งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

::::: การอบรมระยะสั้น ::::: การใช้โปรแกรม OrCAD PSPICE สำหรับวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า Department of Electronic Engineering Mahanakorn University of Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "::::: การอบรมระยะสั้น ::::: การใช้โปรแกรม OrCAD PSPICE สำหรับวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า Department of Electronic Engineering Mahanakorn University of Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ::::: การอบรมระยะสั้น ::::: การใช้โปรแกรม OrCAD PSPICE สำหรับวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า Department of Electronic Engineering Mahanakorn University of Technology สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร บุคคล กับ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถ. เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ 02-988-3666 ต่อ 2333-4 http://www.training.mut.ac.th ดำเนินงานโดย

2 การเรียนรู้หรือออกแบบวงจรไฟฟ้า จำเป็นต้อง ทดลองในห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้าที่มีเครื่องมือ กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพง และต้องใช้ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าอีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งใช้เวลา ในการทดลอง ที่ยาวนานมาก แต่สำหรับการจำลองวงจรไฟฟ้าโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้การเรียนรู้หรือการ ออกแบบ วงจรไฟฟ้ามีความสะดวกมากขึ้น ใช้เวลาน้อย ลด ขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนในการสร้างต้นแบบ และ การทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้เครื่องมือ ราคาแพง รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกจำนวน มาก หลักการและเหตุผล

3 current Voltage

4 VAR= 10K VAR= 100K VAR= 1M

5 1. รู้จักการใช้งานโปรแกรม OrCAD/PSPICE 2. สามารถวิเคราะห์และจำลองการทำงานของวงจรไฟฟ้าได้ 3. เข้าใจถึงวิธีการหาผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ในรูปแบบ ต่างๆ 4. สามารถสร้างสัญญาณเสมือนจริงเพื่อใช้ในการจำลองได้ 5. เพื่อเผยแพร่ให้รู้จักโปรแกรม OrCAD/PSPICE อย่าง กว้างขวาง วัตถุประสงค์ของการอบรม

6 หัวข้อการฝึกอบรม  การติดตั้งโปรแกรม OrCAD/PSPICE 9.10  การใช้โปรแกรมกับการตั้งค่าวิเคราะห์  การใช้แหล่งจ่ายแรงดัน / กระแสอิสระ  การใช้แหล่งจ่ายไม่อิสระ  การหาค่าแรงดัน / กระแส / กำลังงาน  การวิิเคราะห์แบบปรับค่าตัวแปร  การหาพารามิเตอร์ของวงจรสมมูล  การหาค่าการส่งผ่านกำลังานสูงสุด  การหาผลตอบสนองทางความถี่  การหาผลลัพธ์ในสภาวะคงตัว  การใช้ตัววัดแบบต่างๆกับการจัดการแสดงผล  การวิเคราะห์วงจรกำเนิดสัญญาณ  การวิเคราะห์โดยใช้ฟูริเยร์แบบเร็วสำหรับสเปกตรัมทางไฟฟ้า

7 1.CD-ROM • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) จำนวน 30 เล่ม เช่น วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า, วงจรอิเล็กทรอนิกส์, วงจรดิจิตอล, Op-Amp, Math • ตัวอย่างวงจรไฟฟ้า • เอกสารประกอบการอบรม ( คู่มือการใช้โปรแกรม ) • ฯลฯ 2. เอกสารประกอบการบรรยาย (Handout) 3. ประกาศณียบัตร 4. อาหารว่าง สิ่งที่ได้รับจากการเข้า อบรม

8 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป / วิศวกรทางไฟฟ้า / ครู / อาจารย์ สถานที่อบรม ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา นคร กำหนดการอบรม 11 ตุลาคม 2554 เวลา 9:00 น. – 17:00 น. === อัตราลงทะเบียน === • บุคคลทั่วไป / วิศวกรไฟฟ้า 1,500 บาท 1,500 บาท • ครู / อาจารย์ 1,000 บาท 1,000 บาท • นักศึกษา 750 บาท 750 บาท

9 ชื่อวิทยากร สุริยา วิทยาประดิษฐ์ ชื่อวิทยากร สุริยา วิทยาประดิษฐ์ วุฒิการศึกษา วศม. การวัดคุม สจล. วุฒิการศึกษา วศม. การวัดคุม สจล. สถานที่ทำงาน ภาควิชาวิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Email suriya@mut.ac.th, w.suriya@yahoo.ac.th Email suriya@mut.ac.th, w.suriya@yahoo.ac.th Homepage http://www.ee.mut.ac.th/home/suriya Homepage http://www.ee.mut.ac.th/home/suriya Mobile 089-788-6242 Mobile 089-788-6242 ภาระงานสอน Ÿ Biomedical Electronic Ÿ Electronic Project Management and Design Ÿ Electronic Project Management and Design Ÿ Electrical Engineering LAB.II Ÿ Electrical Engineering LAB.II Ÿ Electrical Circuit Analysis (LAB) Ÿ Electrical Circuit Analysis (LAB) Ÿ Electronics(LAB) Ÿ Electronics(LAB) ประสบการณ์ Ÿ บริษัทเวฟเกตจำกัด พ. ศ.2530 - 2532 Ÿ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ. ศ.2532 - ปัจจุบัน Ÿ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ. ศ.2532 - ปัจจุบัน Ÿ บริษัทถาวรคอมพิวเตอร์ พ. ศ.2536 – 2538 Ÿ บริษัทถาวรคอมพิวเตอร์ พ. ศ.2536 – 2538 Ÿ นักวิจัย บ. พานาโซนิค ประเทศไทย (TAVC) พ. ศ.2544-2545 Ÿ นักวิจัย บ. พานาโซนิค ประเทศไทย (TAVC) พ. ศ.2544-2545 Ÿ คณะกรรมการตรวจสอบการละเมิดอนุสิทธิบัตรตู้น้ำมันหยอดเหรียญ Ÿ คณะกรรมการตรวจสอบการละเมิดอนุสิทธิบัตรตู้น้ำมันหยอดเหรียญ


ดาวน์โหลด ppt ::::: การอบรมระยะสั้น ::::: การใช้โปรแกรม OrCAD PSPICE สำหรับวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า Department of Electronic Engineering Mahanakorn University of Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google