งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EEET0391 Electrical Engineering Lab.II Rev.13.01 Introduction & PSPICE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EEET0391 Electrical Engineering Lab.II Rev.13.01 Introduction & PSPICE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EEET0391 Electrical Engineering Lab.II Rev.13.01 Introduction & PSPICE

2 วัตถุประสงค์ของรายวิชา
Copyright © S.Witthayapradit 2010 มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และจำลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยคำนึงถึงพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3 การประเมินผลของรายวิชา
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Student Class room 10 % Report % Midterm % Final %

4 แผนการสอนของรายวิชา ครั้งที่ รายละเอียด 1 2 3 4
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ครั้งที่ รายละเอียด 1 การติดตั้งโปรแกรม OrCAD SPICE , การใช้งานโปรแกมขั้นต้น 2 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม OrCAD SPICE , การใช้แหล่งจ่ายแรงดันแบบต่างๆ 3 การวิเคราะห์ทางไฟตรง , การวิเคราะห์ทางไฟสลับ 4 การจำลองวงจรหม้อแปลงไฟฟ้า

5 แผนการสอนของรายวิชา ครั้งที่ รายละเอียด 5
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ครั้งที่ รายละเอียด 5 การจำลองวงจรขยายสัญญาณวงรอบปิด 6 การวิเคราะห์ในโดเมนเวลา , วงจรอะสเตเบิล 7 การใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 8 ผลกระทบจากแรงดันออฟเซ็ต , อัตราสลูว์

6 แผนการสอนของรายวิชา ครั้งที่ รายละเอียด 9 การออกแบบวงจรขยายวงรอบปิด 10
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ครั้งที่ รายละเอียด 9 การออกแบบวงจรขยายวงรอบปิด 10 การออกแบบวงจรกรองความถี่ 11 วงจรอะสเตเบิล , ค่าวัฎจักร 12 Switched Capacitor Filter

7 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า(Analysis)
Copyright © S.Witthayapradit “การหาผลลัพธ์ต่างๆของวงจรไฟฟ้าโดยอาศัยกระบวนการคิดจากทฤษฎีทางไฟฟ้า”

8 การจำลองวงจรไฟฟ้า(Simulation)
Copyright © S.Witthayapradit

9 การติดตั้งโปรแกรม OrCAD … (1/3)
Copyright © S.Witthayapradit

10 การติดตั้งโปรแกรม OrCAD … (2/3)
Copyright © S.Witthayapradit

11 การติดตั้งโปรแกรม OrCAD … (3/3)
Copyright © S.Witthayapradit Copy to C:\Program Files\OrCAD\ORCAD.LIC

12 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม OrCAD
Copyright © S.Witthayapradit Step 1: Circuit Creation with Capture • Create a new Analog, mixed AD project • Place circuit parts • Connect the parts • Specify values and names Step 2: Specify type of simulation • Create a simulation profile • Select type of analysis: o Bias, DC sweep, Transient, AC sweep • Run PSpice Step 3: View the results • Add traces to the probe window • Use cursors to analyze waveforms • Check the output file, if needed • Save or print the results

13 ค่าตัวเลขของโปรแกรม OrCAD
Copyright © S.Witthayapradit The values of elements can be Specified using scaling factors (upper or lower case): T or Tera (= 1E12) G or Giga (= E9) MEG or Mega (= E6) K or Kilo (= E3) M or Milli (= E-3) U or Micro (= E-6) N or Nano (= E-9) P or Pico (= E-12) F of Femto (= E-15)

14 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (1/20)
Copyright © S.Witthayapradit Add Libraries : Bipolar , Diode , OPAMP

15 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (2/20)
Copyright © S.Witthayapradit

16 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (3/20)
Copyright © S.Witthayapradit แสดงรายละเอียดอื่นๆ

17 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (4/20)
Copyright © S.Witthayapradit (ก) ก่อนแก้ไข (ข) หน้าต่างเปลี่ยนแปลงรายละเอียด (ค) หลังแก้ไข

18 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (5/20)
Copyright © S.Witthayapradit (ก) ก่อนแก้ไข (ข) หน้าต่าง edit part (ค) หลังแก้ไข

19 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (6/20)
Copyright © S.Witthayapradit

20 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (7/20)
Copyright © S.Witthayapradit “การเชื่อมสัญญาณไฟฟ้า” สัญญาณไม่เชื่อมต่อกัน สัญญาณเชื่อมต่อกัน

21 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (8/20)
Copyright © S.Witthayapradit “การใช้แหล่งจ่ายสัญญาณไฟฟ้า” Libraries : SOURCE

22 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (9/20)
Copyright © S.Witthayapradit Sine wave Part : VSIN Square wave Part : VPULSE Triangle wave Part : VPULSE

23 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (10/20)
Copyright © S.Witthayapradit VPWL VPWL_FILE

24 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (11/20)
Copyright © S.Witthayapradit

25 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (12/20)
Copyright © S.Witthayapradit Project Manager Circuit Example

26 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (13/20)
Copyright © S.Witthayapradit

27 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (14/20)
Copyright © S.Witthayapradit NEW Edit

28 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (15/20)
Copyright © S.Witthayapradit PSpice | Bias points | Preferences.. Time 0s 0.5us 1.0us V(Vo-) V(Vo+) 0V 1.0V 2.0V

29 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (16/20)
Copyright © S.Witthayapradit จุดวัดเทียบกราวด์ จุดวัดแบบผลต่าง

30 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (17/20)
Copyright © S.Witthayapradit “Current into Pin”

31 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (18/20)
Copyright © S.Witthayapradit

32 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (19/20)
Copyright © S.Witthayapradit

33 การใช้โปรแกรม OrCAD ขั้นต้น … (20/20)
Copyright © S.Witthayapradit Close Output File

34 The End Introduction & PSPICE Q & A EEET0391
Electrical Engineering Lab.II Rev.13.01 Introduction & PSPICE The End Q & A


ดาวน์โหลด ppt EEET0391 Electrical Engineering Lab.II Rev.13.01 Introduction & PSPICE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google