งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่... 1 ...บทนำ....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่... 1 ...บทนำ...."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่... 1 ...บทนำ...

2 ความหมายของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ หมายถึง ผลรวมหรือการผสมผสานการแสดงออกของบุคคล ทั้งลักษณะภายนอก และลักษณะภายใน ทั้งด้านอารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลทำให้บุคคลนั้นมีความแตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ ทั้งในด้านรูปร่างหน้าตากิริยามารยาท การแต่งกาย จิตใจ และความคิด อันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของบุคคลรอบข้างให้เกิดการยอมรับหรือไม่ยอมรับนั่นเอง

3 ความสำคัญของบุคลิกภาพที่ดี
บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีนั้นอาจจะมาจากผู้ที่มีสุขภาพจิตดีเป็นอันดับแรกเพราะสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามที่เป็นจริงอย่างถูกต้อง ไม่ต่อต้าน และสามารถประพฤติตนได้คงเส้นคงวา นั่นคือการเป็นบุคคลที่สามารถปรับตัวได้ดี ซึ่งการที่บุคคลมีบุคลิกภาพดีเป็นผลต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีลักษณะของจิตที่ดี

4 บุคคลที่มีบุคลิกภาพสมบูรณ์มีลักษณะดังนี้
(สถิต วงศ์สวรรค์, 2540, หน้า ) 1.สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 2.ท่าทางสง่า ลักษณะท่าทางดี มีลักษณะทางร่างกายสง่า กระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไว 3.เป็นคนมีเหตุมีผล ละเอียด สุขุมรอบคอบ 4.อารมณ์ดี อารมณ์มั่นคง ร่าเริงแจ่มใส 5.สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และสังคมได้ดี 6.มีความอดทน มีกำลังใจ กล้าเผชิญปัญหา โดยไม่หวั่นไหวง่ายๆ 7.มองโลกในแง่ดี มองทุกสิ่งเป็นความดี และสวยงาม

5 8. เป็นตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
9. ยอมรับความเป็นจริง มองโลกตามความเป็นจริง 10. ความสุภาพเรียบร้อย ทั้งกิริยา วาจา 11. ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 12. สงบเสงี่ยม รู้จักอดกลั้น 13. มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ รักความก้าวหน้า

6 องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
รูปร่างหน้าตา (Body) 2. ความสามารถ (Ability) 3. สติปัญญา (Intelligence 4. ความคล่องแคล่งว่องไว (Mobility) 5. การแสดงตน (Self Expression)

7 บุคลิกภาพนั้นสามารถจำแนกออกเป็น 3 ส่วน
1.บุคลิกภาพทางกาย 2.บุคลิกภาพทางวาจา 3.บุคลิกภาพทางใจ

8 ดัชนีชี้วัดบุคลิกภาพ
1. คำพูดที่สื่อความรู้สึกนึกคิด 2. อากัปกิริยาที่แสดงออก 3. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ

9 แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ
1. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Internal personality) 2. การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก (External personality)

10 กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ
การสำรวจตนเอง การรู้จักตนเอง การปรับปรุงตนเอง การประเมินผล

11

12 THE END บทที่1


ดาวน์โหลด ppt บทที่... 1 ...บทนำ....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google