งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rev.13.01

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rev.13.01"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rev.13.01 http://www.ee.mut.ac.th/home/suriya/0391-9.ppt

2 Copyright © S.Witthayapradit 2010 ศึกษาเกี่ยวกับแรงดันอินพุตออฟเซ็ตของ ออปแอมป์ ข้อจำกัดของแรงดันทางด้านเอาต์พุตกับ แรงดันอินพุตออฟเซ็ต การบันทึกผลทางไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ จำลองการทำงานเปรียบเทียบการ ออกแบบ รู้จักคิดวิเคราะห์

3 Copyright © S.Witthayapradit 2010

4

5

6  เชื่อมต่อวงจรตามรูปโดยใช้ออปแอมป์เบอร์ TL082  ทำการวัดแรงดันไฟตรงด้านเอาต์พุต แล้วคำนวณหาค่า แรงดันออฟเซ็ตทางอินพุต  เปลี่ยนออปแอมป์เป็นเบอร์ LF353 แล้วทำการทดลอง ซ้ำ  บันทึกค่าแรงดันออฟเซ็ตของออปแอมป์ทั้งสองเบอร์ 0 0 U1A 3 2 8 4 1 + - V+ V- OUT R2 100k R1 100 +15V op1 -15V

7 Copyright © S.Witthayapradit 2010 R1 100 U1A TL082 3 2 8 4 1 + - V+ V- OUT R2 0 op3 VDB +15V Vin -15V R2  1k   10k   100k  Magnitude(dB ) 1k  10k  100k 

8 Copyright © S.Witthayapradit 2010

9  ป้อนแรงดันรูปไซน์ขนาดแรงดัน 25 mv P-P ความถี่ 1kHz ให้กับขั้ว I/P  ใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้าด้าน เอาต์พุต (U1) TL082  บันทึกผลการทดลองที่วัดได้ลงในรายงาน  เปลี่ยนออปแอมป์เป็นเบอร์ LF353 แล้วทดลอง ซ้ำ สัญญาณ ขนาดเล็ก

10 Copyright © S.Witthayapradit 2010  ป้อนแรงดันรูปไซน์ขนาดแรงดัน 2.5v P-P ความถี่ 1kHz ให้กับขั้ว I/P  ใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณไฟฟ้าด้าน เอาต์พุต (U1) TL082  บันทึกผลการทดลองที่วัดได้ลงในรายงาน  เปลี่ยนออปแอมป์เป็นเบอร์ LF353 แล้วทดลอง ซ้ำ สัญญาณ ขนาดใหญ่

11 Copyright © S.Witthayapradit 2010 ให้พิสูจน์ว่าเหตุใดแรงดันอินพุตออฟเซ็ต (V OS ) จึงมีค่าเท่ากับ จากการทดลองที่สัญญาณอินพุตขนาด เล็กของออปแอมป์ทั้งสอง สัญญาณ เอาต์พุตมีข้อแตกต่างกันในด้านใด ? จากการทดลองที่สัญญาณอินพุตขนาด ใหญ่ของออปแอมป์ทั้งสอง สัญญาณด้าน เอาต์พุตมีข้อแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุ ใด ? อัตราขยายสัญญาณมีผลกระทบต่อ แรงดันอินพุตออฟเซ็ตอย่างไร ?

12 Rev.13.01


ดาวน์โหลด ppt Rev.13.01

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google