งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ โครงการอบรม หลักสูตรระยะสั้น ” เรื่อง รู้จักโปรแกรม OrCAD Capture PSPICE กับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า สำหรับ อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา 14 ตุลาคม 2554 เวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ โครงการอบรม หลักสูตรระยะสั้น ” เรื่อง รู้จักโปรแกรม OrCAD Capture PSPICE กับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า สำหรับ อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา 14 ตุลาคม 2554 เวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ โครงการอบรม หลักสูตรระยะสั้น ” เรื่อง รู้จักโปรแกรม OrCAD Capture PSPICE กับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า สำหรับ อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา 14 ตุลาคม 2554 เวลา 9:00 น. - 17:00 น. ===== ดำเนินงานโดย ===== สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กับ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทรศัพท์ 02-988-3666 ต่อ 2333 - 2334 Next

2 หลักการและเหตุผล การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าในอดีต ใช้วิธีคำนวณในกระดาษอาจมีความ ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ หรือวงจรไฟฟ้า ขนาดใหญ่หากไม่มีทักษะก็ไม่สามารถ คำนวณได้ หรือการปรับเปลี่ยนค่าทาง ไฟฟ้าแต่ละครั้งต้องคำนวณซ้ำซ้อน แต่ในปัจุบันการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าได้ อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความ สะดวกมากกว่า ให้ผลลัพธ์ของการ วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ถึงแม้ว่าวงจรไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างที่ ใหญ่มาก การเรียนรู้ใน ระดับอุดมศึกษาตามกระบวนการ วิเคราะห์ต่างๆ สามารถหาค่าทาง แรงดันกับกระแสได้อย่างรวดเร็วโดย ใช้โปรแกรม OrCAD Capture SPICE ซึ่งมีสมรรถนะสูง

3 ตัวอย่างการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า ใช้เขียน วงจรไฟฟ้า ใช้ตั้งค่าการ วิเคราะห์ ใช้แสดงค่า แรงดัน / กระแส CurrentVoltage วงจรไฟฟ้า ชนิด แหล่งจ่าย อิสระ

4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าชนิด แหล่งจ่ายไม่อิสระ

5 ตัวอย่างการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ากำลัง

6 ตัวอย่างการวิเคราะห์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ การหากราฟแสดง ความสัมพันธ์ ระหว่าง VCE กับ IB ของ ไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์

7 วัตถุประสงค์ของการ อบรม 1. เพื่อเผยแพร่โปรแกรม OrCAD / PSPICE เข้าสู่สถานการศึกษาให้เป็น ที่แพร่หลาย 2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลากรทาง การศึกษาให้มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อ ทันกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี 3. ยกระดับการเรียนการสอนในระดับ อาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ ออกสู่ตลาดแรงงานหรือสถาน การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

8 หัวข้อของการอบรม  การติดตั้งโปรแกรม OrCAD / PSPICE Version 9.10  การใช้โปรแกรมกับการตั้งค่าวิเคราะห์  การใช้แหล่งจ่ายแรงดัน / กระแสอิสระ  การใช้แหล่งจ่ายไม่อิสระ  การหาค่าแรงดัน / กระแส / กำลังงาน  การวิเคราะห์แบบปรับค่าตัวแปร  การหาพารามิเตอร์ของวงจรสมมูล  การหาค่าการส่งผ่านกำลังานสูงสุด  การหาผลตอบสนองทางความถี่  การหาผลลัพธ์ในสภาวะคงตัว

9 สิ่งที่ได้รับจากการเข้าอบรม 1.CD-ROM • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) จำนวน 30 เล่ม เช่น วิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า, วงจรอิเล็กทรอนิกส์, วงจรดิจิตอล, Op-Amp, Math • ตัวอย่างวงจรไฟฟ้า • เอกสารประกอบการอบรม ( คู่มือการ ใช้โปรแกรม ) • ฯลฯ 2. เอกสารประกอบการบรรยาย (Handout) 3. ประกาศณียบัตร 4. อาหารว่าง

10 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมาย ครู / อาจารย์ ในระดับ อาชีวศึกษา นักศึกษา สถานที่ อบรม ห้องปฏิบัติการ อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร กำหนดการอบรม 14 ตุลาคม 2554 เวลา 9:00 น. – 17:00 น. อัตรา ลงทะเบียน • ครู / อาจารย์ 1,000 บาท 1,000 บาท • นักศึกษา 750 บาท 750 บาท

11


ดาวน์โหลด ppt “ โครงการอบรม หลักสูตรระยะสั้น ” เรื่อง รู้จักโปรแกรม OrCAD Capture PSPICE กับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า สำหรับ อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา 14 ตุลาคม 2554 เวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google