งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 EC 451 Lecture 3 Comparative advantage and the gains from trade ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 EC 451 Lecture 3 Comparative advantage and the gains from trade ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 EC 451 Lecture 3 Comparative advantage and the gains from trade ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ

2 2 ทำไมถึง trade (Export & Import) • แนวคิดสมัยเก่า –Mercantilists พาณิชย์นิยม •Trade เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ ประเทศ –Exports ให้มากที่สุดและ กีดกัน Imports – การส่งออกของประเทศหนึ่งก็คือ การนำเข้าของอีกประเทศ – ลัทธิชาตินิยม • เกิดความขัดแย้งทางการค้าและ สงคราม

3 3 ทำไมถึง trade (Export & Import) •Trade เกิดขึ้นเมื่อประเทศที่ ส่งออกและประเทศที่นำเข้าต่าง ก็ได้ประโยชน์จากการค้าร่วมกัน –Adam’s smith •Absolute Advantage

4 4 Trade Patterns • ส่งออกสินค้าที่ประเทศมี absolute advantage • นำเข้าสินค้าที่ประเทศมี absolute disadvantage

5 5 – แต่ละประเทศจะได้ประโยชน์จากการค้า มากกว่าผลิตเองภายในประเทศ หากโยกย้าย ทรัพยากรไปผลิตแต่สิ่งที่ตนมี Absolute advantage แล้วแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ตนมี Absolute disadvantage กับประเทศอื่น – ผลผลิตรวมของโลกมีมากขึ้น แม้ทรัพยากร ของโลกมีเท่าเดิม

6 6 คำถามที่ตอบไม่ได้ – ประเทศที่ labor productivity สูง เช่น US ทำไมต้องนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ labor productivity ต่ำ เช่น ไทย • ไทยมีความเสียเปรียบสัมบูรณ์ (absolute disadvantages) สัมบูรณ์ในทุกสินค้า เมื่อเทียบ กับ US

7 7 Comparative Advantage – ประเทศ A มี comparative advantage เหนือประเทศ B ในสินค้าที่ประเทศ A มี ค่าเสียโอกาสในการผลิตต่ำกว่าประเทศ B • ดูที่ Relative Costs ไม่ใช่ Absolute Cost • ตย. ไทยกับจีน

8 8 ความแตกต่าง •Comparative advantage – ความสามารถของประเทศในการผลิตสินค้า ชนิดหนึ่งด้วยต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ต่ำกว่า ประเทศอื่น •Absolute advantage – ความสามารถของประเทศในการผลิตสินค้า ชนิดหนึ่งด้วยจำนวนทรัพยากรต่อหน่วยที่ ต่ำกว่าประเทศอื่น

9 9 จำนวนหน่วยแรงงานที่ใช้ผลิตสินค้าหนึ่ง หน่วย (unit labor requirement) ชั่วโมงต่อหน่วย ประเทศ A ไม่ได้เปรียบในสินค้าใดเลย ประเทศ B ได้เปรียบในทุกสินค้า ประเทศ โทรทัศน์หม้อหุงข้าว A24 12 B6 4 The country that is not best in anything:

10 10 วัด Comparative Advantage จาก OC ประเทศ โทรทัศน์ (hrs/unit) หม้อหุงข้าว (hrs/unit) A24 12 B6 4 Unit labor requirement ( จำนวนหน่วยแรงงานที่ต้องใช้ในการผลิต สินค้าหนึ่งหน่วย ) Opportunity Cost ประเทศ โทรทัศน์หม้อหุงข้าว A 24/12 หม้อ หุงข้าว 12/24 TV B 6/4 หม้อหุง ข้าว 4/6 TV Absolute Advantage

11 11 – ประเทศหนึ่งๆ อาจมีความเสียเปรียบสัมบูรณ์ (absolute disadvantages) ในทุกสินค้า – ประเทศหนึ่งๆจะมีความได้เปรียบโดย เปรียบเทียบ (comparative advantage) ใน สินค้าชนิดหนึ่งชนิดใดเสมอ • สินค้าที่ประเทศ A มี comparative advantage คือ สินค้าที่ประเทศ A มี opportunity cost ในการผลิตตำกว่า ประเทศ B

