งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

2 เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางในการดำรงชีวิต

3 “สมัยก่อนนี้ พอมีพอกิน สมัยนี้ชักจะไม่ พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนมีความพอเพียงได้ ให้ พอเพียง นี้ ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่า..พอ..” (พระราชดำรัสฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม พ.ศ.2541 ) พระราชดำรัสฯ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

4 ความพอเพียงนี้ อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง พระราชดำรัส ( ๔ ธ. ค. ๒๕๔๑ ) พอเพียง คือ ไม่ เบียดเบียน

5 เป้าประสงค์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการ ปฏิบัติทุกระดับ ครอบครัว ชุมชน และรัฐบาล แนวทางของทาง สายกลาง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญา ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของ ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อ โลกยุคโลกาภิวัตน์

6 หลักความพอเพียง ความ พอประมาณ ความมี เหตุผล การมี ภูมิคุ้มกันต่อ ผลกระทบ จากการ เปลี่ยนแปลง ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน

7 เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียง เงื่อนไขหลักวิชา เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขการดำเนินชีวิต ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ นำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ ดำเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจใน ทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนิน ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ

8 ประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สมดุลและพร้อม ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก ภายนอกได้เป็นอย่างดี

9 องค์ประกอบของปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิ ด หลักก าร เงื่อนไ ข เป้า ประสง ค์ ทางสายกลาง ในการดำรงชีวิต / การปฏิบัติตนในทุก ระดับ ( ครอบครัว / ชุมชน / รัฐ ) และการ พัฒนา / บริหารประเทศ พอประมา ณ มีเหตุผล มี ภูมิคุ้มกัน ความรอบ รู้ คุณธรรม การดำเนิน ชีวิต ความรู้ในตัวคน ในหลักวิชา รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร มี สติ สังคมอยู่ดีมีสุข “ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ”

10 หลักของความพอประมาณ ( พอดี ) 5 ประการ พอดีด้าน จิตใจ เข้มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอม คำนึงถึงประโยชน์ ส่วนรวม พอดีด้าน สังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล รู้รักสามัคคี สร้าง ความเข้มแข็งให้ครอบครัว และชุมชน พอดีด้าน ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาด รอบคอบ และเกิดความ ยั่งยืนสูงสุด พอดีด้าน เทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อ ความต้องการ เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและ ส่วนรวม และพัฒนาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน พอดีด้าน เศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดำรงชีวิต อย่างพอควร พออยู่ พอกิน สมควร ตามอัตตาภาพและฐานะของตน

11 หลักของความมีเหตุผล ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดความฟุ่มเฟือย ในการดำรงชีพ ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขัน ในทางการค้าขาย หาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ปฏิบัติตนในทางที่ดี ลด เลิก สิ่งยั่วยุกิเลสให้ หมดสิ้นไป พยายามเพิ่มพูนรักษาความดีที่มีอยู่ ให้งอกงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

12 หลักของความมีภูมิคุ้มกัน มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน และแบ่งปัน


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google