งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

D-I-A-L-O-G-U-E ไดอะล็อค : สุนทรียสนทนา การสนทนาอย่างมี สมาธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "D-I-A-L-O-G-U-E ไดอะล็อค : สุนทรียสนทนา การสนทนาอย่างมี สมาธิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 D-I-A-L-O-G-U-E ไดอะล็อค : สุนทรียสนทนา การสนทนาอย่างมี สมาธิ

2 ไดอะล็อค • สนทนาที่เป็นการพูดคุยกันภายในกลุ่มเพื่อสร้างความรู้ • กระบวนการเชื่อมโยงความคิดที่กระจายอยู่ ให้เกดพลัง • สำรวจเข้าไปในความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ • เปิดรับความรู้สึกของทุกคน

3 แก่นแท้ของสุนทรียสนทนา สมดุล / ผ่อนคลาย ตระหนักต่อจุดยืนอื่น - ต่อการ เข้าถึงได้ไม่หมด เท่าทันกรอบความคิดที่เชื่อ ว่าจริง ละวางภาพลักษณ์ อำนาจ การ รอบงำ ความรู้สึก ความคิด หลากหลาย แสดงตน Respecting เคารพ ปันพื้นที่ สำหรับมุมมองที่ หลากหลาย ไม่ก้าวก่ายการ ปกป้องความ แม่นยำและ เหมาะสม Deep listening ฟังอย่างลึกซึ้ง นอก / ใน Suspending ทดแขวนการตรวจสอบ สมมุติฐาน ชะลอสิ่งที่ตัดสินใจไว้ แล้วล่วงหน้า เพื่อ มองหาข้อมูลจาก หลายมุม Voicing เปิดเผยเสียง ภายใน ปิ้ง ฉับพลัน สมรรถภา พใหม่

4 กระบวนการไดอะล็อค

5 สุนทรียสนทนา (Dialogue) กติกา : เปิดใจ รับฟัง ร่วมคิด เริ่มที่หน่วยงาน และขยายวง

6 กระบวนการกลุ่ม  ผู้เข้าร่วม ไม่จำกัดจำนวน  หัวข้อ เรื่องใดก็ได้ที่อยู่ในความสนใจ  ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ชม.  กติกา - ไม่พูดแซง - ไม่ผูกขาด - ควรเว้นช่วง - ไม่เริ่มโดยมีจุดมุ่งหมายหรือข้อสรุป

7 ฟังอย่างไรจะ ได้ยิน ?

8 สังคมไทยเป็นแบบไหน ? ก. พูด > ฟัง ข. ฟัง > พูด ค. ไม่ฟังใคร ง. ฟังแล้วตีความหมายผิด

9 ประเภทของผู้ฟัง 1. ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง ฟังเงียบๆไม่ มีปฏิกิริยาใด 2. ฟังตลอด แต่ไม่ยินดียินร้ายกับ อารมณ์ที่มาเร้า 3. ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจปราศจาก อคติ

10 “ อุปสรรคการฟัง ” ภายนอก VS ภายในตัว ผู้ฟัง

11 ทฤษฎีตัว U ของ Otto Scharmer (1) รับรู้ พูดเปรี้ยง ทำเปรี้ยง (2) แขวนไว้ก่อน พูดและทำ ด้วยปัญญา พิจารณา อย่างสงบ มีสติ ปัญญา อดีต – ปัจจุบัน - อนาคต กิเลส

12 อุปสรรคภายนอกของการฟัง 1. ผู้พูด 2. ผู้ร่วมฟัง 3. สิ่งแวดล้อม

13 อุปสรรคภายในของการฟัง 1. ใจลอย ฝันกลางวัน 2. คิดว่าตนเองเป็น ศูนย์กลาง ของโลก 3. ความสนใจแคบ 4. ชอบขัดชอบแทรก 5. สนใจรายละเอียดไม่สนใจแก่น ของเรื่อง

14 6. เลือกได้ยินเฉพาะสิ่งที่ต้องการ ได้ยิน 7. อยู่ในท่าที่ไม่เอื้อต่อการฟัง 8. ไม่ฟังสิ่งที่เข้าใจยาก 9. อารมณ์เร้าความรู้สึกจนทำให้ การฟังไม่ได้ยิน 10. วิตกจริต อุปสรรคภายในของการฟัง