12 12 Comparative advantage Theory • ความแตกต่างในต้นทุนค่าเสียโอกาสทำให้เกิด trade ( การส่งออกหรือนำเข้า ) •Trade ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศคู่ค้าทั้ง สองฝ่าย แม้แต่ในกรณีที่ประเทศหนึ่งจะไม่มี Absolute advantage ในสินค้าใดเลย

13 13 ประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนสินค้า ภายในประเทศ หม้อหุงข้าว ( ใบ ) : โทรทัศน์ ( เครื่อง ) A ( หม้อหุง ข้าว ) 2 : 1 B ( โทรทัศน์ ) 1.5 : 1 ถ้าประเทศ A ผลิตโทรทัศน์ใช้เอง 1 เครื่อง ต้องเสียการ ผลิตหม้อหุงข้าว 2 ใบ ถ้านำเข้าโทรทัศน์ 1 เครื่อง จะยินดีแลกหม้อหุงข้าวส่งออกไป 1.5 ใบ ( หรือ มากกว่า ) ถ้าประเทศ B ผลิตหม้อหุงข้าวใช้เอง 1.5 ใบ ต้องเสียการผลิตโทรทัศน์ 1 เครื่อง ถ้าส่งออกโทรทัศน์ไป A 1 เครื่อง แลกหม้อหุงข้าวได้มา อย่างน้อย 1.5 ใบ ความแตกต่างในค่าเสียโอกาส ทำให้เกิดโอกาสที่จะมี Gain from trade

14 14 ประเทศ อัตราการค้า ภายในประเทศ หม้อหุงข้าว ( ใบ ) : โทรทัศน์ ( เครื่อง ) A ( หม้อหุง ข้าว ) 2 : 1 B ( โทรทัศน์ ) 1.5 : 1 1.5 < หม้อหุงข้าว : โทรทัศน์ < 2 Trade เกิดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับอัตราการค้า ระหว่างประเทศ เมื่อ หม้อหุงข้าว :TV สูงกว่า 1.5 B จะยินดีส่งออก TV แล้วนำเข้าหม้อหุงข้าว หม้อหุงข้าว :TV ต่ำกว่า 2 A จะยินดีส่งออก หม้อหุงข้าว แล้วนำเข้า TV 1/2 < โทรทัศน์ : หม้อ หุงข้าว < 1/1.5 เป็นการเปรียบเทียบจาก Relative Opportunity Cost ของประเทศตนเอง

15 15 ประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนสินค้า ภายในประเทศ หม้อหุงข้าว ( ใบ ) : โทรทัศน์ ( เครื่อง ) A ( หม้อหุง ข้าว ) 2 : 1 B ( โทรทัศน์ ) 1.5 : 1 สมมติ ToT ( หม้อหุงข้าว : โทรทัศน์ ) = 1.8 Gains from Trade ขึ้นอยู่กับ Terms of Trade ผลิตเอง : B -1 TV ได้ 1.5 หม้อหุงข้าว Trade: -1 TV ได้ 1.8 หม้อหุงข้าว Gains from trade 0.3 หม้อหุงข้าว ผลิตเอง : A -2 หม้อหุง ข้าว ได้ 1 TV Trade: -1.8 หม้อ หุงข้าว ได้ 1 TV Gains 0.2 หม้อหุง ข้าว

16 16 Test • จงหา Patterns of Trade ที่จะเกิดขึ้นในกรณี ต่อไปนี้ – กรณีที่ 1: อัตราการค้า ( หม้อหุงข้าวต่อโทรทัศน์ ) เท่ากับ 1 – กรณีที่ 2: อัตราการค้า ( หม้อหุงข้าวต่อโทรทัศน์ ) เท่ากับ 3 •Gains from Trade ที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศมี ค่าเป็นเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt 1 EC 451 Lecture 3 Comparative advantage and the gains from trade ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google