งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EC 451 Lecture 2 Historical antecedents ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EC 451 Lecture 2 Historical antecedents ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EC 451 Lecture 2 Historical antecedents ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ

2 • ทำไมถึงมีการ trade •Trade จะมีรูปแบบอย่างไร • รัฐบาลควรจะแทรกแซงกลไกของ trade หรือไม่ • ความพยายามที่จะตอบคำถามเหล่านี้มีมานาน หลายศตวรรษ และมีการพัฒนาแนวคิดไปเป็น พื้นฐานของทฤษฎีการค้าฯในปัจจุบัน Trade Questions

3 • แนวคิดดังกล่าวยังคงสะท้อนให้เห็นอยู่ใน ทฤษฎียุคปัจจุบัน – ประเทศที่ทำการค้ากันได้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจร่วมกัน (Gain from Trade) – ประเทศต่างๆมีทรัพยากรต่างกันจึง นำไปสู่การค้าระหว่างกัน เป็นพื้นฐาน ของ Hecksher-Ohlin Model

4 พาณิชย์นิยม (Mercantilism) •17 th and 18 th century • รัฐต้องสร้างความมั่งคั่งให้มากที่สุด ( สะสม ทองคำ ) – ความมั่งคั่งของรัฐ ( ชนชั้นปกครอง ) ถูก ตีความว่าคือความมั่งคั่งของชนชาติ – สงครามเกิดขึ้นบ่อย ทองคำและความมั่ง คั่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างกองทัพ • เชื่อว่าวิธีการสร้างความมั่งคั่งของรัฐคือ ส่งออกให้มากที่สุด นำเข้าให้น้อยที่สุด –This type of thinking still resonates in modern day debates.

5 • พาณิชย์นิยมยังสนับสนุนแนวคิดในเรื่อง การให้สัมปทานผูกขาดการทำการค้า – British East India Company • เป้าหมายหลักคือ Maximize National welfare – สอดคล้องกับการเกิดขึ้นของรัฐ (the nation state)

6 Mercantilism ในยุคหลัง • ในที่สุด mercantilist authors เริ่มตระหนักว่า แนวคิดของตนไม่ประสบความสำเร็จเพราะใน ระยะยาวจะนำไปสู่ปัญหาในดุลการชำระเงิน –in the long run, more exports requires more imports • แนวคิดเปลี่ยนไปสู่การเลือกคุ้มครองบาง อุตสาหกรรม •important for development •increase employment – รัฐต้องเข้ามาแทรกแซงการค้าระหว่าง ประเทศ เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมที่เป็น อนาคตของชาติ แม้อาจต้องยอมแลกกับ ผลประโยชน์ปัจจุบันของเอกชน

7 • แนวคิดของ mercantilist ยุคหลังเป็น พื้นฐานเดียวกันกับทฤษฎียุคปัจจุบัน ในส่วนของ –Picking-up-the-Winner Industrial Policy – Infant Industry Argument

8 Adam Smith – Wealth of Nations (1776) • โต้แย้งแนวคิดของ mercantilist ที่ว่าประโยชน์ แห่งชาติจะสูงสุดเมื่อรัฐเข้าแทรกแซง –Smith เชื่อใน Invisible hands ของกลไก ตลาด – เชื่อว่ารัฐบาลมีขีดความสามารถจำกัด ไม่รู้ว่า แทรกแซงอย่างไร ขนาดไหนจึงเหมาะสม – การแทรกแซงเอื้อให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์ (rent- seeking activities) ซึ่งจะทำให้สวัสดิการ เศรษฐกิจถดถอย •Smith เชื่อว่าชาติที่ปล่อยให้เอกชนทำการค้า โดยเสรีจะมีสวัสดิการเศรษฐกิจดีขึ้นกว่ากีดกัน การค้า –Free Trade Specialization on basis of absolute advantage.

9 Smith’s contributions • ผสานแนวคิดของ natural rights กับ universal economy arguments • ริเริ่ม concept ของ –opportunity costs –Absolute advantage –economic welfare

10 Absolute advantage ( ความ ได้เปรียบสัมบูรณ์ ) – ประเทศ ก มี absolute advantage เหนือประเทศ ข ในสินค้าชนิดหนึ่ง เมื่อ ประเทศ ก สามารถผลิตสินค้านั้นได้ จำนวนมากกว่าประเทศ ข เมื่อทั้งสอง ประเทศใช้ทรัพยากรในการผลิตจำนวน เท่ากัน or – ประเทศ ก มี absolute advantage เหนือประเทศ ข ในสินค้าชนิดหนึ่ง เมื่อ ประเทศ ก สามารถผลิตสินค้านั้นได้ จำนวนเท่ากับประเทศ ข โดยใช้ ทรัพยากรการผลิตน้อยกว่า

11 If each country specializes and trade Example ผลผลิคต่อ man-hour ราคาในประเทศ ( ถั่วเหลืองต่อผ้า ) 3:2 1:4 ราคาตลาดโลก 3:4 3:4 Gains from Trade 2 Bolts of cloth 2 tons of soybean

12 Next Topic • ประเทศที่ไม่เก่งในสินค้าใดเลยจะมีการ ส่งออกหรือไม่ ? •the Ricardian model of trade based on comparative advantage.


ดาวน์โหลด ppt EC 451 Lecture 2 Historical antecedents ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google