งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ความหมาย  ขอบเขต  การเกิดขึ้นและการคงอยู่  คุณสมบัติ หรือหน้าที่ของรัฐ  Stiglitz  อำนาจรัฐ  ใครเป็นเจ้าของอำนาจรัฐ  ใช้อำนาจรัฐอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ความหมาย  ขอบเขต  การเกิดขึ้นและการคงอยู่  คุณสมบัติ หรือหน้าที่ของรัฐ  Stiglitz  อำนาจรัฐ  ใครเป็นเจ้าของอำนาจรัฐ  ใช้อำนาจรัฐอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ความหมาย  ขอบเขต  การเกิดขึ้นและการคงอยู่  คุณสมบัติ หรือหน้าที่ของรัฐ  Stiglitz  อำนาจรัฐ  ใครเป็นเจ้าของอำนาจรัฐ  ใช้อำนาจรัฐอย่างไร

2

3  Monopoly of Legitimate Use of Power  Power อำนาจ (Sovereignty: ถูกแบ่งเป็นสาม ส่วน )  Authority to allocate resources by coersion  Coersion = law + enforcement  Law + Enforcement จำเป็นต้องมี Institutions สนับสนุน  Legitimacy ความชอบด้วยกฎหมาย  ≠ ความชอบธรรม (righteousness)  จะชอบด้วยกฎหมายได้ ต้องมี Law + Enforcement  Law and Enforcement ต้องทำหน้าที่ บางอย่างเพื่อให้สังคม “ ดีขึ้น ” กว่าที่ไม่มี  Monopoly

4  ที่มาของความชอบด้วยกฎหมาย  Divinity/Divine Right  State of Nature: คนเป็นสัตว์สังคม  Social Contract  Rational-Legal Theory (Max Weber) คนบางกลุ่มมี Specialisation ในการเป็นผู้นำหรือ ผู้ปกครอง  การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย  การยอมรับของคนในสังคม  การใช้เครื่องมือทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญ

5  Sovereignty ถูกใช้อย่างไร หรือการจัดสรร อำนาจทำอย่างไร  คนเดียว – หลายคน – ทุกคน  ข้อดี ข้อเสีย  transaction costs  ไม่ว่าจะใช้อย่างไร จำเป็นต้องมี Legitimacy  = ความสอดคล้องของระบบเศรษฐกิจ  ตลาด  กรรมสิทธิ์และสัญญา  Firm  Means ที่ต่างกัน แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ หน้าที่ของรัฐ (Functions of State) ที่ต้องทำ ให้สมบูรณ์

6  Transaction Cost ของวิธีอื่นนั้นสูงกว่า โดยเฉพาะตลาด  ปัญหาคือ ตลาดจะเกิดก็ต้องมีรัฐอยู่แล้ว  Spontaneity ตาม New Right Approach  เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน กับตลาดและกรรมสิทธิ์  รัฐศาสตร์ : เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  Marxism  รัฐเป็นเครื่องมือที่ทำหน้าที่หลายอย่าง ( แหล่ง ผลประโยชน์ของข้าราชการ / กำหนดโครงสร้าง ด้านบนของสังคม ( การเมือง การทูต กฎหมาย ศาล ศาสนา วัฒนธรรม )/ กำหนดชนชั้นของสังคม / การยึดโยงสมาชิกในสังคมเข้าไว้ด้วยกัน / การแบ่ง งานกันทำและการจ้างงาน / การครอบงำทาง การเมือง โดยการแทรกแซงในด้านต่างๆ เมื่อเกิด ความขัดแย้ง

7  Marxism ( ต่อ )  Instrumentalism เป็นเพียงเครื่องมือ  ดังนั้นสามารถปรับได้ ปรับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ คนทุกคนได้ เพราะว่าที่ผ่านมาเป็นเครื่องมือของ คนชั้นขุนนาง (aristocrat) คนชั้นกลางหรือนายทุน (bourgeoisies) ให้มาเป็นประโยชน์ต่อคนชั้น แรงงาน (proletariat)  รัฐเปลี่ยนแปลงไปตามแรงกดดันของกลุ่มคนในชน ชั้นเหล่านี้ไปเรื่อยๆ (institutional change) พร้อม ทั้งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (changes in institutional environment)  Historical  ความต้องการในการค้าขาย และความจำเป็นในการ ได้รับความคุ้มครอง  การแข่งขันระหว่างรัฐ ( ในยุคกลาง ) และการเกิดขึ้น ของรัฐชาติ

8  เป็นสองระบบที่ complement กัน  แยกอำนาจ แยกความเป็นเจ้าของ แยกๆๆๆๆๆ  Division of Labour  Specialisation  แยกเพื่อ ???  การตัดสินใจส่วนบุคคล  ทั้งด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจ  แต่สุดท้ายก็ต้องเกี่ยวพันกันอยู่ดี

9  North (1979, 1981)  รัฐเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งในสถาบันสังคม ทำหน้าที่ ร่วมกับสถาบัน property right ซึ่งรัฐต้องให้การ รับรอง และสถาบันตลาด ( ที่รัฐก็รับรองเช่นเดียวกัน ) ( และในตลาดก็มี firm เป็นองค์กรอยู่ด้วย ซึ่งรัฐก็ ต้องให้การรับรองด้วย )  ณ เวลาหนึ่ง มี PPC อยู่ระดับหนึ่ง ถูกกำหนดโดย Resource Endowment + Technology (Technical PPC)  แต่ละสถาบันหรือองค์กร ต่างก็มี PPC ย่อยๆ อีก  ซึ่งต่ำกว่า PPC ใหญ่  รัฐจะทำหน้าที่ coordinate ส่วนต่างๆ ( สถาบัน / องค์กร ) ให้ทำงานร่วมกันของส่วนต่างๆ หรือสถาบันและองค์กร ต่างๆ

10  ระบบการเมือง หรือการจัดองค์กรของรัฐ มีผลว่า จะ นำ PPC ของทุกส่วนทำงานร่วมกัน เข้าใกล้ technical barrier ได้หรือไม่  รัฐจัดองค์กรอย่างไร และทำอะไรบ้าง  รัฐสนับสนุนให้เอกชนทำงานเต็มที่หรือไม่  เมื่อเกิด Market Failure แล้วรัฐทำได้ดีกว่าจริง หรือไม่  ผลิต Public Goods ได้เพียงพอหรือไม่  ทำให้เกิด Organisation หรือ Government Failure หรือไม่

11  Findlay and Wilson (1984)  Y = C + I + G + (X-M)  Y = f(L,K)p(G) Y G G* Y*


ดาวน์โหลด ppt  ความหมาย  ขอบเขต  การเกิดขึ้นและการคงอยู่  คุณสมบัติ หรือหน้าที่ของรัฐ  Stiglitz  อำนาจรัฐ  ใครเป็นเจ้าของอำนาจรัฐ  ใช้อำนาจรัฐอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google