งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง และ อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถแสดง ความ คิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง และ อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถแสดง ความ คิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง และ อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถแสดง ความ คิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความคิด รวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดย การพูดและ การเขียน มาตรฐาน ต 2.1 แสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา ตัวชี้วัด 1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล และสิ่งใกล้ตัวง่ายๆ 2. อธิบาย ประวัติ ความเป็นมา ความ เชื่อและเหตุผลของขนบธรรมเนียม ประเพณี ของเจ้าของภาษา

4

5 คำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้ คำถาม สร้างพลัง คิด เราสามารถนำข้าวสาลีไปดัดแปลง ทำอาหารจีนชนิดไหนได้บ้าง คำถาม ประจำ หน่วย ข้าวสาลีมีความสำคัญต่อชีวิตของคน จีนหรือไม่ คำถาม ประจำบท ข้าวสาลีคืออะไร ข้าวสาลีมีประโยชน์อย่างไร ข้าวสาลีนำไปทำอะไรได้บ้าง ข้าวสาลีเกี่ยวข้องกับแป้งสาลีหรือไม่

6

7


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง และ อ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และสามารถแสดง ความ คิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google