งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator
การเพิ่มอัตราเร็วของแหล่งกำเนิดบลัม บลัม ชับ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ.ดร. ชัชชัย คุณบัว อ.ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ โดย นายวีรพล รัชดาสกุล รหัส นายเฉลิมพล รัฐภรณ์ปริพัตร รหัส

2 รายละเอียดการนำเสนอ ที่มาของโครงการ เป้าหมายของโครงการ บลัม บลัม ชับ
มิลเลอร์-ราบิน สิ่งที่ได้ดำเนินการ การทำงานของโปรแกรม ปัญหาและอุปสรรค สิ่งที่จะพัฒนาต่อ

3 ที่มาของโครงการ ความปลอดภัยในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเกิดปัญหา Collision ในการสร้างบิตสุ่มเพื่อใช้ในการผลิตกุญแจด้วยวิธี Secure Hash Algorithm (SHA) การคำนวณในบลัม บลัม ชับยังทำได้ช้า

4 เป้าหมายของโครงการ พัฒนาอัลกอริทึมที่ลด k บิตที่สำคัญน้อยที่สุดลงในบลัม บลัม ชับสำหรับบิตสุ่มที่มีความเร็วสูง เพื่อไม่ให้เกิดการ Collision และยังปลอดภัยเหมาะกับ Cryptosystem ประยุกต์อัลการิทึมที่ได้พัฒนาขึ้นกับ Symmetric Cryptosystem ที่ใช้ในปัจจุบัน

5 บลัม บลัม ชับ คืออะไร บลัม บลัม ชับหมายถึงแหล่งกำเนิดบิตเทียมที่สอดคล้องกับแหล่งกำเนิดชั้นส่วนตกค้างกำลังสองดังสมภาค บลัม บลัม ชับ เป็นปัญหาหนึ่งทางทฤษฎีจำนวนที่ยังไม่สามารถหาผลเฉลยหรือฟังก์ชันผกผันได้ เมื่อทราบ image ของฟังก์ชัน ซึ่งผลก็คือไม่สามารถคาดเดาตัวเลขสุ่มถัดไปได้

6 การผลิตบิตเทียมแบบสุ่มด้วยบลัม บลัม ชับ
เป็นความยาวของบิตสุ่มเทียม สุ่มจำนวนเฉพาะเทียมขนาดใหญ่ เมื่อ ทดสอบด้วย มิลเลอร์-ราบิน

7 การผลิตบิตเทียมแบบสุ่ม (ต่อ)

8 มิลเลอร์-ราบิน คืออะไร
มิลเลอร์ – ราบิน หมายถึงอัลกอริทึมที่ใช้ในการตรวจสอบความเป็นจำนวนเฉพาะที่มีขนาดใหญ่กว่า

9 การทดสอบจำนวนเฉพาะด้วยมิลเลอร์ - ราบิน

10 สิ่งที่ได้ดำเนินการ เขียนโปรแกรมในส่วนการสุ่มจำนวนเฉพาะเทียมขนาดใหญ่ ด้วยการทดสอบ มิลเลอร์- ราบิน เขียนโปรแกรมในส่วนการผลิตบิตเทียมแบบสุ่มด้วย บลัม บลัม ชับ

11 การทำงานของโปรแกรม

12 ผลของการทำงาน ผลของการสุ่มจำนวนเฉพาะเทียมขนาดใหญ่ที่ผ่านการทดสอบของมิลเลอร์-ราบิน p = q = ผลของการสุ่มบิตเทียมด้วย บลัม บลัม ชับ ที่รวมการสุ่มจำนวนเฉพาะเทียมขนาดใหญ่ 0, 1, 1 , 0 , 1 , 1, 1, 1

13 ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากวิธีการ Blum Blum Shub ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันทำให้ยากแก่การหาข้อมูล เนื่องจากวิธีการ Blum Blum Shub ต้องอาศัยการคำนวนทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งยากแก่การทำความเข้าใจ

14 สิ่งที่จะพัฒนาต่อ การประยุกต์การผลิตบิตเทียมแบบสุ่มด้วย บลัม บลัม ชับ เพิ่อการผลิต Secret key, Round key ใน Symmetric Cryptosystem พัฒนาอัลกอริทึมที่ใช้ในการคัดเฉพาะ k บิตที่มีความสำคัญน้อยที่สุดใน บลัม บลัม ชับ เพื่อผลิต Secret key, Round key ด้วยความเร็วสูงและเพื่อคงความปลอดภัยของ Symmetric Cryptosystem

15 Thank You for Your Attention
Q & A Thank You for Your Attention


ดาวน์โหลด ppt Speed Increasing of Blum Blum Shub Generator

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google