งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือหนังสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือหนังสือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือหนังสือ
หนังสือคือเพื่อนเรา รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือหนังสือ ในปัจจุบันเรานิยมส่งลูกหลานไปโรงเรียนเพื่อเรียนรู้วิทยาการต่างๆแต่การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ จำเป็นที่จะต้องอาศัยการอ่านหนังสืออื่นๆหลายประเภท เพื่อช่วยเสริมสร้างทางด้านสติปัญญาให้เพิ่มมากขึ้น หนังสือนับเป็นแหล่งความรู้ ความคิด ตลอดจนวิทยาการแขนงต่างๆทุกด้าน ดังคำขวัญเนื่องในงานสัปดาห์หนังสือประจำปี พ.ศ ว่า “รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือหนังสือ” การอ่านหนังสือมีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้อย่างมาก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการอ่านมักจะได้รับความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ที่ใฝ่ใจในการเรียนรู้จึงต้องรู้หลักของการอ่านและจะต้องฝึกฝนอ่านอยู่เสมอจึงจะได้รับประโยชน์จากการอ่านได้สมความต้องการ

2 การฝึกตนเองให้เป็นนักอ่านที่ดี
1. รักการอ่าน อ่านหนังสือทุกชนิด อ่านบ่อยจนเป็นกิจวัตร 2.รู้จักประเภทและส่วนประกอบของหนังสือ จะช่วยให้รู้จักเลือก หนังสือและเข้าใจลักษณะเนื้อหาของหนังสือได้ดียิ่งขึ้น

3 การฝึกตนเองให้เป็นนักอ่านที่ดี
3.มีสมาธิในการอ่าน จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้ 4. อ่านด้วยอัตราความเร็วที่ต่างกันแล้วแต่ชนิดของหนังสือ

4 5. พัฒนาการอ่านให้เร็วขึ้น
6. ควรสรุปหลังการอ่านด้วยภาษาของตนเอง 7. ฝึกบุคลิกภาพในการอ่านที่ดี 8. มีมารยาทในการอ่าน

5 9. เปิดพจนานุกรมเสมอเมื่อพบคำที่ไม่เข้าใจ ความหมาย
10. สร้างภาพพจน์ที่เกิดขึ้นตามเรื่องที่อ่านในใจ

6 11. ขณะอ่านตั้งคำถามไว้ในใจ และพยายามหาคำตอบ
12. อ่านในที่มีแสงสว่างพอเหมาะ หนังสือควรอยู่ห่างประมาณ นิ้ว และหยุดพักสายตาบ้าง 13. อ่านหนังสือทุกประเภท และแยกให้ออกว่าเล่มไหนอยู่ในประเภทใด

7 14. มีวิจารณญาณในการอ่าน
15. รู้จักเลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่า 16. ควรนำข้อความที่อ่านมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น


ดาวน์โหลด ppt รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือหนังสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google