งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 EC 451 Lecture 4 Comparative advantage and the gains from trade (cont.) ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 EC 451 Lecture 4 Comparative advantage and the gains from trade (cont.) ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 EC 451 Lecture 4 Comparative advantage and the gains from trade (cont.) ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ

2 2 ความแตกต่าง •Comparative advantage – ความสามารถของประเทศในการผลิตสินค้า ชนิดหนึ่งด้วยต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ต่ำกว่า ประเทศอื่น •Absolute advantage – ความสามารถของประเทศในการผลิตสินค้า ชนิดหนึ่งด้วยจำนวนปัจจัยการผลิตต่อ หน่วยที่ต่ำกว่าประเทศอื่น

3 3 Comparative Advantage Theory • หากแต่ละประเทศมีค่าเสียโอกาสในการผลิต สินค้าต่างกัน ประเทศเหล่านั้นมีความได้เปรียบ โดยเปรียบเทียบในสินค้าที่ตนมีค่าเสียโอกาส ต่ำกว่าประเทศอื่น • หากแต่ละประเทศผลิตเฉพาะสินค้าที่ตนมีความ ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ แล้วเอาไปแลกกับ สินค้าที่ตนไม่มีความได้เปรียบฯ จะเกิด ประโยชน์จากการค้า ( มีสินค้าออกมาให้บริโภค มากกว่ากรณีผลิตเองใช้เองภายในประเทศ ) • แม้ประเทศที่ต้นทุนสูงกว่าประเทศอื่นในทุก สินค้าก็ยังสามารถทำการส่งออกสินค้าอย่างใด อย่างหนึ่งได้

4 4 •The ideas of comparative advantage in a one-factor model. “Ricardian Model”

5 5 Assumptions •One factor: “labour” –Full employment •Two goods •Two countries •Technology differences – แต่ละประเทศใช้จำนวนแรงงานไม่ เท่ากันในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดไม่ เท่ากัน •Perfect competition (P = MC)

6 6 example •2 countries: US and UK •2 สินค้า : wheat กับ Cloth ผลิตโดยใช้ แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตเพียงอย่างเดียว •Labor productivity ของสองประเทศ แตกต่างกัน ( เทคโนโลยีต่างกัน ) – ผลผลิตต่อหน่วยแรงงาน (output per unit of labor) ของ 2 ประเทศไม่เท่ากัน –2 ประเทศต้องการแรงงานต่อหน่วยผลผลิต (unit labor requirement) ไม่เท่ากัน

7 7 Wheat (man-hr/bushels) a LW = 1/6 1 Cloth (man-hr/yards) a LC = 1/4 1/2 Unit Labor Requirement Output per unit of Labor (labor productivity) Wheat (yards/bushels) 4/6 2/1 Cloth (bushels/yards) 6/4 1/2 Opportunity Costs

8 8 •OC of wheat in US = 2/3 yards of cloth •OC of wheat in UK = 2 yards of cloth • ถ้า world price of wheat อยู่ ระหว่าง : 2/3 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/1965404/slides/slide_8.jpg", "name": "8 •OC of wheat in US = 2/3 yards of cloth •OC of wheat in UK = 2 yards of cloth • ถ้า world price of wheat อยู่ ระหว่าง : 2/3

9 9 FIGURE 2-3 Equilibrium-Relative Commodity Prices with Demand and Supply. (a LW /a LC ) UK (a LW /a LC ) US 30x6180+(60)1 (a LC /a LW ) US (a LC /a LW ) UK 60x2120+(30)4

10 10 Gains from Trade เกิดขึ้นเมือ trade ทำให้ สามารถ ใช้ทรัพยากรเท่าเดิม แต่บริโภคได้มากขึ้น ( ความ พอใจสูงขึ้น ) กว่าเมื่อไม่ทำ การค้า

11 11 •2 countries: US and UK • เทคโนโลยีในสองประเทศต่างกัน ดัง แสดงในตัวอย่างข้างต้น สมมติ จำนวนแรงงานที่มีใน US = 30 man-hour จำนวนแรงงานที่มีใน UK = 60 man-hour

12 12 L/a LC L/a LW Closed Economy PPF Slope = 2/3= a LW / a LC Slope = 2

13 13 Allowing trade Slope = 1 Slope = 2/3 Slope = 2 Slope = 1

14 14 the countries are “better off”. Q UK C Q UK W 60 120 UK PPF & CPF Q US C 180 120 US PPF & CPF Q US W

15 15 สรุป ทำไมถึง 2 ประเทศจึง trade ซึ่งกันและ กัน • แต่ละประเทศมี comparative advantage ใน สินค้าคนละชนิด • ทั้งสองประเทศที่ทำการค้าต่อกันมี welfare สูงขึ้นเมื่อ specialization ในสินค้าที่ตนมี comparative – ตราบใดที่ราคาสินค้าในตลาดโลกต่างจากราคาที่ autarky, ประเทศที่ทำการค้ามี welfare สูงขึ้นเมื่อ trade. –specialization และ trade เกิดขึ้นเองตามกลไก ตลาด

16 16 Basic implications of the Ricardian Model • ความแตกต่างใน Productivity ทำให้เกิด การค้าความแตกต่างใน OC • ความแตกต่างใน OC ทำให้เกิด trade หาก Terms of Trade เอื้ออำนวย • แต่ละประเทศส่งออกสินค้าที่ตนมี OC ต่ำ กว่าอีกประเทศ

17 17 Relative Labor Productivities and Comparative Advantage–United States and United Kingdom. การทดสอบเชิงประจักษ์

18 18 สิ่งที่ Ricardian model ตอบไม่ได้ • ทำไมประเทศหนึ่งจึงทั้งส่งออกและนำเข้าสินค้า ประเภทเดียวกัน – ไทยทั้งส่งออกและนำเข้าอาหาร • ทำไมในแต่ละประเทศจะมีคนบางกลุ่มที่ต่อต้าน การเปิดเสรีทางการค้า – ไม่สามารถแจกแจงผลกระทบจากการค้าที่มี ต่อประชาชนแต่ละกลุ่ม • ทำไมแต่ละประเทศมี labour productivities แตกต่างกัน – ไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมแรงงานจีนมี ผลผลิตต่อหน่วยต่ำกว่าแรงงานอเมริกัน


ดาวน์โหลด ppt 1 EC 451 Lecture 4 Comparative advantage and the gains from trade (cont.) ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google