15 ทัศนคติกับอารมณ์ข่มเสียงพูด ทัศนคติและอารมณ์มีผลต่อ ประสิทธิภาพ ของการฟัง

16  แสดงการรับรู้อย่างแน่ชัด - ความหมายของคำ - ความหมายของคำ - ข้อความเป็นรหัส - ข้อความเป็นรหัส 2. การเข้าถึงจิตใจของผู้พูด - แสดงให้ผู้พูดรู้ว่าเราต้องการเข้าถึง จิตใจเขา - สะท้อนความรู้สึกผู้พูดกลับไปให้ เขาเห็น - แสดงอากัปกริยา แนวเดียวกับผู้ พูด การรับรู้และการเข้าถึงจิตใจผู้ พูดเป็นการฟัง ในระดับสูงแสดงได้จาก

17 การแสดงความประสงค์ว่าต้องการเข้าใจ ผู้พูดอย่างแท้จริง 1. พูดคุยเรื่องที่สำคัญต่อเขา 2. ไม่เปลี่ยนเรื่องพูด 3. ไม่ขัดจังหวะ 4. หากต้องการชัดในประเด็นควรถาม และเจาะ ลงลึกในรายละเอียด

18 พัฒนาการฟังจาก บันได 6 ต.

19 บันได 6 ต. 1. ตระเตรียม 3. ตรงตรง 2. ตรวจตรา 4. ตีความ 5. ตามค่า 6. ติดตาม

20 1. ตระเตรียม  เตรียมตัวก่อนประชุม - พักผ่อนให้พร้อม - ศึกษาข้อมูลก่อนประชุม - เลือกที่นั่งใกล้ผู้พูด - คาดสถานการณ์ล่วงหน้า - ปิดมือถือ / ไม่รับ Tel เมื่อสนทนา

21 2. ตรวจตรา - ฟังอย่างถี่ถ้วน “ หู ตา จมูก กาย ใจ ” มองผู้พูด สังเกตผู้พูด

22 3. ตรงตรง 3. ตรงตรง - สร้างความรู้สึกว่าเรามี อารมณ์อย่างเดียวกับผู้พูด 4. ตีความ 4. ตีความ - ถ้าไม่แน่ใจให้ผู้พูดอธิบายเพิ่มเติมในสิ่ง ที่ไม่แน่ใจ - ถ้าไม่แน่ใจให้ผู้พูดอธิบายเพิ่มเติมในสิ่ง ที่ไม่แน่ใจ

23 5. ตามค่า / ประเมินค่าของเรื่องที่ ฟัง “ คนเรามักด่วนสรุปก่อนที่จะเข้าใจ อย่างถ่องแท้ ”

24 6. ติดตาม ทำให้เกิดความไว้วางใจและความ เชื่อมั่นต้องแสดงให้ได้ว่า เราเก็บความลับได้ ? ผู้พูดสำคัญที่สุด

25 ฟังแล้วก็ถาม ? การฟังที่ดีต้องรู้จักถามไม่ควรนั่งเงียบ !

26 คำถามประกอบการฟังที่ดี 1. คำถามปลายเปิด What ? Why ? How ?

27 2. คำถามปลายปิด ใช้เมื่อต้องการข้อมูลเฉพาะเจาะจงและ ต้องการปิดประเด็น “ ใช่หรือไม่ ”

28 3. คำถามสรุปทวนความ ใช้เมื่อต้องการตรวจสอบความ เข้าใจ ดิฉันเข้าใจว่า... อย่างนี้ใช่ไหม ค่ะ ?

29 4. คำถามสมมติ ใช้ถามเมื่อต้องการความคิดใหม่จาก ผู้พูด เช่น - จะเกิดอะไรขึ้นหากใช้น้ำยาที่ เข้มข้น - จะเกิดอะไรขึ้นถ้า......?

30 5. คำถามตรวจสอบความรู้สึกของผู้ พูด เพื่อหาความหมายที่แฝงมาในคำพูด เช่น คุณคิดอย่างไรกับกระบวนการดู และผู้ป่วยรายนี้


ดาวน์โหลด ppt D-I-A-L-O-G-U-E ไดอะล็อค : สุนทรียสนทนา การสนทนาอย่างมี สมาธิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google