งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EC451 International Trade Theory and Policy ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EC451 International Trade Theory and Policy ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EC451 International Trade Theory and Policy ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ

2 Outline I. Introduction II. Syllabus III. Overview

3 International Economic Linkages •trade in goods and services, •flows of money, •International factor movement

4 International Economics •International Trade – Issues related to physical movement of goods and services •International Finance – Issues about the ‘money’ transactions between countries

5 Key Trade Questions •Why is there trade? –Gains from trade •Patterns of Trade? –Exports –Imports •Should governments intervene? –Trade Policies

6 Related questions • ปัจจัยใดบ้างที่มีส่วนกำหนดรูปแบบการค้า ฯ และมีบทบาทอย่างไร • กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ (e.g. capital owners, skilled labourers, unskilled labourers) ในประเทศหนึ่งๆจะได้รับ ผลกระทบอย่างไรเมื่อประเทศทำการค้าฯ ? • ในกรณีของประเทศกำลังพัฒนา ทฤษฎีฯ มีข้อยกเว้นหรือไม่ อย่างไร ?

7 Related questions • นโยบายและมาตรการที่สำคัญที่รัฐบาลใช้ แทรกแซงกลไกการค้าระหว่างประเทศมี อะไรบ้าง ? • มาตรการแทรกแซงเหล่านั้นก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสีย อย่างไรกับประชาชนใน ประเทศ ? •WTO และ Preferential Trade Agreements คืออะไร สำคัญอย่างไร ? • บรรษัทข้ามชาติสำคัญอย่างไรในการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ ?

8 การหาคำตอบ • ใช้ทฤษฎีต่างๆมาตอบคำถามเหล่านั้น • ข้อสมมติพื้นฐาน : –Firms maximize profits –Consumers maximize welfare

9 ทฤษฎีต่างๆที่ใช้ในวิชานี้มีลักษณะ สำคัญดังนี้ 1. เป็นการวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป (General equilibrium) 2. เป็นการวิเคราะห์ดุลยภาพระยะยาว (Long-run Equilibrium) 3. เป็นแบบจำลองดุลยภาพเชิงสถิตย์ (Static models) – ไม่มีการบริโภคหรือลงทุนข้ามเวลา 4. no possibility for arbitrage • ราคาสินค้าในประเทศ = ราคาตลาดโลก + tariff ( ถ้ามี )

10 • ทฤษฎีอธิบายข้อเท็จจริงอย่างกว้างๆภายใต้ข้อ สมมติต่างๆ • ทฤษฎีใช้งานได้ดีแค่ไหนต้องพิสูจน์ด้วย data • เมื่อทำความเข้าใจทฤษฎีต่างๆแล้วต้อง ย้อนกลับมาดูว่าทฤษฎีอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจริง (data) ได้มากน้อยแค่ไหน สิ่งใดที่ขาดหายไป • นำสิ่งที่ขาดหายไปมา ปรับปรุงทฤษฎี ให้ สะท้อนความเป็นจริงได้ดีขึ้น ทฤษฎีกับโลกแห่งความเป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt EC451 International Trade Theory and Policy ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google