งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EC451 Lecture 9 Heckscher-Ohlin (3) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EC451 Lecture 9 Heckscher-Ohlin (3) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EC451 Lecture 9 Heckscher-Ohlin (3) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ

2 ความเดิมตอนที่แล้ว • ประเทศ 1 เป็น labour abundant • ประเทศ 2 เป็น capital abundant. •Good X เป็น labour intensive •Good Y เป็น Capital intensive.

3 Trade กับ Distribution of Income เรารู้ว่า •Trade ทำให้ factor prices เท่ากันในสอง ประเทศ •Trade ทำให้ output prices เท่ากันในสอง ประเทศ คำถามต่อไปคือ •Trade ส่งผลต่อ Real wages (w/p) ในสอง ประเทศอย่างไร •Trade ส่งผลต่อ Real interest rates (r/p) ในสอง ประเทศอย่างไร

4 •Trade ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาปัจจัย การผลิตในสองประเทศ •Trade ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้า ในสองประเทศ

5 P X  increased P Y  decreased w  increased r  decreased  P X =  w +  r  P Y =  w +  r (+) (+) > (-)(-) (+) < (-) Magnification effect : %  w > %  P X > %  P Y > %  r real income of abundant factor increased: | %  w | > | %  P | real income of scarce factor decreased : | %  r | > | %  P | Labor-abundant Country

6 P Y  increased P X  decreased r  increased w  decreased  P Y =  w +  r  P X =  w +  r (+) (-) < (+)(-) (-) < (+) Magnification effect : %  r > %  P Y > %  P X > %  w real income of abundant factor increased: | %  r | > | %  P | real income of scarce factor decreased : | %  w | > | %  P | Capital-abundant Country

7 Stolper-Samuelson Theorem “ การค้าระหว่างประเทศโดยเสรีทำให้รายได้แท้จริงของ ปัจจัยที่มีมากสูงขึ้น แต่รายได้แท้จริงของปัจจัยขาด แคลนกลับลดลง ” “ การค้าระหว่างประเทศโดยเสรีทำให้สินค้าที่ส่งออกได้ มีราคาสูงขึ้นแต่ทำให้สินค้าที่ต้องแข่งขันกับสินค้า นำเข้ามีราคาลดลง ดังนั้นปัจจัยการผลิตที่ใช้มากใน การผลิตสินค้าที่ส่งออกได้จะมีรายได้แท้จริงสูงขึ้น แต่ปัจจัยการผลิตที่ใช้มากในการผลิตสินค้าที่ต้อง แข่งขั้นกับสินค้านำเข้ามีรายได้แท้จริงลดลง ” Who benefits from trade liberalisation?

8 Economic welfare •Aggregate welfare ของทั้งสองประเทศสูงขึ้นจาก การค้าระหว่างประเทศโดยเสรี แต่ผลประโยชน์ของ บางกลุ่มบุคคลอาจลดลต่ำลง • การค้าระหว่างญี่ปุ่นกับจีน ส่งผลต่อ Welfare ของกลุ่ม บุคคลอย่างไร JapanChina Capitalists+- Workers-+ Total ++ – เจ้าของปัจจัยการผลิตที่มีอยู่มากมีสวัสดิการสูงขึ้นจากการค้า (gain from trade) – เจ้าของปัจจัยการผลิตที่ขาดแคลนมีสวัสดิการลดลงจาก การค้า (lose from trade)

9 Summary of Heckscher-Ohlin model results • ความแตกต่างระหว่างประเทศในแง่ของสัดส่วนทรัพยากรทำให้ เกิดโอกาสและประโยชน์จากการค้าระหว่างกัน •Comparative advantage ( และ the pattern of trade) เกิดขึ้นมาจาก ความแตกต่างในสัดส่วนทรัพยากร ไม่ใช่ความแตกต่างในจำนวน ทรัพยากร. • การค้าในสินค้าส่งผลเหมือนการค้าในปัจจัยการผลิต • แต่ละประเทศมี gain from trade เพราะ trade ทำให้เกิด to the expansion of a nation's consumption possibilities frontier ซึ่ง ย่อมทำให้มี improvement in aggregate welfare. • เจ้าของ “abundant” factors ได้ประโยชน์จาก trade ในขณะที่ เจ้าของ “scarce” factors เสียประโยชน์ •(in the 2x2x2 version of the model and frictionless world) การ เปิดประเทศทำการค้าทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในค่าตอบแทน ปัจจัยการผลิต

10 ข้อยกเว้นในทฤษฎี

11 Factor-Intensity Reversal. kyky kxkx kyky kxkx

12 Factor intensity Reversal • หากมีการผกผันในความเข้มข้นของการใช้ปัจจัย H-O theorem อาจใช้ไม่ได้

13 Empirical work: Leontief Paradox วิเคราะห์ U.S. input-output table ในปี 1947 เพื่อดูสัดส่วน ทุนต่อแรงงานในสินค้าส่งออกและนำเข้าของ U.S. • ถ้าเป็นไปตามคำทำนายของ H-O theorem ควรจะ พบว่า capital abundant U.S. should be a net exporter of capital services – สินค้านำเข้าของ U.S. จะมี K/L ต่ำ ขณะที่สินค้า ส่งออกมี K/L สูง

14 Leontief’s Test

15 Empirical work: Leontief Paradox • ในความเป็นจริงพบว่า – สินค้านำเข้าของ U.S. จะมี K/L เฉลี่ยสูงกว่าสินค้า ส่งออก •Possible explanations –Multiple factor world: U.S. เป็นประเทศที่เป็น skilled labour abundant, natural resource abundant ด้วย – ใช้ U.S. I-O table เท่ากับ assume ว่าทุกประเทศใช้ เทคโนโลยีเดียวกับใน U.S. จริงๆแล้วสินค้านำเข้าที่ ผลิตใน US ใช้ technology ที่เป็น capital intensive ในประเทศอื่นอาจในเทคฯที่เป็น labour intensive


ดาวน์โหลด ppt EC451 Lecture 9 Heckscher-Ohlin (3) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google