งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EC451 Lecture 7 Heckscher-Ohlin Theory(1) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EC451 Lecture 7 Heckscher-Ohlin Theory(1) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EC451 Lecture 7 Heckscher-Ohlin Theory(1) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ

2 Heckscher-Ohlin assumptions •2 ประเทศ (Nation 1 และ Nation 2) •2 factors of production ( ทุน และ แรงงาน ) •2 final goods (commodity X และ commodity Y) • สินค้า X ใช้แรงงานเข้มข้น (labour intensive) ขณะที่สินค้า Y ใช้ทุนเข้มข้น (capital intensive) •CRS technology • เทคโนโลยีเหมือนกันในทุกประเทศ • ผู้บริโภคในทุกประเทศมีรสนิยมเหมือนกัน •perfect competition ทั้งในตลาดสินค้าและตลาดปัจจัย •perfect factor mobility ภายในประเทศ แต่ factor immobility ระหว่างประเทศ • การค้าไม่มี trade costs

3 Heckscher-Ohlin assumptions • ปัจจัยการผลิตทุกชนิดอยู่ในสภาวะการจ้างงานเต็มที่ K = K X + K Y and K* = K* X + K* Y L = L X + L Y and L* = L* X + L* Y •trade balance ( มูลค่าส่งออกเท่ากับนำเข้า ) Export Value = Import Value P EX Q EX = P IM Q IM

4 Production Frontiers ของประเทศ 1 และประเทศ 2 Nation 1 is relatively labor abundant. Nation 2 is relatively capital abundant. Production of X is labour-intensive. Production of Y is capital-intensive. Factor Endowment

5 Factor prices กับ factor endowment o L K Nation 2: w/r =2 Nation 1: w/r =1 ประเทศ 1 เป็นประเทศที่มีแรงงานอุดมสมบูรณ์ ประเทศ 2 เป็น ประเทศที่มีทุนอุดมสมบูรณ์

6 Factor prices กับ production techniques o L K (w/r) 2 =2 (w/r) 1 =1 (K X /L X ) Nation 2 (K X /L X ) Nation 1 1x Relative factor price ส่งผลต่อเทคนิคการผลิตที่เหมาะสม

7 •Technology vs. technique –The production technology คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างจำนวนปัจจัยการผลิตที่ใช้กับปริมาณ ผลผลิต –The production technique คือ ส่วนผสมของปัจจัย การผลิตที่เลือกใช้ ( โดยขึ้นกับราคาปัจจัยการผลิต ที่เป็นอยู่ ) เพื่อผลิตสินค้าในปริมาณที่ต้องการ – สองประเทศที่มี technology เหมือนกัน อาจเลือกใช้ techniques ต่างกัน ถ้าสัดส่วนราคาปัจจัยการผลิต ของแต่ละประเทศต่างกัน • ในภาวะ autarky ประเทศที่เป็น labor-rich มี w/r ต่ำ ประเทศที่เป็น capital-rich มี w/r สูง

8 L K -(w/r) Nation 1 kYkY kXkX 1Y 1X1X Factor Intensity Commodity X is labor-intensive, Commodity Y is capital-intensive

9 L K k X2 k Y2 -(w/r) Nation 2 2Y 1X Changes in Factor prices lead to changes in production techniques

10 •Relative factor prices ต่างกันทำให้ผู้ผลิตใน สองประเทศที่มีสัดส่วนทรัพยากรต่างกันใช้ เทคนิคต่างกันในการผลิต • เทคนิคการผลิตที่ผู้ผลิตในประเทศที่มีทุนมาก (capital- abundant country) เลือกใช้ มีความเข้มข้นในปัจจัยทุน (capital intensive) กว่าเทคนิคของประเทศที่มีแรงงาน มาก (labor-abundant country) ในทั้งสินค้า X และ Y • เทคนิคการผลิตที่ผู้ผลิตในประเทศที่มีแรงงานมาก (labor-abundant country) เลือกใช้ มีความเข้มข้นใน ปัจจัยแรงงาน (labor intensive) กว่าเทคนิคของประเทศ ที่มีแรงงานมาก (capital-abundant country) ในทั้งสินค้า X และ Y

11 L K k X2 =1 k Y2 =4 -(w/r) Nation 2 -(w/r) Nation 1 k Y1 =1 k X1 = 1/4 2Y 1Y 2X 1X Changes in Factor prices lead to changes in production techniques

12 Factor prices and production techniques 1 w/r k = K / L 2 k1k1 k2k2 kXkX

13 (w/r) 1 w/r k = K / L (w/r) 2 kXkX kYkY Factor prices and factor intensities

14 ความเข้มข้นของปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้า X และ Y ในแต่ละประเทศ Y is “capital intensive” X is “labour intensive”. Nation 1 is labor abundant Nation 2 is capital abundant.

15 Factor Prices and Good Prices w/r P X / P Y สินค้า X เป็น Labor-intensive goods. สินค้า Y เป็น Capital-intensive goods เมื่อ ค่าตอบแทนแรงงานเพิ่มขึ้นดดยเปรียบเทียบกับทุน ย่อม ทำให้สินค้าที่ใช้แรงงานมากมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าสินค้าที่ ใช้ทุนมาก 12 1 5/4

16 goods prices and factor prices Goods Prices: Factor Prices:

17 Factor prices and factor intensities w/r k = K / L kXkX -P X / P Y 1 2 -5/4


ดาวน์โหลด ppt EC451 Lecture 7 Heckscher-Ohlin Theory(1) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google