งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราสวูล์กับแบนด์วิทธ์เต็มกำลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราสวูล์กับแบนด์วิทธ์เต็มกำลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราสวูล์กับแบนด์วิทธ์เต็มกำลัง
EEET0391 Electrical Engineering Lab.II Rev.13.01 อัตราสวูล์กับแบนด์วิทธ์เต็มกำลัง

2 ผลตอบสนองทางความถี่(Frequency Response)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ศึกษาเกี่ยวกับอัตราสลูว์และแบนด์วิทธ์เต็ม กำลัง ข้อจำกัดของแรงดันทางด้านเอาต์พุตกับการ ตอบสนองทางความถี่ การบันทึกผลทางไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ จำลองการทำงานเปรียบเทียบการออกแบบ รู้จักคิดวิเคราะห์

3 ผลตอบสนองทางความถี่(Frequency Response)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 R1 100 U1A LM358 3 2 8 4 1 + - V+ V- OUT R2 op3 VDB VCC Vin VEE 100kW 10kW 1kW R2 1kW 10kW 100kW

4 ผลตอบสนองทางเวลาชั่วขณะ(Transient)
Copyright © S.Witthayapradit 2010

5 อัตราสลูว์(Slew Rate)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเทียบกับเวลา(v /T)

6 แบนด์วิทธ์เต็มกำลัง(Full Power Bandwidth)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 FPB คือ แบนด์วิทธ์เต็มกำลัง(Full Power Bandwidth) SR คือ อัตราสลูว์(Slew Rate) Vout(pk) คือ แรงดันยอดสูงทางด้านเอาต์พุต

7 การทดลองวัดอัตราสลูว์(Slew Rate)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 LM358 & TL082 ป้อนแรงดันรูปสี่เหลี่ยนมขนาดแรงดัน 5 vP-P ความถี่ 1kHz ให้กับขั้ว I/P ใช้ออสซิลโลสโคปวัดอัตราสลูว์ของออปแอมป์(U1) LM358 กับ TL082 บันทึกผลการทดลองทั้งหมดลงในรายงาน คำนวณหาค่า FPB ของออปแอมป์ทั้งสอง

8 การทดลองวัดแบนด์วิทธ์เต็มกำลัง
Vin R1 100 U1A LM358 3 2 8 4 1 + - V+ V- OUT R2 1k op3 V VEE VCC FREQ = 1kHz VAMPL = 1 VOFF = 0 การทดลองวัดแบนด์วิทธ์เต็มกำลัง Copyright © S.Witthayapradit 2010 ป้อนแรงดันรูปไซน์ขนาด 2 vP-P ความถี่ 1kHz ที่ขั้ว I/P ใช้ออสซิลโลสโคปวัดแรงดันทางเอาต์พุตของ(U1) LM358 เพิ่มความถี่ไปเรื่อยๆจนค่าแรงดันทางเอาต์พุตมีขนาดลดลงแล้วบันทึกค่าความถี่ เปลี่ยนออปแอมป์ U1 เป็นเบอร์ TL082 แล้วทำการทดลองซ้ำ บันทึกผลการทดลองทั้งหมดลงในรายงาน

9 การคิดวิเคราะห์ Copyright © S.Witthayapradit 2010 จากการทดลองวัดอัตราสลูว์ ถ้าเปลี่ยน แรงดันอินพุตขนาด 2 vP-P อัตราสลูว์ที่วัดได้มี ความเปลี่ยนแปลงตามหรือไม่เพราะเหตุใด ? แบนด์วิทธ์เต็มกำลังมีผลกระทบต่อการใช้ งานออปแอมป์อย่างไร ? ถ้าต้องการออกแบบวงจรขยายให้มี อัตราขยาย 100 เท่าหรือ 40dB จากวงจรที่ ใช้ทดลอง ถ้ากำหนดให้แรงดันอินพุต เท่ากับ 100mVP-P จะได้แบนด์วิทธ์เต็มกำลัง เท่าใด ?( LM358 และ TL082 )

10 อัตราสวูล์กับแบนด์วิทธ์เต็มกำลัง
EEET0391 Electrical Engineering Lab.II Rev.13.01 อัตราสวูล์กับแบนด์วิทธ์เต็มกำลัง The End Q & A


ดาวน์โหลด ppt อัตราสวูล์กับแบนด์วิทธ์เต็มกำลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google