งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EC451 International Trade Theory and Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EC451 International Trade Theory and Policy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EC451 International Trade Theory and Policy
ดร.วิธาดา อนุกูลวรรธกะ

2 Outline I. Introduction II. Syllabus III. Overview

3 International Economic Linkages
trade in goods and services, flows of money, International factor movement

4 International Economics
International Trade Issues related to physical movement of goods and services International Finance Issues about the ‘money’ transactions between countries

5 Should governments intervene?
Key Trade Questions Why is there trade? Gains from trade Patterns of Trade? Exports Imports Should governments intervene? Trade Policies

6 ปัจจัยใดบ้างที่มีส่วนกำหนดรูปแบบการค้าฯ และมีบทบาทอย่างไร
Related questions ปัจจัยใดบ้างที่มีส่วนกำหนดรูปแบบการค้าฯ และมีบทบาทอย่างไร กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ (e.g. capital owners, skilled labourers, unskilled labourers) ในประเทศหนึ่งๆจะได้รับผลกระทบอย่างไรเมื่อประเทศทำการค้าฯ ? ในกรณีของประเทศกำลังพัฒนา ทฤษฎีฯมีข้อยกเว้นหรือไม่ อย่างไร ?

7 WTO และ Preferential Trade Agreements คืออะไร สำคัญอย่างไร?
Related questions นโยบายและมาตรการที่สำคัญที่รัฐบาลใช้แทรกแซงกลไกการค้าระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง ? มาตรการแทรกแซงเหล่านั้นก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสีย อย่างไรกับประชาชนในประเทศ ? WTO และ Preferential Trade Agreements คืออะไร สำคัญอย่างไร? บรรษัทข้ามชาติสำคัญอย่างไรในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ?

8 ใช้ทฤษฎีต่างๆมาตอบคำถามเหล่านั้น ข้อสมมติพื้นฐาน:
การหาคำตอบ ใช้ทฤษฎีต่างๆมาตอบคำถามเหล่านั้น ข้อสมมติพื้นฐาน: Firms maximize profits Consumers maximize welfare

9 ทฤษฎีต่างๆที่ใช้ในวิชานี้มีลักษณะสำคัญดังนี้
1. เป็นการวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป (General equilibrium) 2. เป็นการวิเคราะห์ดุลยภาพระยะยาว (Long-run Equilibrium) 3. เป็นแบบจำลองดุลยภาพเชิงสถิตย์ (Static models) ไม่มีการบริโภคหรือลงทุนข้ามเวลา 4. no possibility for arbitrage ราคาสินค้าในประเทศ = ราคาตลาดโลก + tariff (ถ้ามี)

10 ทฤษฎีกับโลกแห่งความเป็นจริง
ทฤษฎีอธิบายข้อเท็จจริงอย่างกว้างๆภายใต้ข้อสมมติต่างๆ ทฤษฎีใช้งานได้ดีแค่ไหนต้องพิสูจน์ด้วย data เมื่อทำความเข้าใจทฤษฎีต่างๆแล้วต้องย้อนกลับมาดูว่าทฤษฎีอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจริง (data) ได้มากน้อยแค่ไหน สิ่งใดที่ขาดหายไป นำสิ่งที่ขาดหายไปมา ปรับปรุงทฤษฎี ให้สะท้อนความเป็นจริงได้ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt EC451 International Trade Theory and Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google