งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้ โดย บรรพต พิจิตรกำเนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้ โดย บรรพต พิจิตรกำเนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้ โดย บรรพต พิจิตรกำเนิด

2 ความหมายของคำว่า “พฤติกรรม”, “พฤติกรรมผู้บริโภค”  การกระทำ หรือ อาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพื่อ ตอบสนองต่อสิ่งเร้า (พจนานุกรม 2552)  กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระทำเพื่อให้ได้สินค้า หรือบริการ  กระบวนการตัดสินใจ และกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อมีการ ประเมินการได้มา การใช้ หรือการซื้อสินค้าและบริการ (Loudon & Bitta)  กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระทำเมื่อได้รับ บริโภคสินค้า และจัดการกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่ได้รับ (Blackwell)

3 การได้รับมา ๐ ผู้ใช้จัดหาผลิตภัณฑ์มาด้วยวิธี ใด? ๐ ผู้ใช้ชำระเงินด้วยวิธีการใด? ๐ ผู้ใช้ได้รับผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการ ใด? ๐ รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นแบบใด? การได้รับมา ๐ ผู้ใช้จัดหาผลิตภัณฑ์มาด้วยวิธี ใด? ๐ ผู้ใช้ชำระเงินด้วยวิธีการใด? ๐ ผู้ใช้ได้รับผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการ ใด? ๐ รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นแบบใด? การบริโภค ๐ ผู้ใช้ทำการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น อย่างไร? ๐ การใช้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น ณ ที่ใด? ๐ วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นไป ตามคำแนะนำการใช้งานที่มีมา พร้อมผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน หรือไม่? ๐ ผลการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่า พอใจหรือไม่? การบริโภค ๐ ผู้ใช้ทำการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น อย่างไร? ๐ การใช้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น ณ ที่ใด? ๐ วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นไป ตามคำแนะนำการใช้งานที่มีมา พร้อมผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน หรือไม่? ๐ ผลการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่า พอใจหรือไม่? การจัดการ ๐ ผู้ใช้มีวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมาอย่างไร? ๐ เพราะเหตุใดผู้ใช้จึงเลิกใช้ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไป? ๐ ผู้ใช้นำผลิตภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้ หรือนำไปแปรรูปให้สามารถใช้ ประโยชน์ได้หรือไม่? อย่างไร? ๐ ผู้ใช้ดำเนินการอย่างไรหลังจาก ใช้งานผลิตภัณฑ์? การจัดการ ๐ ผู้ใช้มีวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมาอย่างไร? ๐ เพราะเหตุใดผู้ใช้จึงเลิกใช้ ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ไป? ๐ ผู้ใช้นำผลิตภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้ หรือนำไปแปรรูปให้สามารถใช้ ประโยชน์ได้หรือไม่? อย่างไร? ๐ ผู้ใช้ดำเนินการอย่างไรหลังจาก ใช้งานผลิตภัณฑ์? ผู้ใช้ สารสนเทศสารสนเทศ แนวคิดของ Blackwell

4 ลักษณะของผู้ใช้  บุคคลที่มีความสามารถในการซื้อ (ability to buy) โดยผู้ใช้ จะต้องมีความเต็มใจในการซื้อ (willingness to buy) สินค้า หรือบริการ  ปัญหาอย่างหนึ่งที่มักพบเห็นได้ คือ ผู้ใช้จัดหาสารสนเทศโดยไม่ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้การได้รับสารสนเทศไปนั้นไม่ตรงต่อ ความต้องการ ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  ผู้ใช้เองก็จำเป็นต้องเป็นนักวางแผนในการจัดหาสารสนเทศ มักจะเกิดกับผู้ใช้ที่มีความจำเป็นต้องใช้สารสนเทศที่มีลักษณะ เฉพาะตัว มีความจำเป็นโดยตรงต่องานที่รับผิดชอบ

5 ผู้ใช้คือใคร ???  ผู้ใช้บริการภายในองค์การ?  ผู้ใช้บริการภายนอกองค์การ?

6 ผู้ใช้ในทาง “การตลาด”  ผู้ใช้ที่ยังไม่ใช่ผู้ใช้แท้จริง – ไม่มีความต้องการในสินค้า ไม่ ซื้อสินค้าแน่นอน  ผู้ใช้ที่มีศักยภาพ – ไม่มีความต้องการในสินค้า แต่อาจซื้อ สินค้าเมื่อมีแรงจูงใจ  ผู้ใช้ที่แท้จริง – มีความต้องการในสินค้า อย่างไรก็ซื้อ

7 สิ่งที่ควรพิจารณาจากของพฤติกรรมผู้ใช้ หมายถึง ลักษณะเบื้องต้นของผู้ใช้ที่ส่งผลต่อการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ  พฤติกรรมผู้ใช้เกิดจากแรงจูงใจ – มาจากความต้องการภายในแต่ละบุคคล และสิ่ง เร้าจากภายนอก มาบรรจบกันในเวลาที่เหมาะสม  พฤติกรรมผู้ใช้จะแสดงออกด้วยกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้น – การแสวงหาข้อมูลเพิ่ม (ถามเพื่อน หาข้อมูลทางเน็ต สอบถามจากร้านค้า ฯลฯ)  พฤติกรรมผู้ใช้เป็นกระบวนการ - ก่อนซื้อ ขณะที่ซื้อ หลังซื้อ  พฤติกรรมผู้ใช้มีความแตกต่างกันในเรื่องเวลา และความสลับซับซ้อน - ช่วงเวลาที่ ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป

8 สิ่งที่ควรพิจารณาจากของพฤติกรรมผู้ใช้  พฤติกรรมผู้ใช้เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนต่าง ๆ มากมาย – มีกลุ่มคนมากมายที่มีความ เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อพฤติกรรม (เพื่อน พ่อ-แม่ ผู้จำหน่าย ผู้ผลิต ฯลฯ)  พฤติกรรมผู้ใช้ได้รับอิทธิพลจากภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก – การ ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง มีผลมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว  พฤติกรรมผู้ใช้แต่ละคนมีความแตกต่างกัน - ปัจจัยเรื่อง เพศ อายุ การศึกษา มีผล ต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกัน

9 ทำไมต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้  เสริมคุณค่าให้แก่เรา ในฐานะที่เราก็เป็นผู้ใช้คนหนึ่ง ในบาง สถานการณ์  ในฐานะเป็นผู้ผลิตสารสนเทศ หรือผู้ให้บริการ จำเป็นต้องเข้าใจ บุคคลอื่น เข้าใจปัญหา และนำไปสู่การพัฒนาสิ่งใหม่ที่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม  ในฐานะเป็นผู้บริหาร จำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อ นำไปเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการทำ ธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt LOGO ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้ โดย บรรพต พิจิตรกำเนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google