งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ” เรื่อง รู้จักโปรแกรม OrCAD Capture PSPICE กับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับ อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา 14 ตุลาคม 2554 เวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ” เรื่อง รู้จักโปรแกรม OrCAD Capture PSPICE กับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับ อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา 14 ตุลาคม 2554 เวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ” เรื่อง รู้จักโปรแกรม OrCAD Capture PSPICE กับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับ อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา 14 ตุลาคม เวลา 9:00 น. - 17:00 น. ===== ดำเนินงานโดย ===== สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทรศัพท์ ต่อ Next

2 หลักการและเหตุผล การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าในอดีตใช้วิธีคำนวณในกระดาษอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ หรือวงจรไฟฟ้าขนาดใหญ่หากไม่มีทักษะก็ไม่สามารถคำนวณได้ หรือการปรับเปลี่ยนค่าทางไฟฟ้าแต่ละครั้งต้องคำนวณซ้ำซ้อน แต่ในปัจุบันการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าได้อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสะดวกมากกว่า ให้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำถึงแม้ว่าวงจรไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างที่ใหญ่มาก การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามกระบวนการวิเคราะห์ต่างๆ สามารถหาค่าทางแรงดันกับกระแสได้อย่างรวดเร็วโดยใช้โปรแกรม OrCAD Capture SPICE ซึ่งมีสมรรถนะสูง

3 ตัวอย่างการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ใช้เขียนวงจรไฟฟ้า ใช้ตั้งค่าการวิเคราะห์ ใช้แสดงค่าแรงดัน/กระแส วงจรไฟฟ้าชนิด แหล่งจ่ายอิสระ Current Voltage

4 ตัวอย่างการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าชนิด แหล่งจ่ายไม่อิสระ

5 ตัวอย่างการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากำลัง

6 ตัวอย่างการวิเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์
การหากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง VCE กับ IB ของ ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์

7 วัตถุประสงค์ของการอบรม
เพื่อเผยแพร่โปรแกรม OrCAD / PSPICE เข้าสู่สถานการศึกษาให้เป็นที่แพร่หลาย พัฒนาทรัพยากรบุคคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อทันกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ยกระดับการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานหรือสถานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

8 หัวข้อของการอบรม การติดตั้งโปรแกรม OrCAD / PSPICE Version 9.10
การใช้โปรแกรมกับการตั้งค่าวิเคราะห์ การใช้แหล่งจ่ายแรงดัน/กระแสอิสระ การใช้แหล่งจ่ายไม่อิสระ การหาค่าแรงดัน/กระแส/กำลังงาน การวิเคราะห์แบบปรับค่าตัวแปร การหาพารามิเตอร์ของวงจรสมมูล การหาค่าการส่งผ่านกำลังานสูงสุด การหาผลตอบสนองทางความถี่ การหาผลลัพธ์ในสภาวะคงตัว

9 สิ่งที่ได้รับจากการเข้าอบรม
CD-ROM หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(Ebook) จำนวน 30 เล่ม เช่น วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า , วงจรอิเล็กทรอนิกส์ , วงจรดิจิตอล , Op-Amp , Math ตัวอย่างวงจรไฟฟ้า เอกสารประกอบการอบรม(คู่มือการใช้โปรแกรม) ฯลฯ เอกสารประกอบการบรรยาย(Handout) ประกาศณียบัตร อาหารว่าง

10 อัตราลงทะเบียน คุณสมบัติผู้เข้าอบรม กลุ่มเป้าหมาย ครู / อาจารย์
มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมาย อัตราลงทะเบียน ครู / อาจารย์ 1,000 บาท นักศึกษา 750 บาท ครู / อาจารย์ ในระดับอาชีวศึกษา นักศึกษา สถานที่อบรม ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กำหนดการอบรม 14 ตุลาคม 2554 เวลา 9:00 น. – 17:00 น.

11


ดาวน์โหลด ppt “ โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ” เรื่อง รู้จักโปรแกรม OrCAD Capture PSPICE กับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับ อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา 14 ตุลาคม 2554 เวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google