งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rev.13.01. มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และจำลองวงจร อิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดย คำนึงถึงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rev.13.01. มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และจำลองวงจร อิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดย คำนึงถึงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rev.13.01

2 มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และจำลองวงจร อิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดย คำนึงถึงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Copyright © S.Witthayapradit 2010

3 Student Class room10 % Student Class room10 % Report50 % Report50 % Midterm20 % Midterm20 % Final20 % Final20 % Copyright © S.Witthayapradit 2010

4 ครั้งที่รายละเอียด 1 การติดตั้งโปรแกรม OrCAD SPICE, การใช้งานโป รแกมขั้นต้น 2 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม OrCAD SPICE, การใช้แหล่งจ่ายแรงดันแบบต่างๆ 3 การวิเคราะห์ทางไฟตรง, การวิเคราะห์ทางไฟสลับ 4 การจำลองวงจรหม้อแปลงไฟฟ้า Copyright © S.Witthayapradit 2010

5 ครั้งที่รายละเอียด 5 การจำลองวงจรขยายสัญญาณวงรอบปิด 6 การวิเคราะห์ในโดเมนเวลา, วงจรอะสเตเบิล 7 การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 8 ผลกระทบจากแรงดันออฟเซ็ต, อัตราสลูว์ Copyright © S.Witthayapradit 2010

6 ครั้งที่รายละเอียด 9 การออกแบบวงจรขยายวงรอบปิด 10 การออกแบบวงจรกรองความถี่ 11 วงจรอะสเตเบิล, ค่าวัฎจักร 12Switched Capacitor Filter Copyright © S.Witthayapradit 2010

7 Copyright © S.Witthayapradit การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (Analysis) “ การหาผลลัพธ์ต่างๆ ของวงจรไฟฟ้าโดย อาศัยกระบวนการคิด จากทฤษฎีทางไฟฟ้า ”

8 Copyright © S.Witthayapradit การจำลองวงจรไฟฟ้า (Simulation)

9 Copyright © S.Witthayapradit การติดตั้งโปรแกรม OrCAD … (1/3) การติดตั้งโปรแกรม OrCAD … (1/3)

10 Copyright © S.Witthayapradit การติดตั้งโปรแกรม OrCAD … (2/3) การติดตั้งโปรแกรม OrCAD … (2/3)

11 Copyright © S.Witthayapradit การติดตั้งโปรแกรม OrCAD … (3/3) การติดตั้งโปรแกรม OrCAD … (3/3) Copy to C:\Program Files\OrCAD\ORCAD.LIC

12 Copyright © S.Witthayapradit Step 1: Circuit Creation with Capture • Create a new Analog, mixed AD project • Place circuit parts • Connect the parts • Specify values and names Step 2: Specify type of simulation • Create a simulation profile • Select type of analysis: o Bias, DC sweep, Transient, AC sweep • Run PSpice Step 3: View the results • Add traces to the probe window • Use cursors to analyze waveforms • Check the output file, if needed • Save or print the results ขั้นตอนการใช้ โปรแกรม OrCAD ขั้นตอนการใช้ โปรแกรม OrCAD

13 Copyright © S.Witthayapradit ค่าตัวเลขของ โปรแกรม OrCAD ค่าตัวเลขของ โปรแกรม OrCAD The values of elements can be Specified using scaling factors (upper or lower case): T or Tera (= 1E12) G or Giga (= E9) MEG or Mega (= E6) K or Kilo (= E3) M or Milli (= E-3) U or Micro (= E-6) N or Nano (= E-9) P or Pico (= E-12) F of Femto (= E-15)

14 Copyright © S.Witthayapradit Add Libraries : Bipolar, Diode, OPAMP การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (1/20)

15 Copyright © S.Witthayapradit การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (2/20)

16 Copyright © S.Witthayapradit แสดง รายละเอียด อื่นๆ การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (3/20)

17 Copyright © S.Witthayapradit ( ก ) ก่อนแก้ไข ( ข ) หน้าต่างเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ( ค ) หลังแก้ไข การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (4/20)

18 Copyright © S.Witthayapradit ( ก ) ก่อนแก้ไข ( ข ) หน้าต่าง edit part ( ค ) หลังแก้ไข การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (5/20)

19 Copyright © S.Witthayapradit การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (6/20)

20 Copyright © S.Witthayapradit “ การเชื่อม สัญญาณไฟฟ้า ” สัญญาณ เชื่อมต่อกัน สัญญาณไม่ เชื่อมต่อกัน การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (7/20)

21 Copyright © S.Witthayapradit “ การใช้แหล่งจ่าย สัญญาณไฟฟ้า ” Libraries : SOURCE การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (8/20)

22 Copyright © S.Witthayapradit Sine wave Part : VSIN Square wave Part : VPULSE Triangle wave Part : VPULSE การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (9/20)

23 Copyright © S.Witthayapradit VPWL_FILE VPWL การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (10/20)

24 Copyright © S.Witthayapradit การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (11/20)

25 Copyright © S.Witthayapradit การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (12/20) Project Manager Circuit Example

26 Copyright © S.Witthayapradit การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (13/20)

27 Copyright © S.Witthayapradit การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (14/20) NEW Edit

28 Copyright © S.Witthayapradit การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (15/20) Time 0s0.5us1.0us V(Vo-)V(Vo+) 0V 1.0V 2.0V PSpice | Bias points | Preferences..

29 Copyright © S.Witthayapradit การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (16/20) จุดวัดเทียบ กราวด์ จุดวัดแบบ ผลต่าง

30 Copyright © S.Witthayapradit การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (17/20) “Current into Pin”

31 Copyright © S.Witthayapradit การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (18/20)

32 Copyright © S.Witthayapradit การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (19/20)

33 Copyright © S.Witthayapradit การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (20/20) Close Output File

34 Rev.13.01


ดาวน์โหลด ppt Rev.13.01. มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และจำลองวงจร อิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดย คำนึงถึงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google