งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสมพร แผ่วจะโปะ ครูชำนาญการโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การรักษาและ คุ้มครองผู้บริโภค จัดทำ โดย จัดทำ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสมพร แผ่วจะโปะ ครูชำนาญการโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การรักษาและ คุ้มครองผู้บริโภค จัดทำ โดย จัดทำ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางสมพร แผ่วจะโปะ ครูชำนาญการโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การรักษาและ คุ้มครองผู้บริโภค จัดทำ โดย จัดทำ โดย

3 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง อธิบายความสำคัญเกี่ยวกับ การรักษาและคุ้มครอง ผู้บริโภค สาระการเรียนรู้ ตอนที่ 1 สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายตอนที่ 2 หน้าที่ของผู้บริโภคกับการคุ้มครอง ผู้บริโภค ตอนที่ 3 การรักษาสิทธิประโยชน์ของ ผู้บริโภค ตอนที่ 4 องค์กรที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภค

4 ผู้บริโภค หมายถึง บุคคล หรือใครก็ตามที่กินหรือใช้ สินค้า บริการต่าง ๆ เพื่อสนอง ความต้องการของตนเองทั้ง ทางด้านร่างกายและทางด้าน จิตใจ มีสิทธิที่จะได้รับความ ต้องการ ดังนี้

5 ... 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหา สินค้า และบริการ 3. สิทธิที่ จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้ สินค้าและบริการ องค์กรจัดตั้งเพื่อป้องกันสิทธิด้าน ความปลอดภัยของผู้บริโภคที่สำคัญ มี 2 องค์การ คือ 1. องค์การคุ้มครองผู้บริโภค 2. องค์การอาหารและยา

6 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชย ความเสียหาย

7 1. หน้าที่ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ 1. หน้าที่ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ - ใช้ความระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ - การทำสัญญาโดยการลงลายมือชื่อหรือ ผู้บริโภค 2. หน้าที่หลังทำสัญญา - การเก็บรักษาพยานหลักฐานต่าง ๆ - ในกรณีที่มีการทำสัญญาแล้ว ต้องเก็บ เอกสารต่าง ๆ - เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ดำเนินการร้องเรียนตามสิทธิของตน

8

9

10

11 ลำดับต่อไปเพื่อน ๆ ทำ แบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ นะคะ


ดาวน์โหลด ppt นางสมพร แผ่วจะโปะ ครูชำนาญการโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การรักษาและ คุ้มครองผู้บริโภค จัดทำ โดย จัดทำ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google