งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ บริโภ ค สิ่ง ฟุ่มเฟือ ย สิ่งจำเป็ น. ฟุ่มเฟือย หมายถึง อุปสงค์ สูงเกินกว่าอัตราส่วนของ รายได้ ความ ต้องการ รายได้ D S ทุกอย่างที่อยู่นอกเหนือจากความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ บริโภ ค สิ่ง ฟุ่มเฟือ ย สิ่งจำเป็ น. ฟุ่มเฟือย หมายถึง อุปสงค์ สูงเกินกว่าอัตราส่วนของ รายได้ ความ ต้องการ รายได้ D S ทุกอย่างที่อยู่นอกเหนือจากความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ บริโภ ค สิ่ง ฟุ่มเฟือ ย สิ่งจำเป็ น

2 ฟุ่มเฟือย หมายถึง อุปสงค์ สูงเกินกว่าอัตราส่วนของ รายได้ ความ ต้องการ รายได้ D S ทุกอย่างที่อยู่นอกเหนือจากความ จำเป็น คือ สิ่งฟุ่มเฟือย

3 รู้จักลดขนาดความ ต้องการลง เพื่อความ อยู่รอดของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

4 การ บริโภค สิ่งเสพ ปรนเปรอ สิ่งมีคุณค่า มี ประโย ชน์ บำบัดความ ต้องการ รู้จักบริโภค ฉลาด บริโภค

5 ความต้องการ ไร้ ขอบเขตจำกัด ชอบไม่ ชอบ ความรู้สึก

6 การ บริโภ ค คุณค่า เทียม คุณค่า แท้

7 คนโง่ ยึดถือถ้อยคำ จึงได้แต่ความจำอัน ฉาบฉวย คนฉลาด ดูดซับ ความหมายของถ้อยคำ จึงได้ความเข้าใจอัน ลึกซึ้ง คนเจ้าปัญญา กลั่นคุณค่าแห่ง ความหมายเป็นคุณสมบัติแห่งตน จึงได้พัฒนาการอันยิ่งใหญ่ คุณค่าแท้

8 หลักการแสวงหา ทรัพย์ อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความ ขยัน ( ขยันหา ) อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการ รักษา ( รู้จักเก็บ ) กัลยาณมิตตตา มีเพื่อนที่ดี สมชีวิตา ใช้ชีวิตสม่ำเสมอ ประกอบอาชีพในทางที่ชอบ : สัมมาอาชีวะ การงานที่ไม่มีโทษ ไม่มีเวรภัย ต่อใคร

9 มิจฉาวณิชชา คือ การค้าขายที่ผิด หรือไม่ชอบธรรม หมายถึง บุคคลไม่ควรค้าขายสิ่งเหล่านี้ ซึ่งถือว่าเป็น อันตรายต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสัตว์และต่อสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย สัตถวณิชชา คือ การขายอาวุธ ได้แก่ อาวุธปืน อาวุธเคมี ระเบิด นิวเคลียร์ อาวุธอื่น ๆ เป็นต้น อาวุธเหล่านี้หากมี เจตนาเพื่อทำร้ายกัน จะก่อให้เกิดการทำลายล้างซึ่งกัน และกัน โลกจะไม่เกิดสันติสุข สัตตวณิชชา หมายถึง การค้าขายมนุษย์ ได้แก่ การค้า ขายเด็ก การค้าทาส ตลอดจนการใช้แรงงานเด็กและสตรี อย่างทารุณ มังสวณิชชา หมายถึง ค้าขายสัตว์ สำหรับฆ่าเพื่อเป็น อาหารเป็นการส่งเสริมให้ทำผิดศีลข้อที่ 1 คือการฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต มัชชวณิชชา หมายถึง การค้าขายน้ำเมา ตลอดจนการค้า สารเสพติดทุกชนิด วิสวณิชชา หมายถึง การค้าขายยาพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อ ผู้ใช้ รวมทั้งเป็นอันตรายต่อสัตว์

10 เว้นทางแห่งความเสื่อม ( อบายมุข ) ไม่เอาโรงแรมเป็นบ้าน เอา ภัตตาคารเป็นครัว อยากได้ แต่ ไม่อยากทำ

11 การบริหารทรัพย์ใน พุทธศาสนา ฝากออมสิน ฝังดิน ไว้ ใช้หนี้ เก่า ให้เขากู้ และทิ้งสู่ เหว พุทธวิธีบริหาร Buddhist Style in Management

12

13 ความสันโดษเป็นยอด แห่งทรัพย์ ความสันโดษ คือ เคล็ดลับ ของความสุข ยินดีในสิ่งที่มีอยู่ คือ ทำจิตให้พอใจภาวะ รอบตัวในปัจจุบันได้ ซ่อนอยู่ในตัวเรา ไม่ต้องไป แสวงหานอกตัวเรา

14 จริง เช่นนั้น สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การ บริโภ ค สิ่ง ฟุ่มเฟือ ย สิ่งจำเป็ น. ฟุ่มเฟือย หมายถึง อุปสงค์ สูงเกินกว่าอัตราส่วนของ รายได้ ความ ต้องการ รายได้ D S ทุกอย่างที่อยู่นอกเหนือจากความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google