งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม คุณธรรมจริยธรรม ที่ร่วมสร้าง...จิตสำนึกสาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม คุณธรรมจริยธรรม ที่ร่วมสร้าง...จิตสำนึกสาธารณะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม คุณธรรมจริยธรรม ที่ร่วมสร้าง...จิตสำนึกสาธารณะ
กลุ่ม คุณธรรมจริยธรรม ที่ร่วมสร้าง...จิตสำนึกสาธารณะ

2 คนที่อยากทำความดี มีน้ำใจ มีความเสียสละ
คนดี ??? คนดี ??? คนที่ดีอยู่แล้ว ทำความดีเป็นนิจ ดูแลพ่อแม่(กตัญญู) อุทิศตัวเพื่อสังคม (อาสาสมัครต่างๆ) คนที่อยากทำความดี มีน้ำใจ มีความเสียสละ อยากทำแต่ยังไม่กล้า เมื่อมีโอกาสหรือมีเพื่อน ชักชวนก็พร้อมจะทำ

3 ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลให้โครงการสำเร็จ
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เช่น อาจารย์ นักศึกษาและชุมชน ภาระงานสอน และภาระการเรียน ทัศนคติของนักศึกษา ความสมัครใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรม การวางแผนทำงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย(ภายใน และภายนอก) ความไม่สงบของพื้นที่

4 โครงการถนนคนดี วัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชู นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างแรงกระตุ้นในการทำ ความดีในสังคม กิจกรรม นำเสนอกิกรรมที่ได้ทำ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในเวทีกลาง นำเสนอผลงาน(Oral, Poster presentation) รูปแบบการเสวนา

5 สร้างโอกาสให้ ทำความดี ยกย่องเชิดชู
นิทรรศการคนดี คนที่ดีอยู่แล้ว เสาะหา ค้นหา ยกย่องเชิดชู สร้างช่องทางให้เพื่อนๆนำเสนอ บุคคล(นักศึกษา)ที่ตนเองคิดว่าเป็นคนดี สร้างโอกาสให้ ทำความดี ยกย่องเชิดชู คนที่อยากทำความดี ถนนคนดี

6 โครงการบูรณการจิตวิญญาณ สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ ในหมวดศึกษาทั่วไป
โครงการบูรณการจิตวิญญาณ สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ ในหมวดศึกษาทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณการด้านจิตวิญญาณ สอดแทรกในรายวิชาต่างๆ เพื่อสอดคล้องบริบท ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม กิจกรรม จัดกิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับหลักศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมที่นักศึกษา ภาคี เครือข่าย ต้องการ

7 P’ โต พี่แอน N Candy พี่นงค์ N Sun P กิต N Boy P’ Cin P’ ญา N รี P’ เอก

8 Thank you very much


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม คุณธรรมจริยธรรม ที่ร่วมสร้าง...จิตสำนึกสาธารณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google