งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator การเพิ่มอัตราเร็วของ แหล่งกำเนิดบลัม บลัม ชับ โดย นายวีรพล รัชดาสกุล รหัส 493040173-0 นายเฉลิมพล รัฐภรณ์ปริพัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator การเพิ่มอัตราเร็วของ แหล่งกำเนิดบลัม บลัม ชับ โดย นายวีรพล รัชดาสกุล รหัส 493040173-0 นายเฉลิมพล รัฐภรณ์ปริพัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator การเพิ่มอัตราเร็วของ แหล่งกำเนิดบลัม บลัม ชับ โดย นายวีรพล รัชดาสกุล รหัส 493040173-0 นายเฉลิมพล รัฐภรณ์ปริพัตร รหัส 493041123-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. ชัชชัยคุณบัว อ. ดร. ภัทรวิทย์พลพินิจ 1

2 รายละเอียดการนำเสนอ  ที่มาของโครงการ  เป้าหมายของโครงการ  บลัม บลัม ชับ  มิลเลอร์ - ราบิน  สิ่งที่ได้ดำเนินการ  การทำงานของโปรแกรม  ปัญหาและอุปสรรค  สิ่งที่จะพัฒนาต่อ 2

3 ที่มาของโครงการ  ความปลอดภัยในการสื่อสารและแลกเปลี่ยน ข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การเกิดปัญหา Collision ในการสร้างบิตสุ่ม เพื่อใช้ในการผลิตกุญแจด้วยวิธี Secure Hash Algorithm (SHA)  การคำนวณในบลัม บลัม ชับยังทำได้ช้า 3

4 เป้าหมายของโครงการ  พัฒนาอัลกอริทึมที่ลด k บิตที่สำคัญน้อยที่สุด ลงในบลัม บลัม ชับสำหรับบิตสุ่มที่มีความเร็ว สูง เพื่อไม่ให้เกิดการ Collision และยัง ปลอดภัยเหมาะกับ Cryptosystem  ประยุกต์อัลการิทึมที่ได้พัฒนาขึ้นกับ Symmetric Cryptosystem ที่ใช้ในปัจจุบัน 4

5 บลัม บลัม ชับ คืออะไร  บลัม บลัม ชับหมายถึงแหล่งกำเนิดบิตเทียมที่ สอดคล้องกับแหล่งกำเนิดชั้นส่วนตกค้าง กำลังสองดังสมภาค  บลัม บลัม ชับ เป็นปัญหาหนึ่งทางทฤษฎี จำนวนที่ยังไม่สามารถหาผลเฉลยหรือฟังก์ชัน ผกผันได้ เมื่อทราบ image ของฟังก์ชัน ซึ่ง ผลก็คือไม่สามารถคาดเดาตัวเลขสุ่มถัดไปได้ 5

6 การผลิตบิตเทียมแบบสุ่ม ด้วยบลัม บลัม ชับ  เป็นความยาวของบิตสุ่มเทียม  สุ่มจำนวนเฉพาะเทียมขนาดใหญ่ เมื่อ ทดสอบด้วย มิลเลอร์ - รา บิน 6

7 การผลิตบิตเทียมแบบสุ่ม ( ต่อ ) 7

8 มิลเลอร์ - ราบิน คืออะไร  มิลเลอร์ – ราบิน หมายถึงอัลกอริทึมที่ใช้ใน การตรวจสอบความเป็นจำนวนเฉพาะที่มีขนาด ใหญ่กว่า 8

9 การทดสอบจำนวนเฉพาะ ด้วยมิลเลอร์ - ราบิน 9

10 สิ่งที่ได้ดำเนินการ  เขียนโปรแกรมในส่วนการสุ่มจำนวนเฉพาะ เทียมขนาดใหญ่ ด้วยการทดสอบ มิลเลอร์ - ราบิน  เขียนโปรแกรมในส่วนการผลิตบิตเทียมแบบ สุ่มด้วย บลัม บลัม ชับ 10

11 11 การทำงานของโปรแกรม

12 ผลของการทำงาน  ผลของการสุ่มจำนวนเฉพาะเทียมขนาดใหญ่ ที่ผ่านการทดสอบของมิลเลอร์ - ราบิน  p = 361580509123707888938531297147  q = 1050544990128742368798044687471  ผลของการสุ่มบิตเทียมด้วย บลัม บลัม ชับ ที่ รวมการสุ่มจำนวนเฉพาะเทียมขนาดใหญ่  0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 12

13 13 ปัญหาและอุปสรรค  เนื่องจากวิธีการ Blum Blum Shub ยังไม่เป็น ที่แพร่หลายในปัจจุบันทำให้ยากแก่การหา ข้อมูล  เนื่องจากวิธีการ Blum Blum Shub ต้องอาศัย การคำนวนทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งยากแก่ การทำความเข้าใจ

14 สิ่งที่จะพัฒนาต่อ  การประยุกต์การผลิตบิตเทียมแบบสุ่มด้วย บลัม บลัม ชับ เพิ่อการผลิต Secret key, Round key ใน Symmetric Cryptosystem  พัฒนาอัลกอริทึมที่ใช้ในการคัดเฉพาะ k บิตที่ มีความสำคัญน้อยที่สุดใน บลัม บลัม ชับ เพื่อ ผลิต Secret key, Round key ด้วยความเร็ว สูงและเพื่อคงความปลอดภัยของ Symmetric Cryptosystem 14

15 Q & A Thank You for Your Attention 15


ดาวน์โหลด ppt Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator การเพิ่มอัตราเร็วของ แหล่งกำเนิดบลัม บลัม ชับ โดย นายวีรพล รัชดาสกุล รหัส 493040173-0 นายเฉลิมพล รัฐภรณ์ปริพัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google