งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Comparative advantage and the gains from trade ดร.วิธาดา อนุกูลวรรธกะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Comparative advantage and the gains from trade ดร.วิธาดา อนุกูลวรรธกะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Comparative advantage and the gains from trade ดร.วิธาดา อนุกูลวรรธกะ
EC 451 Lecture 3 Comparative advantage and the gains from trade ดร.วิธาดา อนุกูลวรรธกะ

2 ทำไมถึง trade (Export & Import)
แนวคิดสมัยเก่า Mercantilists พาณิชย์นิยม Trade เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศ Exports ให้มากที่สุดและ กีดกัน Imports การส่งออกของประเทศหนึ่งก็คือการนำเข้าของอีกประเทศ ลัทธิชาตินิยม เกิดความขัดแย้งทางการค้าและสงคราม

3 ทำไมถึง trade (Export & Import)
Adam’s smith Absolute Advantage

4 Trade Patterns ส่งออกสินค้าที่ประเทศมี absolute advantage
นำเข้าสินค้าที่ประเทศมี absolute disadvantage

5 แต่ละประเทศจะได้ประโยชน์จากการค้ามากกว่าผลิตเองภายในประเทศ หากโยกย้ายทรัพยากรไปผลิตแต่สิ่งที่ตนมี Absolute advantage แล้วแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ตนมี Absolute disadvantage กับประเทศอื่น ผลผลิตรวมของโลกมีมากขึ้น แม้ทรัพยากรของโลกมีเท่าเดิม

6 คำถามที่ตอบไม่ได้ ประเทศที่ labor productivity สูง เช่น US ทำไมต้องนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ labor productivity ต่ำ เช่น ไทย ไทยมีความเสียเปรียบสัมบูรณ์ (absolute disadvantages) สัมบูรณ์ในทุกสินค้า เมื่อเทียบกับ US

7 Comparative Advantage
ประเทศ A มี comparative advantage เหนือประเทศ B ในสินค้าที่ประเทศ A มีค่าเสียโอกาสในการผลิตต่ำกว่าประเทศ B ดูที่ Relative Costs ไม่ใช่ Absolute Cost ตย. ไทยกับจีน

8 ความแตกต่าง Comparative advantage
ความสามารถของประเทศในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งด้วยต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ต่ำกว่าประเทศอื่น Absolute advantage ความสามารถของประเทศในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งด้วยจำนวนทรัพยากรต่อหน่วยที่ต่ำกว่าประเทศอื่น

9 ประเทศ A ไม่ได้เปรียบในสินค้าใดเลย ประเทศ B ได้เปรียบในทุกสินค้า
The country that is not best in anything: จำนวนหน่วยแรงงานที่ใช้ผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย (unit labor requirement) ชั่วโมงต่อหน่วย ประเทศ โทรทัศน์ หม้อหุงข้าว A 24 12 B 6 4 ประเทศ A ไม่ได้เปรียบในสินค้าใดเลย ประเทศ B ได้เปรียบในทุกสินค้า

10 วัด Comparative Advantage จาก OC
Absolute Advantage Unit labor requirement (จำนวนหน่วยแรงงานที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าหนึ่งหน่วย) ประเทศ โทรทัศน์ (hrs/unit) หม้อหุงข้าว (hrs/unit) A 24 12 B 6 4 วัด Comparative Advantage จาก OC Opportunity Cost ประเทศ โทรทัศน์ หม้อหุงข้าว A 24/12 หม้อหุงข้าว 12/24 TV B 6/4 หม้อหุงข้าว 4/6 TV

11 ประเทศหนึ่งๆ อาจมีความเสียเปรียบสัมบูรณ์ (absolute disadvantages) ในทุกสินค้า
ประเทศหนึ่งๆจะมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ(comparative advantage) ในสินค้าชนิดหนึ่งชนิดใดเสมอ สินค้าที่ประเทศ A มี comparative advantage คือ สินค้าที่ประเทศ A มี opportunity cost ในการผลิตตำกว่าประเทศ B

12 Comparative advantage Theory
ความแตกต่างในต้นทุนค่าเสียโอกาสทำให้เกิด trade (การส่งออกหรือนำเข้า) Trade ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศคู่ค้าทั้งสองฝ่าย แม้แต่ในกรณีที่ประเทศหนึ่งจะไม่มี Absolute advantage ในสินค้าใดเลย

13 ความแตกต่างในค่าเสียโอกาส ทำให้เกิดโอกาสที่จะมี Gain from trade
ประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศ หม้อหุงข้าว (ใบ) :โทรทัศน์ (เครื่อง) A (หม้อหุงข้าว) 2 : 1 B (โทรทัศน์) 1.5 : 1 ถ้าประเทศ A ผลิตโทรทัศน์ใช้เอง1 เครื่อง ต้องเสียการผลิตหม้อหุงข้าว 2 ใบ ถ้านำเข้าโทรทัศน์ 1 เครื่อง จะยินดีแลกหม้อหุงข้าวส่งออกไป 1.5 ใบ(หรือมากกว่า) ถ้าประเทศ B ผลิตหม้อหุงข้าวใช้เอง1.5 ใบ ต้องเสียการผลิตโทรทัศน์ 1 เครื่อง ถ้าส่งออกโทรทัศน์ไปA 1 เครื่อง แลกหม้อหุงข้าวได้มาอย่างน้อย 1.5 ใบ

14 Trade เกิดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับอัตราการค้าระหว่างประเทศ
อัตราการค้าภายในประเทศ หม้อหุงข้าว (ใบ) : โทรทัศน์ (เครื่อง) A (หม้อหุงข้าว) 2 : 1 B (โทรทัศน์) 1.5 : 1 1.5 < หม้อหุงข้าว : โทรทัศน์ < 2 1/2 < โทรทัศน์: หม้อหุงข้าว < 1/1.5 เมื่อ หม้อหุงข้าว:TV สูงกว่า B จะยินดีส่งออก TV แล้วนำเข้าหม้อหุงข้าว หม้อหุงข้าว:TV ต่ำกว่า A จะยินดีส่งออกหม้อหุงข้าว แล้วนำเข้า TV เป็นการเปรียบเทียบจาก Relative Opportunity Cost ของประเทศตนเอง

15 Gains from Trade ขึ้นอยู่กับ Terms of Trade
ประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศ หม้อหุงข้าว (ใบ) : โทรทัศน์ (เครื่อง) A (หม้อหุงข้าว) 2 : 1 B (โทรทัศน์) 1.5 : 1 สมมติ ToT (หม้อหุงข้าว : โทรทัศน์ ) = 1.8 ผลิตเอง: B -1 TV ได้ 1.5 หม้อหุงข้าว Trade: TV ได้ 1.8 หม้อหุงข้าว Gains from trade หม้อหุงข้าว ผลิตเอง: A หม้อหุงข้าว ได้ 1 TV Trade: หม้อหุงข้าว ได้ 1 TV Gains หม้อหุงข้าว

16 Test จงหา Patterns of Trade ที่จะเกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้
กรณีที่ 1: อัตราการค้า (หม้อหุงข้าวต่อโทรทัศน์) เท่ากับ 1 กรณีที่ 2: อัตราการค้า (หม้อหุงข้าวต่อโทรทัศน์) เท่ากับ 3 Gains from Trade ที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศมีค่าเป็นเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt Comparative advantage and the gains from trade ดร.วิธาดา อนุกูลวรรธกะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google