งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PC Based Electrocardiograph COE 2008-11 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PC Based Electrocardiograph COE 2008-11 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PC Based Electrocardiograph COE 2008-11 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร การนำเสนอโครงงานวิชา 178499 Computer Engineering Project

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ วัตถุประสงค์ การพัฒนาโครงการ ◦ ส่วนเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ◦ ส่วนซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลที่ได้จากโครงการ ปัญหา และอุปสรรค

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ราคาถูกโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลซึ่งประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์สำหรับ ตรวจวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ โปรแกรมวิเคราะห์และแสดงผลสัญญาณ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

4 การพัฒนาโครงการ ส่วนของฮาร์ดแวร์ ส่วนของซอฟท์แวร์

5 การทำงานของเครื่องตรวจวัด คลื่นไฟฟ้าหัวใจที่พัฒนาในโครงการ Op-amp Board 12 Ch Microcontroller Board PC

6 แผงวงจรขยายคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 ช่องสัญญาณ

7 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ ใช้ในโครงการ

8 แผนผังการทำงานของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Microcontroller A/D Conversion Routine

9 ผลลัพธ์ที่ได้จากฝั่ง ไมโครคอนโทรลเลอร์

10 แผนผังการทำงานของโปรแกรม แสดงผลฝั่ง PC

11 อัลกอรึทึมสำหรับการแยก ข้อมูลเพื่อแสดงผล

12 ผลที่ได้จากโครงการ

13 ปัญหา และอุปสรรค ความล่าช้าของการทำอุปกรณ์ การแสดงผลด้วยกราฟยังไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ พัฒนาบนบอร์ดทดลอง นำไปใช้บนอุปกรณ์จริงไม่ได้เต็ม ประสิทธิภาพ

14 สรุปแผนการดำเนินงาน

15 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt PC Based Electrocardiograph COE 2008-11 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google