งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องปฏิบัติการ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องปฏิบัติการ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องปฏิบัติการ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร

2 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1. ห้องปฏิบัติการเครื่องจักร ไฟฟ้า 2. ห้องปฏิบัติการส่องสว่าง 3. ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กำลังและระบบป้องกัน 4. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ กำลัง 5. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม ไฟฟ้าแรงสูง ประกอบด้วย 5 ห้องปฏิบัติการ

3 ห้องปฏิบัติการเครื่องจักร ไฟฟ้า

4 1. ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรไฟฟ้า เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการ สอนวิชาเครื่องจักรไฟฟ้า และวิชาพื้นฐาน ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้นักศึกษาทราบ ถึงพื้นฐานของระบบไฟฟ้ากำลังและ พฤติกรรมของเครื่องจักรไฟฟ้าแบบต่างๆ

5 1. ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรไฟฟ้า ประกอบด้วยชุดทดลอง เช่น – ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และระบบไฟฟ้า 3 เฟส – วงจรแม่เหล็ก และคุณสมบัติของ วงจรแม่เหล็ก – หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และหม้อ แปลงไฟฟ้า 3 เฟส – เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง ประเภทต่างๆ – เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ ประเภทต่างๆ

6

7 ห้องปฏิบัติการส่องสว่าง

8 2. ห้องปฏิบัติการส่องสว่าง เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการ สอน วิชาวิศวกรรมส่องสว่าง รวมถึงใช้ใน การทำงานโครงงานของนักศึกษา และ ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

9 2. ห้องปฏิบัติการส่องสว่าง ประกอบด้วยชุดทดลอง เช่น - ชุดทดลองการกระจายแสงของโคม ไฟฟ้า - ชุดทดลองการเกิดแสงสว่างของ หลอดชนิดต่างๆ -Software ช่วยในการออกแบบโคม ไฟภายในอาคาร, โคมไฟถนน และโคมไฟ สนามกีฬา ตามมาตรฐาน CIE และกรมทาง หลวง

10 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กำลัง และระบบป้องกัน

11 3. ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง และระบบป้องกัน สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนวิชา Power System และ Power System Protection โดยเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจ ในระบบการผลิต, การส่งจ่ายในระบบ ไฟฟ้าแรงสูง, ระบบการจำหน่ายและการป้องกัน อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

12 3. ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง และระบบป้องกัน ภายในห้องปฏิบัติการประกอบไปด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจำนวนมาก อาทิ เช่น – ระบบการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – ระบบจำลองการผลิตส่งจ่ายและจำหน่าย ไฟฟ้า – การควบคุมระบบไฟฟ้า SCADA System – เครื่องทดสอบรีเลย์ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส – เครื่องทดสอบหม้อแปลงกระแส (Current Transformer) –Distance Relay, Differential Relay และ Over current Relay.

13

14 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ กำลัง

15 4. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เป็นห้องปฏิบัติการที่จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการ ประกอบการเรียนการสอนของภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับวิชา Power Electronics และ Electric Drives เพื่อใช้ศึกษาควบคู่กับ การศึกษาในภาคทฤษฎี

16 4. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ชุดทดลองได้ถูกออกแบบให้ควบคุมด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น - การควบคุม และการแปรรูปกำลังไฟฟ้า - เครื่องจักรไฟฟ้าในระบบการผลิตใน อุตสาหกรรม - เครื่องควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้า - ระบบขับเคลื่อนของรถไฟฟ้า - เครื่องควบคุมความร้อนด้วยไฟฟ้า - ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เป็น ต้น

17

18 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม ไฟฟ้าแรงสูง

19 5. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม ไฟฟ้าแรงสูง เป็นอาคารปฏิบัติการ สำหรับประกอบการเรียน การสอน สำหรับวิชา High Voltage Engineering ซึ่งจะประกอบด้วยชุดทดลอง พื้นฐานจนกระทั่งถึงชุด อุปกรณ์มาตรฐานขนาด ใหญ่เพื่อการทดสอบอุปกรณ์และทำการวิจัย ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง รวมทั้งจำลอง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า นอกจากนั้นได้จัดเตรียมความพร้อม เพื่อ รองรับการทดสอบมาตรฐานด้านการฉนวน, อุปกรณ์ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม

20 5. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรม ไฟฟ้าแรงสูง ภายในอาคารปฏิบัติการประกอบไปด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์จำนวนมากอาทิ เช่น -Multi-test Set AC/DC High-Voltage ขนาด 125 kV AC/15 kVA และ 300 kV DC/10 mA -Automatic Impulse High -voltage Test System ขนาด 400 kV/14 kJ - อุปกรณ์ทดสอบที่จัดสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานใน การทดสอบเทียบมาตรฐานอีกจำนวนมาก

21


ดาวน์โหลด ppt ห้องปฏิบัติการ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google