งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Heckscher-Ohlin Theory(1) ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Heckscher-Ohlin Theory(1) ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Heckscher-Ohlin Theory(1) ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ
EC451 Lecture 7 Heckscher-Ohlin Theory(1) ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ

2 Heckscher-Ohlin assumptions
2 ประเทศ (Nation 1 และ Nation 2) 2 factors of production (ทุน และ แรงงาน) 2 final goods (commodity X และ commodity Y) สินค้า X ใช้แรงงานเข้มข้น (labour intensive) ขณะที่สินค้า Y ใช้ทุนเข้มข้น (capital intensive) CRS technology เทคโนโลยีเหมือนกันในทุกประเทศ ผู้บริโภคในทุกประเทศมีรสนิยมเหมือนกัน perfect competition ทั้งในตลาดสินค้าและตลาดปัจจัย perfect factor mobility ภายในประเทศ แต่ factor immobility ระหว่างประเทศ การค้าไม่มี trade costs

3 Heckscher-Ohlin assumptions
ปัจจัยการผลิตทุกชนิดอยู่ในสภาวะการจ้างงานเต็มที่ K = KX + KY and K* = K*X + K*Y L = LX + LY and L* = L*X + L*Y trade balance (มูลค่าส่งออกเท่ากับนำเข้า) Export Value = Import Value PEXQEX = PIMQIM

4 Production Frontiers ของประเทศ 1 และประเทศ 2
Factor Endowment Production Frontiers ของประเทศ 1 และประเทศ 2 Nation 1 is relatively labor abundant Nation 2 is relatively capital abundant. Production of X is labour-intensive. Production of Y is capital-intensive.

5 Factor prices กับ factor endowment
ประเทศ 1 เป็นประเทศที่มีแรงงานอุดมสมบูรณ์ ประเทศ 2 เป็นประเทศที่มีทุนอุดมสมบูรณ์ K Nation 2: w/r =2 Nation 1: w/r =1 L o

6 Factor prices กับ production techniques
Relative factor price ส่งผลต่อเทคนิคการผลิตที่เหมาะสม 1x K (KX/LX)Nation 2 (KX/LX)Nation 1 (w/r)2=2 (w/r)1 =1 L o

7 Technology vs. technique
The production technology คือ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนปัจจัยการผลิตที่ใช้กับปริมาณผลผลิต The production technique คือ ส่วนผสมของปัจจัยการผลิตที่เลือกใช้ (โดยขึ้นกับราคาปัจจัยการผลิตที่เป็นอยู่) เพื่อผลิตสินค้าในปริมาณที่ต้องการ สองประเทศที่มี technology เหมือนกัน อาจเลือกใช้ techniques ต่างกัน ถ้าสัดส่วนราคาปัจจัยการผลิตของแต่ละประเทศต่างกัน ในภาวะ autarky ประเทศที่เป็น labor-rich มี w/r ต่ำ ประเทศที่เป็น capital-rich มี w/r สูง

8 Factor Intensity Commodity X is labor-intensive, Commodity Y is capital-intensive kY K 1Y 1X kX -(w/r)Nation 1 L

9 Changes in Factor prices lead to changes in production techniques
kY2 K 2Y kX2 1X -(w/r)Nation 2 L

10 Relative factor prices ต่างกันทำให้ผู้ผลิตในสองประเทศที่มีสัดส่วนทรัพยากรต่างกันใช้เทคนิคต่างกันในการผลิต เทคนิคการผลิตที่ผู้ผลิตในประเทศที่มีทุนมาก (capital-abundant country) เลือกใช้ มีความเข้มข้นในปัจจัยทุน (capital intensive) กว่าเทคนิคของประเทศที่มีแรงงานมาก (labor-abundant country) ในทั้งสินค้า X และ Y เทคนิคการผลิตที่ผู้ผลิตในประเทศที่มีแรงงานมาก (labor-abundant country) เลือกใช้ มีความเข้มข้นในปัจจัยแรงงาน (labor intensive) กว่าเทคนิคของประเทศที่มีแรงงานมาก (capital-abundant country) ในทั้งสินค้า X และ Y

11 Changes in Factor prices lead to changes in production techniques
kY2 =4 K kY1 =1 2Y 1Y kX2 =1 2X 1X kX1= 1/4 -(w/r)Nation 1 -(w/r)Nation 2 L

12 Factor prices and production techniques
1 w/r k = K / L 2 k1 k2 kX

13 Factor prices and factor intensities
kY k = K / L kX w/r (w/r)1 (w/r)2

14 ความเข้มข้นของปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้า X และY ในแต่ละประเทศ
Y is “capital intensive” X is “labour intensive”. Nation 1 is labor abundant Nation 2 is capital abundant.

15 Factor Prices and Good Prices
PX / PY 5/4 1 w/r 1 2 สินค้า X เป็น Labor-intensive goods. สินค้า Y เป็น Capital-intensive goods เมื่อ ค่าตอบแทนแรงงานเพิ่มขึ้นดดยเปรียบเทียบกับทุน ย่อมทำให้สินค้าที่ใช้แรงงานมากมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมากกว่าสินค้าที่ใช้ทุนมาก

16 goods prices and factor prices

17 Factor prices and factor intensities
w/r kX 2 1 -PX / PY k = K / L -5/4 -1


ดาวน์โหลด ppt Heckscher-Ohlin Theory(1) ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google