งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Engineering Problem Solving Program by Using Finite Element Method COE 2004-22 น. ส เพ็ญสิริ กัลยาณลาภ 443040871-1 นาย รณชัย โชติรุ่งโรจน์ 443040899-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Engineering Problem Solving Program by Using Finite Element Method COE 2004-22 น. ส เพ็ญสิริ กัลยาณลาภ 443040871-1 นาย รณชัย โชติรุ่งโรจน์ 443040899-9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Engineering Problem Solving Program by Using Finite Element Method COE 2004-22 น. ส เพ็ญสิริ กัลยาณลาภ 443040871-1 นาย รณชัย โชติรุ่งโรจน์ 443040899-9 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ. ชาญชัย วิทย์ สุภาเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษารอง อ. ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิณ อ. พิเชษฐ เชี่ยวธ นะกุล

2 Agenda • วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ • หลักการพื้นฐาน • รายละเอียดของการพัฒนา • บทสรุปโครงการ • ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข • แสดงผลงาน

3 วัตถุประสงค์ • เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยแก้ปัญหาทาง วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Partial Differential Equation โดยเฉพาะปัญหาสนามไฟฟ้า สถิตย์และการถ่ายเทความร้อน • เพื่อนำโปรแกรมที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพในงานทางด้านวิศวกรรมสูง ที่สุด

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ • โปรแกรมที่สามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยใช้วิธีการไฟไนต์ เอลิเมนต์ • ความรู้ที่ได้จากการนำคณิตศาสตร์มา แก้ปัญหาทางวิศวกรรม • โปรแกรมที่ได้สามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้ สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ได้

5 หลักการพื้นฐาน โปรแกรมนี้เป็นการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ประกอบด้วยสมการที่ สอดคล้องกับชนิดของปัญหานั้นๆ ปัญหาก็คือ “ วัตถุที่เราจำลองเพื่อ ทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงานก่อนการสร้าง ชิ้นงานจริง เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยและความถูกต้องของงาน ” หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ • วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ • หลักการ Mesh generation

6 หลักการพื้นฐาน ( ต่อ ) • วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ คือ - แบ่งเอลิเมนต์ออกเป็นเอลิเมนต์ย่อย - เลือกฟังก์ชั่นการประมาณภายใน - ทำการสร้างสมการของแต่ละเอลิเมนต์ - นำสมการมาประกอบเป็นสมการชุดใหญ่ - กำหนดเงื่อนไขขอบเขต - คำนวณหาค่าที่โหนดต่างๆ

7 หลักการพื้นฐาน ( ต่อ ) • หลักการ Mesh generation - กำหนดพื้นรอบวัตถุเป็นรูปสี่เหลี่ยม - ทำการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็น 4 ส่วนที่ เท่ากัน - ทำการตรวจสอบการตัดกันของขอบ child กับขอบวัตถุ - Balancing - การแบ่งเอลิเมนต์เป็นรูปสามเหลี่ยม

8 หลักการพื้นฐาน ( ต่อ )

9

10

11

12

13 รายละเอียดของการพัฒนา •Input ของโปรแกรม คือ Text file •Output ของโปรแกรม คือ ภาพแสดงการ กระจายของความต่างศักย์หรืออุณหภูมิของ วัตถุ • หลักการทำงานเบื้องต้น

14 รับค่า Text file กำหนดค่า Boundary condition Mesh generation แก้สมการหาคำตอบของระบบ แสดงผลในเชิงกราฟฟิก คำนวณสมการของแต่ละเอลิเมนต์ สร้างสมการรวมของ ทั้งระบบ

15 บทสรุปโครงการ • โครงการนี้เป็นการเอาวิธีการไฟไนต์เอลิม เนต์มาใช้ในการแก้ปัญหา • โปรแกรมสามารถอ่านไฟล์ตัวอย่างแล้วนำมา แสดงผลได้ • สามารถคำนวณหาค่าที่ต้องการที่โหนดต่างๆ โดยใช้วิธีการทางการไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ • สามารถแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แสดงผล แบบมีพื้นผิว (Texture) แบบเส้น (Wire frame) และ สามารถแสดง Color map ได้หลากหลายรูปแบบ

16 ปัญหาและแนวทางแก้ไข • โปรแกรม Mesh generation จะทำอย่างไร เพื่อให้การแบ่งนั้นมีความถูกต้องและ เหมาะสมที่สุด • การแบ่งรูปสามเหลี่ยมของโปรแกรม Mesh Generation นั้นถ้ามีมุมหนึ่งที่กว้างกว่าอีก 2 มุมมากๆ จะไม่สามารถวาดรูปได้

17 แสดงผลงาน Demo & Question


ดาวน์โหลด ppt Engineering Problem Solving Program by Using Finite Element Method COE 2004-22 น. ส เพ็ญสิริ กัลยาณลาภ 443040871-1 นาย รณชัย โชติรุ่งโรจน์ 443040899-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google