งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์รายการ ค้า และหลักการบันทึก บัญชี บทที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์รายการ ค้า และหลักการบันทึก บัญชี บทที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์รายการ ค้า และหลักการบันทึก บัญชี บทที่ 2

2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 1. ทราบถึงลักษณะของรายการค้า และ รายการที่ไม่ใช่รายการค้า 2. อธิบายสมการบัญชีได้ 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายการ ค้าที่มีผลต่อสินทรัพย์ หนี้สินและส่วน ของเจ้าของได้ 4. บันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ได้ 5. นำผลจากการวิเคราะห์รายการค้ามา บันทึกรายการใน สมุดบัญชีได้อย่างถูกต้อง

3 รายการค้า (Business Transaction) คือ รายการหรือเหตุการณ์ที่ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเงิน หรือสิ่งที่มีมูลค่าเป็นเงินระหว่าง กิจการกับบุคคลอื่น

4 ตัวอย่างรายการค้า การลงทุนด้วยเงินสด หรือ สินทรัพย์อื่น การซื้อสินทรัพย์ด้วยเงินสดหรือ เงินเชื่อ การซื้อสินค้าเพื่อนำมาไว้ขาย ด้วยเงินสด การซื้อสินค้าเพื่อนำมาไว้ขาย ด้วยเงินเชื่อ การจ่ายค่าใช้จ่ายของกิจการ ด้วยเงินสด การที่กิจการได้รับบริการจาก กิจการอื่นแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระ เงิน

5 ตัวอย่างรายการค้า ( ต่อ ) กิจการขายสินค้าเป็นเงินสด กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ กิจการให้บริการเป็นเงินสด กิจการให้บริการเป็นเงินเชื่อ เจ้าของกิจการนำสินทรัพย์ของ กิจการไปใช้ส่วนตัว กิจการกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือ จากบุคคลภายนอก กิจการจ่ายชำระหนี้ กิจการรับชำระหนี้

6 รายการที่ไม่ใช่รายการ ค้า (Non-Business Transaction) เจ้าของ กิจการทำ ความ สะอาดร้าน เจ้าของ กิจการจัด ตกแต่ง ร้านให้ สวยงาม รายการหรือ เหตุการณ์ที่ไม่ ก่อให้เกิดการ แลกเปลี่ยนเงิน หรือสิ่งที่มีค่าเป็น เงินของกิจการ

7 สมการบัญชี (Accounting Equation) สินทรัพ ย์ หนี้สิ น ส่วน ของ เจ้าข อง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หนิ้สิน และส่วนของเจ้าของ

8 การวิเคราะห์รายการค้า ( Business Transaction Analysis) การนำรายการค้าที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห์ ว่ามีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สินและ ส่วนของเจ้าของหรือไม่ อย่างไร เช่น รายการค้าสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของ 1. นำเงินสดมาลงทุนเพิ่มขึ้น ไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 2. ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ ( เครดิต ) เพิ่มขึ้น ไม่เปลี่ยนแปลง 3. ขายสินค้าเงินสดเพิ่มขึ้น ไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น

9 ตัวอย่างการวิเคราะห์รายการ ค้า 1. นายอัคนี นำเงินสดมาลงทุนสร้างฟาร์มวัวนม จำนวน 100 บาท สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลง 100 2. นายอัคนี ซื้อแม่วัวนม 2 ตัว ตัวละ 20 บาทเป็นเงิน เชื่อ สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลง 40

10 3. นายอัคนี จ่ายเงินสดชำระค่าแม่วัว 1 ตัว ตัวอย่างการวิเคราะห์รายการ ค้า สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลง 20 ผลสรุปรายการค้า สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลง 140204020100 12020100

11 ตัวอย่างการวิเคราะห์รายการ ค้า 1. นายอัคนี นำเงินสดมาลงทุนสร้างฟาร์มวัวนม จำนวน 100 บาท สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลง เงินสดทุน 2. นายอัคนี ซื้อแม่วัวนม 2 ตัว ตัวละ 20 บาทเป็นเงิน เชื่อ สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลง แม่วัวเจ้าหนี้

12 ตัวอย่างการวิเคราะห์รายการ ค้า 3. นายอัคนี จ่ายเงินสดชำระค่าแม่วัว 1 ตัว สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลง เงินสดเจ้าหนี้ ผลสรุปรายการค้า สินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลง เงินสด / แม่วัว เงินสดเจ้าหนี้ ทุน

13 หลักการบันทึกบัญชีคู่ เดบิต (Debit) แสดงความสัมพันธ์ของการ เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ การ ลดลงของหนี้สิน และการ ลดลงของส่วนของเจ้าของ เครดิต (Credit) แสดงความสัมพันธ์ของการ ลดลงของสินทรัพย์ การ เพิ่มขึ้นของหนี้สิน และการ เพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้าของ

14 เดบิต (Dr) สินทรั พย์เพิ่ม หนี้สิ นลด ส่วน ของ เจ้าขอ งลด เครดิต (Cr) สินทรั พย์ลด หนี้สิน เพิ่ม ส่วน ของ เจ้าขอ งเพิ่ม หลักการบันทึกบัญชีคู่

15 ตัวอย่างแบบฝึกหัด 2-1 Question ??


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์รายการ ค้า และหลักการบันทึก บัญชี บทที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google