งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UTCC ERP SAP Solution Roadmap University of Thai Chamber of Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UTCC ERP SAP Solution Roadmap University of Thai Chamber of Commerce."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UTCC ERP SAP Solution Roadmap University of Thai Chamber of Commerce

2 SAP for Higher Education & Research Profile © SAP 2008 / Page 2 SAP has the most complete and integrated solution offering for Higher Education & Research Institutions University Business ScenariosSelect Customers Total Customers Student Lifecycle Management Recruitment and Admissions, Student Information Management, Academic Advising 80+ Research Management Research Proposal Development, Research Project Execution 20+ Financial Excellence Enterprise Management, Financials, Controlling 400+ Best People and Talent Human Resource Management 200+ Strategic IT SAP NetWeaver Platform 400+

3 ERP. Project UTCC ERP Project

4 SAP Solutions for Higher Education & Research Differentiation and Business Innovation for top line growth Analytics Insight Into the Educational Enterprise SAP for HER Administration Customer Relationship Management (CRM) Supplier Relationship Management (SRM) Plant Maintenance Human Capital Management (HCM) Research Grants Management Environmental Health & Safety Product Lifecycle Management (PLM) xRPM Teaching and Learning Student Lifecycle Management Productivity and Efficiency for bottom line growth Enterprise Data Management Build the Foundation for Integration and Collaboration © SAP 2008 / Page 4 Enterprise Resource Management Build the Foundation for Transaction Processing Financials & Budgeting, Asset Mgmt, Procurement & Inventory Phase I Phase III Phase II

5 © SAP 2009 / Page 5 UTCC ERP SAP Solution Roadmap for UTCC SAP CRM – Student Recruitment Campaign Setup Correspond ence Report Integration With SAP CM and ERP SAP Campus Management SLCM Student Accounting SAP ERP Financials & Budgeting Procurement & Inventory 6 months 12 months 6 months SAP Business Objects SAP ERPSAP Campus ManagementSAP CRM

6 –Financial Accounting (GL, AP, AR, Fix Asset) –Controlling (ระบบบัญชีบริหาร) –Fund Management (ระบบงบประมาณ) –Procurement and Inventory Management (ระบบ จัดซื้อและระบบสินค้าคงคลัง) UTCC ERP Application components Phase I

7 ภาพรวมการทำงาน ERP Phase I ของมหาวิทยาลัย

8 e-Portfolio

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Thank You

18 ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบงบประมาณ 1ภาพการวางแผนและงบประมาณในระบบงานงบประมาณ 2ข้อมูลหลักระบบงบประมาณ 3การวางแผนงบประมาณ 4การจัดทำงบประมาณ, โอนงบประมาณ,เพิ่ม-ลด, กันเงิน 5การยกยอดรายการคงค้าง 6การยกยอดงบประมาณคงเหลือ 7รายงานงบประมาณ Budget Structure Commitment Item Fund Center Fund Functional Area

19 การจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมงบประมาณ 1ข้อมูลหลักผู้ขาย (Vendor Master) และรายการสินค้า (Material Master) 2การสร้างใบขอซื้อขอจ้าง 3การอนุมัติใบขอซื้อขอจ้าง 4การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 5การอนุมัติใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 6การบันทึกรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ จากการจัดซื้อ 7การบันทึกใบกำกับสินค้า 8รายงานในระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง

20 ระบบงานพัสดุ 1การรับพัสดุจากการบริจาค 2การเบิกจ่ายวัสดุ 3การโอนพัสดุระหว่างหน่วยงาน 4การประมวลผล MRP 5การตรวจนับสต็อก 6รายงานระบบงานพัสดุ

21 ระบบการเงินจ่าย ข้อมูลหลัก 1การสร้างแบบขอสร้างผู้ขายในระบบ GFMIS การบันทึกรายการตั้งหนี้โดยไม่ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง (ใบขอเบิก) 2การเบิกเงิน (ค่าใช้จ่ายต่างๆ) 3การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน) 4การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร การทำจ่าย 5พิมพ์ใบขออนุมัติจ่าย 6การจ่ายชำระหนี้เงินแผ่นดิน (GFMIS Interface) 7การจ่ายชำระหนี้แบบปกติ 8การพิมพ์เช็ค 9การพิมพ์ใบสำคัญจ่าย

22 ระบบการเงินรับ 1ข้อมูลหลักลูกหนี้ 2การบันทึกตั้งหนี้ลูกหนี้ 3การรับเงินงบประมาณแผ่นดิน 4การส่งคืนเงินงบประมาณแผ่นดิน 5การรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย (มีการตั้งหนี้ลูกหนี้) 6การรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย (เงินเบ็ดเตล็ด) 7รายงานระบบการเงินรับ 8การเชื่อมต่อกับระบบทะเบียนนักศึกษา

23 ระบบบริหารสินทรัพย์ 1ข้อมูลหลักสินทรัพย์ 2การบันทึกรับครุภัณฑ์จากการบริจาค 3การโอนย้ายครุภัณฑ์ระหว่างหน่วยงาน 4การจำหน่ายครุภัณฑ์ 5การ Run โปรแกรมคำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคา 6สินทรัพย์ระหว่างทาง/ก่อสร้าง 7รายงานระบบบริหารสินทรัพย์

24 ระบบบัญชีแยกประเภท 1การบันทึกรายการปรับปรุง 2การบันทึกรายการบัญชีโดยใช้ตัวแบบการกำหนดบัญชี 3การบันทึกรายการรายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและรายได้รับล่วงหน้า 4การบันทึกรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ 5การกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 6รายงานในระบบบัญชีแยกประเภท

25 ระบบบัญชีต้นทุน (บัญชีบริหาร) 1ข้อมูลหลัก 2วงรอบการปันส่วน (เกณฑ์การปันส่วน) 3การบันทึกเลขหลักทางสถิติ (ค่าถ่วงน้ำหนัก) 4การปันส่วนต้นทุน 5รายงานต้นทุน

26 UTCC ERP Phase II & III - SLCM - CRM


ดาวน์โหลด ppt UTCC ERP SAP Solution Roadmap University of Thai Chamber of Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google