งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EC451 Lecture 11 Specific Factor Model ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EC451 Lecture 11 Specific Factor Model ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EC451 Lecture 11 Specific Factor Model ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ

2 Specific Factors : • ปัจจัยการผลิตบางอย่างเคลื่อนย้ายระหว่าง sector ไม่ได้ อย่างน้อยในระยะสั้น •Capital, skilled labour of X, skilled labour of Y •Natural resources เช่น ที่ดิน 2

3 Heckscher-Ohlin modelSpecific factors model 2x2x2 model3x2x2 model ปัจจัยฯเคลื่อนย้ายระหว่าง sector ได้ ปัจจัยฯชนิด หนึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้เฉพาะ sector จึงเคลื่อนย้าย ไม่ได้ Long-run modelShort-run model เมื่อ free trade เจ้าของปัจจัยฯที่ ? ใช้เข้มข้นในอุตฯส่งออกมี real return สูงขึ้นเจ้าของปัจจัยฯที่ใช้เข้มข้นในอุตฯนำเข้า มี real return ลดลง 3

4 –Manufacturing Sector Q M = Q M (K M, L M ) –Food Sector Q F = Q F (T F, L F ) Production Function • The full employment of L: L M + L F = L • The full employment of K: K M = K • The full employment of T: T F = T

5 –The demand for labor in the manufacturing sector : MPL M x P M = w M –The demand for labor in the food sector : MPL F x P F = w F Demand for Labor (L)

6 VMPL M =P M X MPL M (Demand curve for labor in manufacturing) VMPL F = P F X MPL F (Demand curve for labor in food) Wage rate, W W1W1 1 L1ML1M L1FL1F Total labor supply, L Labor used in manufactures, L M Labor used in food, L F Equilibrium of the Labor Market

7 w w VMP LM VMP LF OMOM OFOF LMLM LFLF Labor market equilibrium 7 Return to K M Return to T F Return to L M Return to L F

8 Equilibrium –Equilibrium wage in the manufacturing sector : MPL M x P M = w –Equilibrium wage in the food sector : MPL F x P F = w

9 •At the production point -MPL F /MPL M = -P M /P F Slope = -(P M /P F ) 1 1 Q1FQ1F Q1MQ1M Output of manufactures, Q M Output of food, Q F PP Relative Price in Autarky

10 PP Slope = - (P M /P F ) 1 Output of manufactures, Q M Output of food, Q F Slope = - (P M /P F ) 2 1 Q1FQ1F Q1MQ1M 2 Q2FQ2F Q2MQ2M Relative Price changes after Trade สมมติ ส่งออก Manufactures นำเข้า Food

11 P F 1 X MPL F Wage rate, W P M 1 X MPL M 2 W 2 Labor used in food, L F Labor used in manufactures, L M Amount of labor shifted from food to manufactures Wage rate rises by less than 10% 10% upward shift in labor demand P M 2 X MPL M 1 W 1W 1 A Rise in the Price of Manufactures สมมติ P M สูงขึ้น ขณะที่ P F คงที่

12 P M เพิ่มขึ้น 10% (P F คงที่ ): ผลต่อ แรงงาน – เมื่อ P M เพิ่มสูงขึ้น ค่าจ้างแรงงาน (w) เพิ่มขึ้นใน อัตราที่ต่ำกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของ P M • เพราะเมื่อ manufacturing sector มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ( ปัจจัยการผลิตอื่นคงที่ ) จะทำให้ marginal product of labor ใน sector M ลดลง • ดังนั้น ไม่แน่ว่า welfare ของ labor เพิ่มขึ้นหรือลดลง

13 • ความต้องการขยายการผลิต M ทำให้ demand for K M สูงขึ้น • แรงงานใน Sector M ที่เพิ่มเข้ามา ทำให้ยิ่งต้องการ K M มากขึ้น • ยิ่งแรงงานเข้ามาสู่ Sector M มาก Marginal Product of Capital ยิ่งสูง • ค่าจ้าง K M ปรับตัวสูงขึ้นยิ่งกว่าการเพิ่มขึ้นของ P M • ดังนั้น Owners of capital มี welfare เพิ่มขึ้นแน่นอน P M เพิ่มขึ้น 10% (P F คงที่ ): ผลต่อ เจ้าของปัจจัยทุน ( ปัจจัยเฉพาะในการ ผลิต M)

14 • ความต้องการผลิต F ลดลงทำให้มี demand for T F ลดลง • การสูญเสียแรงงานของ Sector F ยิ่งทำให้ต้องการใช้ T F ลง • ยิ่งแรงงานออกไปจาก Sector F มาก Marginal Product of Land ยิ่งต่ำ • ค่าจ้าง T F ปรับตัวลดลง • ดังนั้น Owners of Land มี welfare ลดลงแน่นอน P M เพิ่มขึ้น 10% (P F คงที่ ): ผลต่อ เจ้าของปัจจัยที่ดิน ( ปัจจัยเฉพาะในการ ผลิต F)

15 สรุปผลกระทบของ Trade ต่อ Income Distribution ใน Specific Factor Model ราคาสินค้า EX สูงขึ้น เมื่อเทียบกับราคาสินค้า IM – ปัจจัยเฉพาะในการผลิตสินค้าส่งออกมี real return สูงขึ้น – ปัจจัยเฉพาะในการผลิตสินค้านำเข้ามี real return ลดลง – ปัจจัยการผลิตที่เคลื่อนย้ายได้ระหว่าง sector ส่งออก และนำเข้า ไม่แน่ว่าจะมี real return เพิ่มขึ้นหรือลดลง 15


ดาวน์โหลด ppt EC451 Lecture 11 Specific Factor Model ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google