งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิธีกรรมต่างๆ พิธีกรรม = แบบอย่างในการ กระทำหรือวิธีปฏิบัติ = แบบแผน / ขั้นตอนในการ ปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิธีกรรมต่างๆ พิธีกรรม = แบบอย่างในการ กระทำหรือวิธีปฏิบัติ = แบบแผน / ขั้นตอนในการ ปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พิธีกรรมต่างๆ พิธีกรรม = แบบอย่างในการ กระทำหรือวิธีปฏิบัติ = แบบแผน / ขั้นตอนในการ ปฏิบัติ

3 เพื่อให้การปฏิบัติในพิธีนั้น เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ศาสนพิธีมี 4 หมวด 1. กุศลพิธี 2. บุญ พิธี 3. ทานพิธี 4. เบ็ดเตล็ด ศาสนพิธี ศาสนาพิธี แบบอย่าง, แบบ แผนที่จะพึง - ในทางศาสนา

4 1. กุศลพิธี พิธีการ ทำบุญ กุศลพิธีมีอยู่ 3 พิธี คือ 1. พิธีแสดงตนเป็นพุทธ มามกะ 2. พิธีรักษาอุโบสถศีล 3. พิธีเวียนเทียนในวัน สำคัญทาง พระพุทธ

5 2. บุญพิธี : พิธีทำบุญ มี 2 ประเภท คือ 1. ทำบุญงานมงคล เช่น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลอยกระทง สงกรานต์ 2. ทำบุญงาน อวมงคล เช่น งานศพ งานทำบุญ 7 วัน 50 วัน 100 วัน ว่า “ พระนางมัลลิกาเทวี ” ดังเช่นนี้

6 1. วัตถุบริสุทธิ์ 2. ผู้ให้บริสุทธิ์ 3. ผู้รับบริสุทธิ์ การทำบุญมี องค์ประกอบ 3 ประการ

7 ว่า “ พระนางมัลลิกาเทวี ” ดังเช่นนี้ พิธีการให้ทาน หรือถวาย ทาน ( ทานวัตถุ ) ทานวัตถุมี 10 ชนิด 1. ภัตตาหาร 2. น้ำ 3. ผ้าเครื่องนุ่งห่ม 4. ยานพาหนะ 5. มาลัย 6. ของหอม 7. เครื่องลูบไล้ 8. เครื่องนอน 9. ที่อยู่อาศัย 10. เครื่องตามประทีป 3. ทานพิธี

8 การให้ ทาน ๑. ปาฏิปุคคลิกทาน หมายถึงทานที่ถวาย เฉพาะเจาะจงตัวบุคคล ๒. สังฆทาน หมายถึงทานที่ ถวายไม่เฉพาะเจาะจง ถวายแด่ภิกษุรูปใดๆ ก็ได้

9 4. ปกิณกะ / พิธีเบ็ตเตล็ด พิธีเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเนื่องในพิธีต่างๆ - พิธีรดน้ำศพ - บวงสวง

10 พิธีกรรมทางศาสนาในคริสต์นิกาย โรมันคาทอลิค 1. พิธีศีลล้างบาป ชาวคริสต์ทุกคนต้องผ่านพิธี รับศีลนี้ก่อน เพื่อแสดงว่าตนเองได้เข้ามาเป็น สมาชิกของศาสนาจีกร 2. พิธีศีลกำลัง การรับศีลกำลังแสดง สัมพันธภาพระหว่าง พระเจ้ากับมนุษย์ อันเป็นการแสดง ถึงความมั่นคง ทางจิตหรือเป็นการรับพระจิตเข้า ให้อยู่ในตน

11 3. พิธีศีลมหาสนิท พิธีศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่พระเยซูถูกจับตัว ตรึงไม้กางเขน พิธีนี้มีการรับประทานเหล้าองุ่นแทน เลือด และขนมปัง แทนเนื้อ 4. พิธีอภัยบาป หรือพิธี สารภาพบาป พิธีนี้เป็นการยกบาปที่ได้กระทำ แล้ว “ บาปของเจ้า เรายกโทษ ให้แล้ว

12 5. พิธีศีลเจิมคนป่วย พิธีที่ทำให้กับคนไข้ เพื่อเป็นการเตือนย้ำ สติ ไม่ให้หลงทางของพระเจ้า ( พระเยซูคริสต์ได้ รักษาคนไข้ โดยใช้น้ำมันชโลม เพื่อให้หายจากไข้ ) 6. พิธีศีลบวช พิธีบวชเป็นบาทหลวง ที่คุณ พ่ออธิการ จะต้องกระทำให้แก่ผู้ที่มี ความประสงค์จะบวช

13 7. พิธีศีลสมรส หรือ พิธีรับ ศีลกล่าว พิธีแต่งงานของชายหญิง สองคน เป็นหนึ่งเดียวกันต่อ หน้าพระพักตร์ของพระเจ้า ( ในโบสถ์ ) เป็นการสัญญา ต่อกันว่าจะมีความรัก ความซื่อสัตย์ต่อ กัน ช่วยเหลือกัน สร้างครอบครัวให้สมบูรณ์

14 พิธีกรรม / ประเพณีใน ศาสนาอิสลาม 1. อะกีเกาะฮฺ ประเพณีการตัดผมไฟเด็กเกิดใหม่ และตั้งชื่อเด็ก 2. การเข้าสุหนัด การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของ ชาย มุสลิมทุกคน 3. มีขั้นตอนในการกระทำ เป็นที่ หน้าเชื่อถือได้ ยอมรับได้

15 จัดทำ โดย รศ. สุทธิชัย ยังสุข


ดาวน์โหลด ppt พิธีกรรมต่างๆ พิธีกรรม = แบบอย่างในการ กระทำหรือวิธีปฏิบัติ = แบบแผน / ขั้นตอนในการ ปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google