งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฟัง การฟัง คือ การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน เป็นการรับรู้สารทาง หู ในชีวิตประจำวันของ เรา เราใช้เวลาในการฟัง ทั้งที่ฟังจากบุคคลโดยตรง และ ฟังจากจากสื่ออิเล็คทรอนิคส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฟัง การฟัง คือ การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน เป็นการรับรู้สารทาง หู ในชีวิตประจำวันของ เรา เราใช้เวลาในการฟัง ทั้งที่ฟังจากบุคคลโดยตรง และ ฟังจากจากสื่ออิเล็คทรอนิคส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฟัง การฟัง คือ การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน เป็นการรับรู้สารทาง หู ในชีวิตประจำวันของ เรา เราใช้เวลาในการฟัง ทั้งที่ฟังจากบุคคลโดยตรง และ ฟังจากจากสื่ออิเล็คทรอนิคส์ เรา เราใช้เวลาในการฟัง ทั้งที่ฟังจากบุคคลโดยตรง และ ฟังจากจากสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ต่างๆ เพราะข่าวสาร ความรู้และศิลปะวิทยาการต่างๆ ที่มนุษย์ ถ่ายทอดกันตั้งแต่สมัยโบราณ ต่างๆ เพราะข่าวสาร ความรู้และศิลปะวิทยาการต่างๆ ที่มนุษย์ ถ่ายทอดกันตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบัน ยังใช้วิธีการพูดอธิบายให้ฟังแม้จะมีหนังสือ บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วตาม จนถึงปัจจุบัน ยังใช้วิธีการพูดอธิบายให้ฟังแม้จะมีหนังสือ บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วตาม

2 ทราบความหมายแล้วมาศึกษาหลักการฟังที่ดี หลักการฟังที่ดี การฟังที่ดีมีหลักสำคัญคือ  1. ฟังให้ตรงตามความมุ่งหมาย โดยทั่วไป แล้ว หลักการฟังมีความ มุ่งหมาย หลัก 3 ประการ หลักการฟังมีความ มุ่งหมาย หลัก 3 ประการ 1.1 ฟังเพื่อความ เพลิดเพลิน ได้แก่ การฟังเรื่องราวที่สนุกสนาน 1.1 ฟังเพื่อความ เพลิดเพลิน ได้แก่ การฟังเรื่องราวที่สนุกสนาน 1.2 ฟังเพื่อความรู้ ได้แก ่ การฟัง เรื่องราวทางวิชาการ ข่าวสารและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 1.3 ฟังเพื่อให้ได้คติชีวิตหรือความจรรโลง ใจ ได้แก่ การฟังที่ก่อให้เกิดสติปัญญา ความสุขุม และวิจารณญาณเพื่อเชิดชูจิตใจให้สูงขึ้น ประณีตขึ้น 1.2 ฟังเพื่อความรู้ ได้แก ่ การฟัง เรื่องราวทางวิชาการ ข่าวสารและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 1.3 ฟังเพื่อให้ได้คติชีวิตหรือความจรรโลง ใจ ได้แก่ การฟังที่ก่อให้เกิดสติปัญญา ความสุขุม และวิจารณญาณเพื่อเชิดชูจิตใจให้สูงขึ้น ประณีตขึ้น

3  2. ฟังโดยมีความพร้อม ความพร้อมใน ที่นี้ หมายถึง ความพร้อมทั้งร่างกายและ จิตใจ และความพร้อมทางสติปัญญา ความพร้อมทางร่างกาย หมายถึง การ มีสุขภาพทางร่างกายเป็นปกติ ไม่ เหนื่อย ไม่อิดโรย ความพร้อมทางจิตใจ หมายถึง การ มีพื้นฐานความรู้ความ เข้าใจอย่าง เพียงพอ

4  3. ฟังโดยมีสมาธิ  3. ฟังโดยมีสมาธิ  หมายถึง ฟังด้วยความตั้งใจ มั่น จดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟัง ไม่ ปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปที่ อื่น

5  4. ฟังด้วยความ กระตือรือร้น ผู้ที่ฟัง ด้วยความกระตือรือร้น มักจะเป็นผู้ฟังที่มองเห็น ประโยชน์หรือเห็น คุณค่า จึงสนใจเรื่องที่ ตนจะฟัง 5. ฟังโดยไม่ อคติ ผู้ฟังโดยไม่อคติ ต้องพิจารณาให้ละเอียด ถี่ถ้วน ไม่เป็นโทษแก่ ผู้อื่น  http://www.thaigoodvi ew.com/library/teachers how/pechburi/marina_w isan/work1.html  http://www.thaigoodvi ew.com/library/teachers how/pechburi/marina_w isan/work1.html


ดาวน์โหลด ppt การฟัง การฟัง คือ การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน เป็นการรับรู้สารทาง หู ในชีวิตประจำวันของ เรา เราใช้เวลาในการฟัง ทั้งที่ฟังจากบุคคลโดยตรง และ ฟังจากจากสื่ออิเล็คทรอนิคส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google