งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PC Based Electrocardiograph

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PC Based Electrocardiograph"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PC Based Electrocardiograph
COE อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล และ อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร การนำเสนอโครงงานวิชา Computer Engineering Project

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ วัตถุประสงค์ การพัฒนาโครงการ ผลที่ได้จากโครงการ
ส่วนเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ส่วนซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลที่ได้จากโครงการ ปัญหา และอุปสรรค

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจราคาถูกโดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งประกอบไปด้วย ฮาร์ดแวร์สำหรับ ตรวจวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และโปรแกรมวิเคราะห์และ แสดงผลสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

4 การพัฒนาโครงการ ส่วนของฮาร์ดแวร์ ส่วนของซอฟท์แวร์

5 การทำงานของเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่พัฒนาในโครงการ
Op-amp Board 12 Ch Microcontroller Board PC

6 แผงวงจรขยายคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 ช่องสัญญาณ

7 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในโครงการ

8 แผนผังการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller A/D Conversion Routine

9 ผลลัพธ์ที่ได้จากฝั่งไมโครคอนโทรลเลอร์

10 แผนผังการทำงานของโปรแกรมแสดงผลฝั่งPC

11 อัลกอรึทึมสำหรับการแยกข้อมูลเพื่อแสดงผล

12 ผลที่ได้จากโครงการ

13 ปัญหา และอุปสรรค ความล่าช้าของการทำอุปกรณ์
การแสดงผลด้วยกราฟยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ที่พัฒนาบนบอร์ดทดลอง นำไปใช้บนอุปกรณ์จริงไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ

14 สรุปแผนการดำเนินงาน

15 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt PC Based Electrocardiograph

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google