาจารย์ที่ปรึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google