งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่... 1... บท นำ.... ความหมายของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพ หมายถึง ผลรวมหรือการ ผสมผสานการแสดงออกของบุคคล ทั้ง ลักษณะภายนอก และลักษณะภายใน ทั้งด้านอารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่... 1... บท นำ.... ความหมายของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพ หมายถึง ผลรวมหรือการ ผสมผสานการแสดงออกของบุคคล ทั้ง ลักษณะภายนอก และลักษณะภายใน ทั้งด้านอารมณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่... 1... บท นำ...

2 ความหมายของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพ หมายถึง ผลรวมหรือการ ผสมผสานการแสดงออกของบุคคล ทั้ง ลักษณะภายนอก และลักษณะภายใน ทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลทำให้บุคคลนั้นมีความ แตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ ทั้งในด้าน รูปร่างหน้าตากิริยามารยาท การแต่ง กาย จิตใจ และความคิด อันส่งผลกระทบ ต่อความรู้สึกของบุคคลรอบข้างให้เกิด การยอมรับหรือไม่ยอมรับนั่นเอง

3 ความสำคัญของบุคลิกภาพที่ดี บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีนั้นอาจจะมา จากผู้ที่มีสุขภาพจิตดีเป็นอันดับแรก เพราะสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามที่ เป็นจริงอย่างถูกต้อง ไม่ต่อต้าน และ สามารถประพฤติตนได้คงเส้นคงวา นั่น คือการเป็นบุคคลที่สามารถปรับตัวได้ดี ซึ่งการที่บุคคลมีบุคลิกภาพดีเป็นผลต่อ การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมี ลักษณะของจิตที่ดี

4 บุคคลที่มีบุคลิกภาพสมบูรณ์มีลักษณะดังนี้ ( สถิต วงศ์สวรรค์, 2540, หน้า 215-216) 1. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 2. ท่าทางสง่า ลักษณะท่าทางดี มีลักษณะทางร่างกายสง่า กระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไว 3. เป็นคนมีเหตุมีผล ละเอียด สุขุมรอบคอบ 4. อารมณ์ดี อารมณ์มั่นคง ร่าเริงแจ่มใส 5. สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และสังคมได้ดี 6. มีความอดทน มีกำลังใจ กล้าเผชิญปัญหา โดยไม่หวั่นไหวง่ายๆ 7. มองโลกในแง่ดี มองทุกสิ่งเป็นความดี และสวยงาม

5 8. เป็นตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 9. ยอมรับความเป็นจริง มองโลกตามความเป็นจริง 10. ความสุภาพเรียบร้อย ทั้งกิริยา วาจา 11. ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 12. สงบเสงี่ยม รู้จักอดกลั้น 13. มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ รักความก้าวหน้า

6 องค์ประกอบของบุคลิกภาพ 1. รูปร่างหน้าตา (Body) 2. ความสามารถ (Ability) 3. สติปัญญา (Intelligence 4. ความคล่องแคล่งว่องไว (Mobility) 5. การแสดงตน (Self Expression)

7 บุคลิกภาพนั้นสามารถจำแนกออกเป็น 3 ส่วน 1. บุคลิกภาพทางกาย 2. บุคลิกภาพทางวาจา 3. บุคลิกภาพทางใจ

8 ดัชนีชี้วัดบุคลิกภาพ 1. คำพูดที่สื่อความรู้สึกนึกคิด 2. อากัปกิริยาที่แสดงออก 3. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ

9 แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ 1. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Internal personality) 2. การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก (External personality)

10 กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ การสำรวจ ตนเอง การรู้จัก ตนเอง การ ปรับปรุง ตนเอง การ ประเมินผ ล

11

12 THE END บทที่ 1


ดาวน์โหลด ppt บทที่... 1... บท นำ.... ความหมายของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพ หมายถึง ผลรวมหรือการ ผสมผสานการแสดงออกของบุคคล ทั้ง ลักษณะภายนอก และลักษณะภายใน ทั้งด้านอารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google