งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO บทที่ 4 กระบวนการตัดสินใจ อาจารย์บรรพต พิจิตรกำเนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO บทที่ 4 กระบวนการตัดสินใจ อาจารย์บรรพต พิจิตรกำเนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO บทที่ 4 กระบวนการตัดสินใจ อาจารย์บรรพต พิจิตรกำเนิด

2 What is a good decision ? The one that is the best outcome.

3 Decision = Choice, Cut

4 การตัดสินใจ Dicision making หมายถึง กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน เลือก ทางเลือกที่เป็นไปได้ และเหมาะสมที่สุด ความหมาย

5 การตัดสินใจ & การคิดอย่างเป็นระบบ  คิดให้ลึกซึ้งเชิงวิเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์  คิดให้ครบ Loop  คิดในภาพรวมทั้งระบบ

6 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ o องค์ประกอบทางวิชาการ o องค์ประกอบทางสังคม o องค์ประกอบทางการวิเคราะห์เชิง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ o องค์ประกอบด้านนโยบาย

7 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ o การรวบรวมสารสนเทศ o การประเมินค่าสารสนเทศ o การกำหนดทางเลือกสำหรับการแก้ปัญหา o การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ o การวิเคราะห์ / เปรียบเทียบทางเลือก

8 o การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด o การนำทางเลือกไปปฏิบัติ o การติดตามประเมินผล

9 การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ o เป็นการทำความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้ o อิทธิพลที่มีผลต่อการกำหนดปัญหา  สถานการณ์ – อายุ การศึกษา สถานะทางสังคม  ตัวผู้ใช้เอง – ต้องการเพื่อประโยชน์ หรือเพื่อสนอง ความปรารถนาเท่านั้น  การตลาด – การได้รับข้อมูลใหม่ๆ มักกระตุ้นให้เกิด ความต้องการ ขั้นตอนนี้ทำให้เกิดประเด็นวิจัย

10 การแสวงหาข้อมูล / ข่าวสาร o เป็นการสนับสนุน หรือยืนยันความคิด ที่เกิดความ ต้องการอยู่ บางครั้งอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนใจ o ช่องทางการแสวงหาข้อมูล ทำได้ทาง  การอ่าน  การฟัง  การสั่งสมประสบการณ์

11 o วิธีการแสวงหาข้อมูล  ทางตรง – หาจากต้นแหล่งของข้อมูล  แบบ Browsing – คนหาจากช่องทางต่าง ๆ  แบบบังเอิญ o ปัจจัยที่มีผลต่อการแสวงหาข้อมูล  ความพอใจของตนเอง  ระยะเวลาในการแสวงหา  การเปลี่ยนแปลงทางเลือก

12 การประเมินค่าสารสนเทศ o เป็นการคัดเลือกข้อมูล ที่หามาได้จากทั้งหมด o สิ่งที่ควรพิจารณาในการประเมินค่า  ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  ความถูกต้องของข้อมูล  ความตรงต่อเวลาที่ต้องการ  ปริมาณที่เพียงพอ และพอเหมาะ

13 การกำหนดทางเลือกสำหรับการแก้ปัญหา o เป็นการพัฒนาทางเลือก เพื่อแก้ปัญหานั้น ๆ ซึ่ง สามารถมีทางเลือกได้หลายทาง

14 การวิเคราะห์ / เปรียบเทียบทางเลือก o เป็นการนำทางเลือกที่ได้ มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้น ๆ การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด การนำทางเลือกไปปฏิบัติ

15 การติดตามประเมินผล o เป็นการประเมินภายหลังจากผู้ใช้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ นั้น ๆ แล้ว  หากผู้ใช้พึงพอใจ – จะใช้งานต่อ ซื่อสัตย์ต่อสินค้า  หากผู้ใช้ไม่พึงพอใจ – เลิกใช้งาน เกิดทัศนคติที่ไม่ดี ขั้นตอนนี้ทำให้เกิดประเด็นวิจัย

16 ตัวแปรที่ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจ o ความแตกต่างของบุคคล – วัย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ ฯลฯ o ตัวกระตุ้นทางการตลาด – สินค้า ราคา ช่องทางการ จำหน่าย การส่งเสริมการตลาด o สิ่งแวดล้อม – การอบรมเลี้ยงดู วัฒนธรรมชุมชน สถานะทางสังคม o กระบวนการทางจิตวิทยา

17 ประเภทของการตัดสินใจ o การตัดสินใจครั้งแรก การตัดสินใจเต็มรูปแบบ – ดำเนินครบทุกขั้นตอน มัก เกิดกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญมาก ๆ การตัดสินใจแบบจำกัดขอบเขต – ดำเนินการบาง ขั้นตอน มักเกิดกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน ชีวิตประจำวัน การตัดสินใจแบบซ้ำซ้อนปานกลาง – ดำเนินการใน แต่ละขั้นตอนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

18 ประเภทของการตัดสินใจ o การตัดสินใจเลือกใช้ซ้ำ ( การตัดสินใจอย่างเป็นนิสัย ) ความซื่อสัตย์ต่อตรายี่ห้อ (brand royalty) – การใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ใช้ยอมรับ ศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ คุณภาพ ราคา ฯลฯ ความเฉื่อย (inertia) – การใช้ผลิตภัณฑ์จนติด เป็นนิสัย ผู้ใช้จะพยายามหรือทุ่มเท ให้กับการหา ผลิตภัณฑ์น้อยลง

19 ประเภทของการตัดสินใจ o การตัดสินใจเลือกใช้แบบพิเศษ การตัดสินใจแบบด่วน – เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ไม่ได้ วางแผนไว้ก่อน มักเกิดจาก  ความต้องการเร่งด่วน  อารมณ์ชั่ววูบ  อารมณ์ถูกครอบงำ

20 การตัดสินใจโดยลำพังVSการตัดสินใจโดยกลุ่ม

21 o Brain Storming o Group Sharing Technique o Buzz Group การตัดสินใจโดยกลุ่ม

22 Question ?


ดาวน์โหลด ppt LOGO บทที่ 4 กระบวนการตัดสินใจ อาจารย์บรรพต พิจิตรกำเนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google