งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม คุณธรรมจริยธรรม ที่ร่วมสร้าง... จิตสำนึกสาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม คุณธรรมจริยธรรม ที่ร่วมสร้าง... จิตสำนึกสาธารณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม คุณธรรมจริยธรรม ที่ร่วมสร้าง... จิตสำนึกสาธารณะ

2 คนดี ??? คนที่อยากทำ ความดี มีน้ำใจ มีความ เสียสละ อยากทำแต่ยัง ไม่กล้า เมื่อมีโอกาส หรือมีเพื่อน ชักชวนก็พร้อม จะทำ คนที่ดีอยู่แล้ว ทำความดี เป็นนิจ ดูแลพ่อแม่ ( กตัญญู ) อุทิศตัวเพื่อ สังคม ( อาสาสมัคร ต่างๆ ) คนดี ???

3 ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลให้โครงการ สำเร็จ  ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น อาจารย์ นักศึกษาและชุมชน  ภาระงานสอน และภาระการเรียน  ทัศนคติของนักศึกษา  ความสมัครใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ  ระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรม  การวางแผนทำงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ( ภายใน และภายนอก )  ความไม่สงบของพื้นที่

4 โครงการถนนคนดี วัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชู นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำ ความดีในสังคม กิจกรรม นำเสนอกิกรรมที่ได้ทำ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในเวทีกลาง นำเสนอผลงาน (Oral, Poster presentation) รูปแบบการเสวนา

5 คนที่ดีอยู่แล้ว คนที่อยากทำความดี เสาะหา ค้นหา ยกย่องเชิดชู สร้างช่องทางให้ เพื่อนๆนำเสนอ บุคคล ( นักศึกษา ) ที่ ตนเองคิดว่าเป็น คนดี สร้างโอกาส ให้ ทำความดี ยกย่องเชิดชู นิทรรศการคนดี ถนนคนดี

6 โครงการบูรณการจิตวิญญาณ สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ ในหมวด ศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณการด้านจิตวิญญาณ สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ เพื่อสอดคล้อง บริบท ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ วัฒนธรรม กิจกรรม จัดกิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับหลักศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมที่นักศึกษา ภาคี เครือข่าย ต้องการ

7 พี่นงค์ N SunN Boy P’ โต N รี P’ Cin P กิต P’ เอก P’ ญา N Candy พี่แอน

8 Thank you very much


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม คุณธรรมจริยธรรม ที่ร่วมสร้าง... จิตสำนึกสาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google