งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกตัวชี้วัดและเป้าหมายของ ผลลัพธ์ ( เช่น เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่ม ความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการ ทำงาน 1. จำนวนสินค้าที่รับเข้ามาในแต่ละวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกตัวชี้วัดและเป้าหมายของ ผลลัพธ์ ( เช่น เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่ม ความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการ ทำงาน 1. จำนวนสินค้าที่รับเข้ามาในแต่ละวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 การเลือกตัวชี้วัดและเป้าหมายของ ผลลัพธ์ ( เช่น เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่ม ความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการ ทำงาน 1. จำนวนสินค้าที่รับเข้ามาในแต่ละวัน / เจ้าหนี้ที่มาส่ง 2. จำนวนสินค้าที่ไม่สามารถรับเข้า ได้ในแต่ละวัน / เจ้าหนี้ที่มาส่ง

6 จำนวนใบรับสินค้า 80 ใบ / วัน จำนวนเจ้าหนี้ 20 – 25 ราย / วัน จำนวนหนังสือ 7,000 เล่ม / วัน หนังสือด่วน 10 ปก / วันเฉลี่ย 500 เล่ม หนังสือใหม่ 5 – 10 ปก / วันเฉลี่ย 500 – 700 เล่ม หนังสือเติมคลัง 30 ปก / วัน เฉลี่ย 5,000 เล่ม มีการเก็บสถิติของสินค้าที่เข้ามาในแต่ละวัน โดยแบ่งเป็น 1. ใบรับสินค้ากี่ใบ / วัน 2. จำนวนสินค้าที่เจ้าหนี้มาส่งกี่ราย / วัน 3. ปริมาณหนังสือที่ส่งกี่ปก / วัน

7 ตรวจสอบเอกสารใบส่งของ และใบสั่งซื้อ ตรวจนับจำนวนสินค้าให้ตรง ตามเอกสาร ทำการบันทึกรับสินค้าเข้า ระบบ แยกสินค้าเข้าตามหมวด สินค้าให้พนักงานขาย พนักงานขายจัดสินค้าขึ้นชั้น พร้อมขาย Before After ตรวจเอกสารพร้อมบันทึก รับเข้าระบบให้ตรงตาม จำนวน แยกสินค้าวางตามแต่ละ หมวดสินค้าให้พนักงาน ขาย พนักงานขายจัดสินค้าขึ้น ชั้น พร้อมขาย

8 Before รับสินค้า รับสินค้าเข้า ระบบ ตรวจ เอกสาร แยกหนังสือส่ง หมวด พนักงานจัด หนังสือขึ้นชั้น 10 นาที 5 นาที 30 นา ที

9 ผลการแก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน แยกหนังสือส่ง หมวด พนักงานจัด หนังสือขึ้นชั้น ตรวจนับพร้อม รับเข้าระบบ 5 นาที 10 นาที เหลือเพียง 15 นาที

10  รับเข้าสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว มากขึ้น  ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ทันที ( ภายใน 15 นาที )  ทำการตรวจสอบและส่งคืนสินค้า ที่ชำรุดได้เลย  สามารถปรับปรุงระบบงานให้ ใช้ได้ทุกสาขา


ดาวน์โหลด ppt การเลือกตัวชี้วัดและเป้าหมายของ ผลลัพธ์ ( เช่น เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่ม ความรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการ ทำงาน 1. จำนวนสินค้าที่รับเข้ามาในแต่ละวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google