งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรสวิตช์ประจุ(Switched Capacitor)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรสวิตช์ประจุ(Switched Capacitor)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรสวิตช์ประจุ(Switched Capacitor)
EEET0391 Electrical Engineering Lab.II Rev.13.01 วงจรสวิตช์ประจุ(Switched Capacitor)

2 วัตถุประสงค์ของการทดลอง
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ศึกษาการทำงานของวงจรสวิตช์ประจุ เรียนรู้แนวทางใช้วงจรสวิตช์ประจุ สามารถประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ รู้จักคิดวิเคราะห์

3 สัมประสิทธิ์(Coefficient)
Copyright © S.Witthayapradit 2010

4 อันดับ(Order) Copyright © S.Witthayapradit 2010

5 อันดับ(Order) Copyright © S.Witthayapradit 2010

6 อันดับ(Order) Copyright © S.Witthayapradit 2010

7 หลักการพื้นฐานของสวิตช์ประจุ
Copyright © S.Witthayapradit 2010 q1 = CRv1 q2 = CRv2 Dq = q1-q2 = CR(v1-v2)

8 หลักการพื้นฐานของสวิตช์ประจุ
Copyright © S.Witthayapradit 2010

9 Copyright © S.Witthayapradit 2010

10 การออกแบบสัญญาณนาฬิกาภายใน
Copyright © S.Witthayapradit 2010 เลือกใช้ตัวเก็บประจุ(COSC) = 100pF

11 การทดลองวัดผลตอบสนองทางความถี่
Copyright © S.Witthayapradit 2010 เชื่อมต่อวงจรที่ออกแบบได้ลงในบอร์ดทดลองโดยใช้ไอซีเบอร์ MAX291 ทำการวัดผลตอบสนองทางความถี่ของวงจรลงในตารางที่กำหนดให้ นำค่าที่วัดได้จากตารางไปสร้างกราฟผลตอบสนองทางความถี่

12 การวัดผลตอบสนองทางความถี่
Copyright © S.Witthayapradit 2010

13 การทดลองวัดสัญญาณทางไฟฟ้า
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ป้อนสัญญาณรูปไซน์ที่ความถี่ 1kHz ขนาดแรงดัน 2 VP-P แล้วเพิ่มสัญญาณ รบกวนลงไป 100% จากนั้นให้บันทึกรูปของสัญญาณไฟฟ้าทั้งอินพุตกับ เอาต์พุต ป้อนสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมที่ความถี่ 3kHz ขนาดแรงดัน 2 VP-P (ไม่มีสัญญาณ รบกวน) จากนั้นให้บันทึกรูปของสัญญาณไฟฟ้าทั้งอินพุตกับเอาต์พุต ป้อนสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมที่ความถี่ 5kHz ขนาดแรงดัน 2 VP-P (ไม่มีสัญญาณ รบกวน) จากนั้นให้ปรับค่า Duty จาก 20% - 80% ช่วงละ 10% แล้วให้ บันทึกรูปของสัญญาณไฟฟ้าทั้งอินพุตกับเอาต์พุต

14 การทดลองวัดสัญญาณทางไฟฟ้า
Copyright © S.Witthayapradit 2010 CH.1 CH.2 *** CH.2 Coupling DC CH.1

15 การคิดวิเคราะห์ Copyright © S.Witthayapradit 2010 การใช้วงจรสวิตช์ประจุในการกรองความถี่ มีข้อดีกว่าวงจรกรอง ความถี่ชนิดแอคทีฟทั่วๆไปอย่างไร? ให้เปรียบเทียบหาข้อแตกต่างของวงจรกรองความถี่แบบสวิตช์ประจุ อันดับ 8 ที่ใช้ทดลองกับวงจรกรองความถี่แบบแอคทีฟทั่วไป เมื่อเพิ่มสัญญาณรบกวนเข้าไป 100% สัญญาณทางเอาต์พุตมี ลักษณะเช่นไร ? เหตุใดการทดลองปรับค่า Duty Cycle สัญญาณทางเอาต์พุตจึงต้อง กำหนดการวัดเป็น Coupling DC

16 วงจรสวิตช์ประจุ(Switched Capacitor)
EEET0391 Electrical Engineering Lab.II Rev.13.01 วงจรสวิตช์ประจุ(Switched Capacitor) The End Q & A


ดาวน์โหลด ppt วงจรสวิตช์ประจุ(Switched Capacitor)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google